ویژگیهای مهم شرکت سازنده استخـر| ارائـه ضمانت معتـبر و لزوم بروزرسانی دیدگاه های تاریخ گذشته در طراحی و اجـراء

persian-pool-Company-Brand

ساخت استخر های استاندارد، اصولـی و کارآمـد

[خانگی/همگانی]

در ابتـدا به تصـوّری که عمـومــاً از سـازنـدگـان استخـر و یا از تخصّـص سـاخت استخــر در اذهـان وجود دارد، خواهیم پرداخت و بــا تحلیــل این دیـدگـاه، به دلایــل اصلی اجـراء استخــر هــائی با کـیـفـیـت نامناسب و ظاهر همســان خـواهیـم رسیـد.

مجریان سـاختمان و استخـر، 2 تخصص متفاوتـند

  از دیدگــاه عُمـوم هموطــنـان،

حوزه فعّــالـیّـت و تـخـصّـص پرسنـل 2 حرفه سـازنـــدگـــان استـخـر و شرکت های پیمانکاری سـاخـتـمــان  با یکدیگـر کـــامـــلاً یـکـســان میباشـند..

3d Architectural plan

در ایــن تصـور نـادرسـت، اجــراء استـخـر [سونــا/ جکـوزی و..]؛

بــه نــوعـی از خـدمـات جـانـبی شـرکـت هـا و مجـریان سـاخـتـمـان محـسـوب میگـردد!..

حـتی در اغـلب مـوارد کاســه استـخــر، بطـور کـامــل توسط افراد غیر متخصص اجــراء میگـردد،

در برخی از این موارد؛ اطلاعات فنی مجری استخر، صرفاً بر پایه جمــع بنــدی شـنیـده هــا و نظـرات افراد غیر متخصص میباشد.

در اینگونه استخر ها، فونداسین استخر که مهمتـرین بخش در اجرا هر سازه ای محسوب میشود، ضمن بکــارگیــری کـارگــران روزمـزد ساخـتمــانی [اعمّ از ایـرانی و اتباع غیـر ایـرانی] اجـراء میگــردد..

از نقطـه نظـر ایشــان، پس از تکمیـل اجـراء فونداسـیون اسـتخــر، زمان ورود یکــ استخــرســاز فـرا میـرسـد!..

زیرا از این دیدگاه نادرست؛

تنــها راه انـدازی سیستـم گـردش و تصــفــیه آب استخـر نیـازمند تخصّص میباشـد؛

امــا اجــراء فونـداســیـون، خیــــر!..
غـافل از ایـنکه مهمترین و تخصصی ترین بخـش از سـاخت استخـر؛ همین مرحلـه اجـراء فونداسیـون بوده استـــ..


شــرکت هــای تـخـصـصـی ســازنـده استخــر و شـرکت هــای سـاختـمــانی، خـط و مـشی وظایـف، جــایگــاه شغــلی، تحـصـیلات آکــادمـیک، پــرســنل و استــادکـاران مـخـتـصِّ بـه خـود و کاملاً متـفـاوتـی دارنـد..

این دو حرفـه، صـرفــاً در بخشهـایی نــظـیر: طــراحی معمــاری/ محـاسبـات عـددی و طــراحـی پلـن جـانمـایی تــا حــــدودی [غیر از  قسمتـهای تـخصّصی شاخه هیدرولیکــ]، دارای اشتـراکــ میباشند.

PERSIAN POOL GUY

در حقیقت مراحـل و محاسبـات مـربوط به اجــراء فـــــونـداسیون و پِــی استخـر، بـطــــور کـامـــل از شیوه محـاسبـات و اجراء فُـنـداسیـــون سـاخـتـمــان متــفــاوت میباشد.

همینطور شیــوه تســلـیــح بـتن توسـط آرمـاتــور[آرمـاتوربنــدی] / نـحـوه بتــن ریـــزی با ویــبره متـنـاسب، درصــد عیـار بتن و میزان مکــملــهـای مورد نیــاز، در هر پـروژه متفاوت است.

مضـاف بر اینکـه، نصـــب ســـرامـیکـــ اسـتخـر / اجـراء لوله کشی ها و برپائی تـاسیـسـات تـصـفـیـه آب استخـر؛

  دارای تخصص های کــامــلاً متفــــاوتی با خــدمــات مـتـنـاظـر آنها در امـور ســاختـمـانی میباشند.

گــواه ایـن تفـاوت، وجــود گــرایش هــای ویــژه ســازه های آبــی در  دانشـگــاه هــا، تـحـــت عنوان گـــرایش هــیـدرولـیـکــ است کـه مبـاحث آن، بـه ســازه های آبـــی و آنـالــیز رفتــار آب مرتبط میبـاشد.

