اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: پلاستیک سفید راه آب استخر چیست؟

اسکیمر SKIMMER – از بین برنده آلودگی ها و اجسام از سطح آب استخر

اسکیـمر چیست ؟ [اسـکیمـر اسـتخـری] “زکـــاتـــ علــــم، به اشتــــراکـــ گــــذاری آن اسـتـــ ..” »» اسکـیـمر یکـی از مکـانیـسم هـای گـردش آب استـخـر محـسـوب میـگـردد. در مقـابل مکانیسم سرریز » از راهکــارهــای متـداول بمنظـور جمـع آوری اجســام کــوچــک شنـاور(مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران (مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفـتــاب، لـوازم آرایشـی) و…