اصـالـت پـایـدار اسـت..

برچسب: نرم افزار محاسبه تاسیسات استخر

پمپ تصفیه استخر و جکوزی

بررسی و آنالیز الکتروپمپ ها و انواع آن /  پمپ استخر و جکوزی الکتروپمپ : قطعه دواری كه در داخل پوسته پمپ وجود دارد با حركت سریع خود موجب گردش آب می گردد. در نتیجه این عمل آب تحت تأثیرنیروی گریزاز مركز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می گردد. درنتیجه ایجاد خلأ نسبی، فشار…