Constr

[بـطــور مثـال: در رشتـه مهندسی عمـران، گرایـش “مهندسی آب و سـازه هـای هیـدرولیــکـی” در مقطع “کارشناسی ارشد عــمران

و در رشته “مهندسی مکــانیـک“، گرایــش “مکـانیـکـ سیــالات” شـاخـه “رفتار آب در حالـت سکــون” میتوان اشاره نمود.]

در این تخصص ناشناخته، چنــانچه اجراء کامل و از صفــر تا صــد اصــــولی اســـتخـر مــورد نـظر بــاشد، بخش هـائی که در مراحــل اجــرائـی ظاهراً بـه چشــم می آینــد،

از جمـــله زیـرســازی استخـر و اجراء فونداسیون، لوله کشی ها، نصب تجـهیـــزات و تــاسیسات، و در نهایت نصب سرامــیــک، مراحــلی هستند که بعـضـاً تصـّور میشــود تنــهـا با یافـتن استـادکــاران در هریــک از این بخشــها، میتوان به استخــری دلخواه دست یافت..

اما همانطـور که اشـاره شـد؛ از منـظـر کـارشـناسی مـراحـل عنوان شده بالا، حـداکثر به میــزان 80٪ از کـل مراحـل تکمیلی پروژه هــای استـخـر خـانگـی به شمــار میرود.

[در خصوص استخـرهـای همگــانی؛ اجـراء کامـل استخــر، ســونـا، جکـــوزی و سایر امـکانات از این قبـیل، در مجمـوع حـدود 50٪ از هزینـه نهــائی بوده و جمـعــاً نیمـی از تـکمیل پــروژه محسوب میگـردد.]

به این مـعنا که غـیـر از اجـــراء کــامل و اصــولی این مراحـل، بـخش هــای مختلــف دیگــری در تکمیـل یک مجموعـه استخــر عــمومی استــاندارد نقش خواهند داشت؛

کــه هریکـــ نیــازمنـد تـخـصص و تجـربه ویـژه میباشد..

در غیـر اینصـورت، یک مجموعه استخــر[عـمـومی / همـگانی]، بـــه کـارائـی مفید و نتیـجـه مطلـوب مورد نــظــر کارفرما نخواهـد رسید.

LORIEN-Mechanical-Engineering

make pool

بطور کلی اجـراء استخـر،  شامل 2 بخش میشود:

Number-One-1

قسمت۱.  مـراحـل آشکــار در اجــراء استخـر

[استخـرهای بتونـی]

   »» قسمت نخست از مراحل آشـکار در اجـراء استخر، شـامل 4 بخش اصـلی خواهد بود..

برخی از عزیزان بر این بـاورنـد، مـراحـل اجـراء استخـر به همین چهــار بـخـش خـلاصـه میشود.
[زیـرا عمـدتاً این مـراحل قابل  رویت است.]

الف» زیـرسازی، آرمـاتـور بنـدیبتن ریـزی.

{بخـش۱» ایجـاد بســتر مناسب/ آب بنـدی اولیـه/ اجـراء فـونـداسـیون کـاسـه استخـر}

ب» اجــراء تـاسیـسـات گرمایش/ گردش، تصـفیه و گـندزدائی آب/ لولـه کشـی ها.

{بخش۲» مکـانیــکــال}

ج» اجراء امــور بــرقی مربـوط به چراغهــا/ تـامین بـرق تـاسیسات.

{بخـش۳» الـکـتریکــال‌} 

د» سیمـانکـاری/ آب بنــدی نـهــائـی و نصـبـــ سـرامـیکـــ.

{بخـش۴» نـازک کــاری و نـصب سـرامیـک}

اما همانطور که عنوان شـد؛ تکمیل این 4 بخش، بمنـزلــه پایان مراحـل اجـرائی یک مجمـوعه آبی عمـومی یا باختـصـار استخـر همـگانی [با هر ابعـاد و امـکاناتی] نخواهد بود.

eng manNumber-two-2

قسمت۲. مراحـل نهــان اجـراء پروژه استخـر همگانی یا یک مجموعه آبی عمـومی:

[این مراحل معمولاً رویـت نمیشود.]

»»اختصـاص تیــم هـای مربوط به محـاسبــات،‌ آزمـایشــات/ تــهـیــــــه نقـشـه هــــای الکـتـریــکـــال و مکـانیـکـال جهت ارائـه به واحـدهـای اجـرائی،

»نیــازسنـجی و ایـجــاد هــارمـونی مـتـنـاسب و علـمی/ طـــراحی و تنـظیم پلن مـعمــاری و جـــانمـــایی با تـوجــه به دسترسی ها، طــراحـــی ۳ بعــدی

{در استخـر های خانگی روباز طراحی محیط پیــرامــون استخـر [لنــد اسکیپ] و ایجـاد فضــــائی متنـاسب ضمن القــاء آرامش،

» طراحی و محاسبـه سیستم گـرمایش و سرمـایش هوای محیط، کانال کشی  هـوا ســاز و دستگـاه رطوبت زدا [Dehumidifier]،

[تنظیم رطوبت محیط توسط دستگاه رطوبت زدا، از بخشهـــای حـائـز اهمـیـت در کلیه استخــرهـای سرپوشـیده محسوب میگردد.]
در شرایـط مطلـوب، مــیـزان رطـــوبـت محـــیط استـخــر، در محـدوده 50٪ الــی 60٪ درنظـر گرفتـه میشود.

» نـظارت دقیــــق بــر مــراحل اجـرائی، پیــاده ســـازی مــــطابق محـاســـبـات و طـرح تائیـد شده،

در ارتباط با استخـــرهای عمــــومی و پـــارک های آبــی: برپایی نرم افزار و سخت افزار ســامــانه فـروش هوشمنــد، تـجهیـزات مرتـبـط بــا لاکــرهــا(قفل کـُـمـــدهـا)/ سیـاست هـای از پیش تـعریف شده جهت ایجــاد پایـبـندی و تــداوم مـراجـعه مشتریـان پس از گذشت سالیان، راهکــارهـای افـزایش فروش و..

 رعایت این نکات و توجه به کلیــه مـوارد، از الــزامات اجتنـاب ناپذیـر احداث یک استخـر همگانی اصــولی به شمار می آید که متاسفانه در حال حاضر کمتر به آن توجه میشود..


نکته قابل توجه در این خصوص: کارفرمایان محترم، بابت بکــارگــیری بـرخی از این امکانات و الزامــات[مـانند اختصاص تیـم های مهندسـی ویـــــژه، تــیــم هـــای ایــــده پـردازی، ایجـاد تنـاسب و هــارمـونـی بصورت تخصصی، طـراحی و جـانمــائی دو بعـدی و سه بعـدی و..] عمـدتــاً ملزم به پرداخت هـــزینــه های مـازاد نخواهند بود.

در شــرایطی که تیــم های تخصصـی فــوق، در یـک مجموعـه و یـا یـک شرکت سـازنده استخـر وجود نداشته بـاشـد، همـکـاری و عـقد قراردادهای مجــزا بـا ۲ یا چنـد شرکت تخصـصی دیــگر، متـصـوّر است.

[شرکت های تخصصی ارائــه دهـنده هــر یک از خدمــات عنـوان شـده]

در غیــر اینـصــورت، بروز ایرادات متعدد در بخشهای مختلف این طیف استـخرها و یا مجمـوعه های عمومی آبی دور از تصور نخواهد بود.

[بی تـردید، یکی از مهمترین عــوامــل وجــود استخـرهای غیر اصولی در ایـران، نادیــده گرفتن همین الــزامات به ظاهر کم اهمیت میباشد..]

PERSIAN POOL


از اهـداف راهبـردی شـرکتـــ پرشین استـخـر از آغـاز فعــالیــت خــود تـا بـه اکـنــون،

تــــحــتـــ عـنـوان طــراح و سـازنـده انـــواع سازه های بتنـی هیــدرولـیـکـــ [Concrete Hydraulic Structures] »»
  • تـرویــــج دیـدگــاه هــای به روز و بکارگیری تکـنولــوژی مــدرن دنـیـــا در ایــــران.
  • اجــراء اصـولـی سازه، ضـمن در نظـر گرفـتن امـکاناتـی مـفــیــد و کارآمــد.
  • ارائــــه اطــلاعـات موثق/ مشــــاوره مســتـدل.
  • با توجه به فقدان اطلاعات و منابع موثق پارسی در حوزه اجراء استاندارد سازه و تاسیسات تصفیه و ضدعفونی استخر، در بستر اینترنت؛ نشر دانسته ها و به اشتـراک گــذاری راهکـارهـــای کلیدی در حــوزه طـراحـی، محـاسبــات عــددی و اجـــراء استـانـدارد سـازه های آبــی بتن آرمــه، بـه عـلاقـمنـدان و پژوهشگران گــرامی میباشد.

بــه ایــن منــظور؛ شرکت پرشـين اســتـخــر در صــدد فراهـــم نمودن زیــــــر ســـاخـت هـای منــاسب و شـرایـط مـطلــوب جـهـت بـــرقـراری ارتبــاط چند جـانبــه، حـرفـــه ای و کـامـلاً‌ صـمـیمـانـه در محــافل پـیمـانکـاران، ســازنــدگـان، مـتـخـصـصـیـن و کلیـــه هـمـکـاران گرانقــدر این حـوزه،

تحــت عــنوان یـک اجــتمـــاع واحــد بـا هــدف مشترکــ میباشد..

[هــدفــ: اشتــراکــ گــذاری دانـش و تجــربـیات، در جـهـت پیـــشرفـــت این حـرفـه نسـبتاً ناشنـاختـه در ایـران، و فراهــم نمـودن اسـباب آســـایـش کــلیــه هموطنــان متقـاضـی..]
[مـطابـق بـا روابـط حـرفـــه ای و در عیـن حــال صـمـیـمـانــۀ رقبــــای تـجــــاری، در ســـراســــر مـمــالـکـــ پیـشـرفـتــۀ دنـیا، که اثرات مثبت این نوع دیدگاه بـــه وضـــوح قــابـل مشـــاهـــده و ملموس می باشد.)

نکــته قابل تـوجـه در خصـوص مشـکلات معــمول اسـتخـر هـای اجـراء شده بصورت غیر اصــولی با قیـمت ارزان

»» عمــدتـاً عـدم رضـایـتــ از اسـتخــرهـا، از ۲ مقوله نشـأت مـیگیرد:

۱- تـصـفـیــــه نادرست آب.

[که سـبب تغـیــیر رنگــ  و یا کـــدورت آب استخـر، پس از گـذشت مـدت کـوتـاهی خـواهد شد.]

۲- مشکـلات مربوط بــه ایـزولاســیـون و آب بنــدی کـاســـه استخـر.

»امـا نکتــه قـابل تامّـل این اسـت کـه،

تـنــهـــا ویـژگــی و هــدف اصلـی محـاسـبه و اجـراء اسـتخــر، دقیـقــاً دسـتیـابی به هـمیــن ۲ مـورد میبـاشـد!..

مصـداق ایـن مســأله، خـریـد اتــومـبیلی با قیمت ارزان است؛
کــه فقــط و فقــط یـکـــ ایــراد کوچکـــ! در آن وجــــود دارد: روشــــن نـمیـشــود و یـا حرکـــت نـمیـکنــد!..
امـا از سایر لحــاظـ، عــالیــستــ !..

{در حقیقت این به اصـطلاح اسـتخـرهـا، فاقــد اصــلی ترین بخش کاربری خود بوده و عملاً بلااستفاده واقـع میــگردند..}


»زمــانیــکـه یک اسـتخــر بــدون طـراحـی و محــاسبات لازم اجـراء گــردد، احـتمال اینکــه مالکـین این استخـرها پس از مـدتـــ کـوتاهــی با مشـکـلات متعـددی همچون تـرک برداشـتن دیواره هـا و عــدم آب بنــدی قـطعـی ســازه،  مـواجه شوند، بسیــار بالاست ..

عــلاوه بـراین؛

سـیرکـولـه یا گــردش غـیر اصـولـی آب و متـعـاقـباً تصـفــیه /ضـدعــفـونـی نامنـاسـب؛ پس از مـدتـــ کــوتـاهی، منـجـر به افــت شـدیـد کیفیت آب و ایـجـاد بـوی نامطــبوع خـواهـد شـد.

همــچـنیـن بــه مــرور زمــان آبـــ استـخـرهــائـی بـا نــرخ گــردش آب و تـصـفـیــه نـامـتــوازن؛ با توجه به ورود مـوجــودات مــوذی [مــانـنـد انــواع ســوسـکـــ و پـشــه] و همچـنین رویـش  سـریـع جلــبـکــ هـا؛

اجـــازه  بـهـرمـندی از یکـ استـخـر مـفـیـد را بطـور کـامـل سـلـب خـواهـد نمـود.

همــانگـونـــه کـه پیــش تـر عــنـوان شــد، استـخـرهــای شـنـا تـنــهــا بــر ۲ اصــل:  “آب بنــــدی و تصـفیــــه آبــــ” استــــوار میبـاشنــد.

  در عصـر حاضـر [قرن بیستــــ و یکـــم]، بــا توجّــه به وجـود مـنــابـع مــوثـق و اطلاعات بــه روز در دنیــای اینـترنـت، مانـنـد وب ســـایت هــای ویــژه جستـجــوی مقــالات علمــی، مـــانــنـد: Google Scholar / Academic Search /Scopus و.. 

» طبعـاً زمــان نتیجه گیری از روش “آزمــون و خــطا”و در نـتـیـجـه اتلافـ منـابـع و فـوت وقـت، به پـایـان رسـیـده است..

نیــازسنـجی/ طـراحی و اجـراء استخـرهـائی “مفــیـد” و بـه مـوازات آن شـیـکـــ

از دیدگاه مجموعه پرشین، از ویژگی های اصـلـی، امــا پنــهــان استـخـرهای کارآمـد، 

بـرقـراری تـوازن در جهـت القاء آرامــش و برقراری تعادل مـیان روح و جـسـم انـسـان اسـت.

لازمـــۀ مـحــقّق شــــدن ایـن مزایا، نظارت تیـم های تخصّصی در هر بخش، محاسبات عددی دقیق، بر اساس شرایط محیط و آنالیز عوامل موثر در منطقه اجراء، طـــراحــی و پیاده‌سازی بصورت اصـــولـی  در ایــن نــوع ســـازه میبـاشــد.

اما در مقــابل، استخـرهای ارزان قیمت، بدون رعایت اصول فـنی و استانداردهای لازم، ضمن تـکـرّر عـود مـشکـلات متعدد،

نـتـیجه حــاصل؛ بسیار متفاوت از طرح اولیه ارائه شده خواهد بود..

 با توجه بــه ایــنکـه؛ اسـتـخــر از الزامـات یـکــ سـاخـتـــمــان مـحـسـوب نـمی گردد [مــوارد ضـروری یـک سـاختـمـــان بعنوان مثال: سـرویـس بـهــداشـتـی/ حــمّـــام ..] 

درنتیجه هــدف حقیقی از اجــراء استخر،  القاء حس آســـایـش در انسان، علاوه بر زیـبــایـی منـحـصــر بـفـــرد این سازه میباشد.

با این تفاصیل؛

در مواردی که نتایج حاصل کاملا متفاوت از انتظارات کارفرما باشد؛     عدم‌‌وجود آن بسیار دردسر کمتری خواهد داشت..

در چنین شرایطی وجـود این سازه، نـــه تنــهــا بـا نـبـودنش تـوفیــری ندارد؛ بـلـکـه بودن آن احتمـالاً مـنـجــر بـه الـقــــاء حـس ناامـنـی، پـشیـمــانـی و اضـطــــراب از گـستــرش آسیب ها و خـســاراتـــ جنبی انکار ناپذیرش خواهد شد..


از دیدگــاه آکــادمیــک، بـخــشـهــای مخــتــلـفــــ ســاخـتـــ یـکــ اسـتـخـر،

تـلفــیـقی از رشـتــه هــای مهـنـدسی عــمــران، مـهـنـدســی مکـانـیـکـــ [شــاخـه استـاتیـکــ سیــالاتـــ] و هـنــــر مـعمــــاری مـحـســوب میگــــردد

کـه شـوربـخــتـــانـــه تـــا بــه امـــروز بـا وجــود اهـمـیـتــــ آن، از زوایـای تـخصـصی/ علــمی/ هـنـــری و محــاسبـاتی؛ در کشـور فـرهـیـخـتـه ای چون ایـــــران، کـمتــر مــورد تــوجــه قــرار گــرفتــه اسـت.پرشین اسـتـخــر کلـیـه خـدمـــات خــود را همــراه بــا گـــــارانتــــی رضــایتــــمـنـدی ارائـــه می نمــایـد.

 در ابتدا، پیش از آغـاز مراحـل اجـرائی پــروژه،

کلیـه محـــاسبــات، شبیــه سـازی[SIMULATION] و یـا آزمـایشــات مـربــوط بـه هـــر پــروژه، تـوسـط تـیـم مهـندسـی پـرشین انـجــــام می پـذیـرد.

بعـنـوان مثــال: آزمــایـش مقــــاومـت و گرید خــاک، بررسی تـَـنِش و فشـار هـای منـفـی احتمـالـی، آنـالیــز مقـاومـت ســازه، اعمـال وزن و فشار وارده به ســاختــمـان [در صورت اجــراء اســتخـر در ارتـفـــاع] بـه کـمـک نــرم افــزارهــــای  مــرســوم محــاسبـات و طــراحی ســازه؛  مـانـنــد ETABS, ANSYS, SAFE, : STAAD.Pro, Auto Cad و.. آنــالـیــز و بـهیـنـــــه ســـازی میگــــردد.

سپــس، مـــراحــل آغازین اجـراء پـروژه و تکمـیل هــر بخـش توسـط تـیم های تخــصصی مرتبط، ضـمـن نـظارت دقیــق بـر کـلّـیه مـــراحل اجــراء تا تکمیـل نهــــایی تـوسـط مــهـنـدس نــاظـــر ویــژه هـر پـــروژه، میبــاشــد.

:::‌ در صورت عـدم رضـــایت کــارفــرمــــا از نـحــوه اجــراء هـر بـخش [وجـود مشکلات ساختـاری/ ایرادات جزئی و..]؛ مـراتب در اســرع زمــان بـه مســؤول بــازرسی کمـیتـه نـظـارت پرشین استخـر ارجــاع داده خواهد شد.

پس از بررسـی و آنـالــیز دقـیق نواقـص و مـشکلات احتـمالی تـوسـط نـاظـرین تیــم بـازرسی فـنی شــرکت پرشین، در صـورت مشـاهـده کــوچـکـتـریـن قـصـــور در اجــراء هـر سِـگمِـنـت، ضمن اخــطار کتبــی و درج در پرونــده ســوابــق شغــلی مســؤول مسـتـقـیـم بـخش مــرتبــط و همـچنین نـاظـــر پـروژه، تـا رفــع نهــایی نقصـــان و جلب رضـــایت قــــطعی کـــارفـرمــا، پرسنــل مجـــاز بــه اجـــراء مرحـله بـعــد و ادامــه پـروسـه اجـراء نـخواهـند بـود..

به این ترتیب،

پس از اتـمـام پـروژه، امـکان اعـطای بیـمــه نامـه رسمــی و قــانونی، از جـانب شــرکت هـای بیمـه گـذار مـعـتبر طـرف قرارداد،

جهـت ضـمـانت نـهـایـی کـلیــه خـدمـات ارائــه شده؛ مقـدور و قـابل ارائه خواهـد بود. همچنین مدت اعتبـار بیمــه استـخــر بصـورت سالـیـانه قــابـل تـمــدیــد می باشد..

[مطابق بـا قـوانیـن سایـر بیـمـه نامه هـا]


» طراحی و اجـراء سازه استخـر با توجــه به معیـارهای بین المللی و محــاسبات دقیق در منطقـــه پایلوت

بکــارگیـری استـادکـاران و نیـروهای کـامـلاً متـعهد در کنـار مهـندسین و طراحــان خــلاق و بـا تجـربــه

و در نـهــایـت ارائـه بیـمـه نـامــه جـهـت تـضمــیـن کیفی بـــدون چــون و چــرا استخـر هـای اجراء شـده توسـط شرکـت پرشین،

تنـها بخشی از اصــول این شرکت در راستـای دستیـابی بـه رضـایت مشـتریان و تـضـمـین کیفـیت نهــائی کـلیـه پـروژه هـا محسوب میگـردد.

بدیهـی است که دستــیابـی بـه این هــدف [جـلب رضــایت کـارفرمــایـان و مشتـریــان ارزشـمنـد پرشین استخـر]؛ جــز بـا رعــایت دقـیق این اصـول و همکـاری بی دریغ کلّـیه پرسـنل این مجــموعه، میسّـر نمیشـد.

پرشین استخـر تـا به ایـن لـحـظــه[#تابستان ۱۴۰۳] تـنـهـــا مجموعه  فعـّـال در زمیـنـــه اجــراء تخصصی ســازه هـای بتنی هیـدرولـیـکــ [آبـی] است کـه بـا افتـخــار کلیــه خـدمـــات خود را بهمــراه اعطای بیـمـــه نـامـه رسـمـی انـحـصــاری استخــر ارائـه مینمـاید..

 


نکــاتی در ارتبــاط با مشکـلاتــ متداول استخــرهـا:

بطور مشخـص، هـدف اصـلـی از اجراء استخـر، نگهـداری آب بـدون بـروز مشکـلـات پــایان نـاپـذیر  آب بنـدی میبـاشد.

دستیـابی بـه ایـن اصـل، مستـلـزم رعــایـتـــ کلـیــه الزامات مـرتـبــط بـا قوانیـن محـاسباتی و اجــرا تـخـصصی فونداسـیــون اسـتـخــر خواهد بود.

کـوچکتـرین قصـور و عـدم بکــارگیری فنون تخصصی در ارتـبـاط با محـاسبـات سازه، و یا عدم توانایی انتـقال صحیـح نتـایج به تیـم هــای اجــرائی، طــی گـذشتــ زمـــان بـاعـث ایـجــاد روزنـه هـای بـسیـار جــزئی و یـا تَـرَکــ هـای بـاریـک در دیواره ها و یا کف سازه خواهد شد.

وجــود یـکــ روزنـه که حـتـی تـوسـط چـشــم غــیر مســلّح قـابـل رویـت نـیست، پس از گذشت مدت زمــانی کوتـاه، بـه شکـاف هایی عمیــق تبدیل شده و بدنـبــال آن، نـشـت آب اسـتـخـر بـه میــزان قـابل تـوجــهی افزایش خواهد یافت.

در نهــایت، بمنظور جلوگـیری از آسیب و تخریب بیشــتر، این استخرها پس از عدم نتیجه گیری از راحل های موقت و عایق بندی های سطحی، بدون استفــاده واقع خواهند شد..

[بعنوان مثال: برخی تَــرک ها و مشکلات آب بندی سازه های آبی بتنــی، مربوط به فشارهـای مـثبت است که از بخش خـارجی سطح کاسـه استخـر حاصل میشود،

ممکن است تا حدودی با افــزونــه هــای ویــژه آب بنـدی بتــن قــابل تـرمـیـم می باشند. اما مشکـلات ناشی از فشــــار های منـفی کـه از سمت زمیــن بـه کــاســــه استـــخــر وارد میگردد، عمــومــاً به سـادگــی قـابل شنـاسـایی، تــرمیم و آب بنــدی قطعی نخــواهند بود.]

  [بطور مثال؛احداث استخر در مجاورت مناطقی که آب های زیر زمینی با فاصله کمتری از سطح زمین قرار دارند، ضمن بررسی دقیق و با انحــراف مسیر، تـوسط حفــر چــــاه در مجــاورت کاسه استخر، پیش از ســاخت استخـر بتنی در برخی موارد قابل مـهــار خواهد بود.]

ضـرب المثـل پـارسـی، مصـداق بارز ایـن مسـالـه اسـت: آب راه خـود را خـواهد یـافتـ ؛ حتی در دل سنـگ..}

خصـوصـاً بـا حـجـم، وزن و فشــار نسبـتـاً بـــالای آب بـر نقــــاط آسـیب پـذیـر کـــاســه استـخـر، ساخت غیر اصولی، مـوجب پـیدایش مشکـلات و خسـارات جـدی و بـعضـاً جـبـران نـاپـذیری خـواهد شـد..

[ استـخـر های خــانـگـی بطـور میـانگیـن حجــمی در محدوده ۵۰.۰۰۰ تـا ۱۰۰.۰۰۰ لـیتـر دارند. این یعنی:

{ معـادل حـدود 50 تـا 100 مـتر مکـعب = 50 تـا 100 تُـن وزن و نیــــروئـی کــه نیـروی جــاذبــه بر واحــد حــجـم آب اعــمـال می نـمایـد(وزن مخصــوص آب) معــادل 9810 نیـوتـن بــر هــر متـر مـکعـب؛ که بـا دیـمـانسـیونML-2T2  نـمــایـش داده می شــود.. } 

حجم آب نگهداری شده در استخـر هـای عمـومی / همگــانی غــالبــاً بیش از 500 متـرمکعـب میباشد؛

خصوصا بـا ورود و پـرش شنـاگــران، فشــار قابل توجهی به کــاســه استــخـر وارد خــواهـد شــد؛که با توجه به این شـرایط محــاسبــه و اجــراء استاندارد استــخــر، امری انکار ناپذیرمحسوب میگردد.

اغلب استخــر هـائی که به شکل غیــر اصــولـی سـاخته میشوند، در کمتر از 2 سال به مشکـل نـشـت آب و بروز تـرَک در نواحی کــاسه استخــر مواجه خواهند شد.

[مطابق آمــار غیر رسـمی از آنالیـز میـانگـین درخواست هـا و تمـاس هـای روزانه شــرکت پرشین و ۲ مجموعــه همکـار، بـالـغ بر 70 درصـد از استخـر های اجراء شده با روشـهای غیر اصولی با مشکلاتی چون عدم آب بنـدی قطعی، مواجـه گــردیده اند.]سیستـم پـایـش ۲۴ سـاعتـه دپــارتمـان بـازرسـی و نظـارتـــ پـرشین اسـتخـر

 

” راهـکاری دیگــر جهـت کسبـــ اعـتمــاد، گــارانـتی رضــایـتـمنــدی و پــایـش دقـیــق کـلیـه مــراحـل اجــــراء “

Support-PersianPool

◎◎ در صـورت درخــواست کـــارفـرمـــایان و مشتـــریــان مـحـتــرم شـرکت، 

کلیـه مـراحـل سـاخت و تکـمیـل پــروژه تـوسط ســامــانــه انحـصــاری پــایـش آنــلاین پـرشین استـخـر، جهـت مشاهده نحـوه اجـراء و میـزان پیـشـرفت پـروژه بصـورت لـحظـه ای، تـوسـط اپلـیکیشن ویـژه از آغــاز تــا مدت پایـان اجراء پـروژه، قـابل بازدیـد و بـررسی دقیق خـواهـد بـود..

{قابـل اجـرا در کلیــه پـلتـــفــرم هـــا، از طریق تلفــن همـراه و دسکـتاپ}

از دیگـر خصوصــیات شـاخـص این سیستم، امکـان تـذکـر شفــاهی و یـــا توصـیــه آنـی کـارفــرمــایـــان محترم، بـه گــوش عـوامل اجـرایی مسـتقـر در پروژه می باشد که توسـط بـلندگـوهـای ویژه تعـبیـه شده در محل اجـراء، بصـورت آنلـایـن انـجـــام می پذیرد که در نـوع خـود در این خصوص، بـدیـع و کـارآمــد میبـاشد.

از اهــداف و ایـده هـای اولیـه طـراحی این اپـلیکیشن، حضــور دائـــمی و غیــر فـیــزیـکـی تـیـم بـازرسی و نـظارت شـرکتـــ بوده است.

اخیــراً بخش ویــژه ای جهت اسـتفـاده مشتـریـان و کارفرمـایـان محترم پـرشین استخـر به این اپـلـیکیشن اختصـاص یـافته است کـه امـکــان حضــور غیـــر فیـزیــکی کـارفرمـایـان صــاحب نـظـر را نیـز ممـکن میســازد..  ◎◎quality-persianpool-IRAN SWIMMING POOL BUILDER

در ادامــه، بـه برخی دیگــر از سیـاسـت هـا و راهکــارهـای ویـــژه ارائــه شده تـوسط پـرشین استخـر، که از دلایــــل اصلــی تمایز مجموعه ها همگانی و استخــر هــای خانگی ساخته شده توسط این شرکت، بـا ســایـرین گردیده است، میپردازیم:

نخست یادآور میگـردد؛ اصـولاً هر پرسنل قادر است صرفاً در یک رشته یا یک بخش خاص ازاجراء استخر تخصّص و مهارت کافی داشته باشد.

بنابر این در ابتدا جذب و گزینش برترین استاد کاران و مهندسین باتجربه در این راستا خواهد بود.

سپس اصــلاح شیــوه هـــای طــراحـی و انـطبـاق با معـیـار هــای روز دنـیـــا/ ایـجــــاد هــــارمـــونــی مـتنـاسب و همـــگن، پیاده سازی قواعد پـلَـــن فِـنــگ شـــوئی

 [بــرای نـخـستـیـن بــار تــوســط تیــــم تـحـقـیـقــــات و معماری پـرشین استخر ثبت گردیده است

طــراحـــی  ویژه و جانمائی تخصصی استـخـر، همچنین ایجــــاد محـیـطی آرام بـخــش، انـرژیــک و تاثیر گذار،

بــر پـــایه قــوانـیـن کهن و جــهــــانی فِـنــــگ شـــوئــی [Feng Shui] و مـربـع لـو شـو (Lo-Shu)}

استفـاده از عنصـر آتـش تحت عنـــوان آتشـکده مجـاور کاسه استخـر

{نتیجـه استفــاده اصولی از عنـاصـر اصـلــی طبیـعت در طـراحی هـا، منجـر به القـاء حـس آرامـش کـم نظـیر، مضاف بر تسـریــع در توازن جــریــانات گـردش انــرژی خـواهـد شـد.. }

 استـفــاده از کــــاشی و سرامیـک استخـری مرغوب و ایجــاد تـــــوازن در طراحی و رنگ بنـدی 2 بخش کاسه استخـر و محیط پیرامونی 

طــراحی نـــور پــردازی استـخـر و محــوطــه آن / طــراحــی مـحیـط اطراف استـخــر و پیاده سازی لـنــد اِسکِـیپ متـناسـب (Landscape Design) و..

 { نمــونه پـروژه های طراحی و سـاخت استـخــر }
برخی از مـوارد فـوق، در حقیقـت بخـشـی هائی از اسـرار و نکــات کـلـــیدی راهـکـــار هـــای منـحـصر بفـرد مجموعه پرشین به شمار میرود، امـا توسط تیـــم تـحـقیـقــات، ایده پـردازی و طراحی معمـاری مجموعه پرشین استخر بصورت مختصـر با مخاطـبین فهـیم خــود، به اشتـراک گـذاشته شده است..
از دیــدگـاه کلـیه پرسنـل ایـن مجمــوعــه، هیچ دلـیـل مسـتـدلی، جـهت پنـهــــان ســازی ایـن نـکـــات حائــز اهمـیت، امــا در مــواردی نـاشنـاختـه، یـافت نمیشود.[حتی کپی برداری های مشهود..]
 نتـیـجــه اطـلـاع رســانی هــای صحـیـح و منــظــم، در کنــار اشتـراکــ گــذاری مشـتـاقــانـه تجـربـیــات، تـرجمــه و تـحــلـیـل دسـتــاوردهــای روز تـوسط یک رســانه در ارتـبــاط بـا ســـاخـت ســـازه هــا و استـخــرهـای مدرن؛
 طی گذشت مـدت زمـانی کـوتــاه، سـبب رشـــد چشمگیــر ایـن صنـعت و در نهــایـت منجــر بــه انـقـراض شـیوه های اجــراء استخـر هـای غیـر اصـولی در ایـران خواهد شـــد.

زیــرا از اهـداف اصـــلی اجـراء استـخـــر، عــلاوه بر ورزش مـفـرح شنــا، ایجـاد محیطی آرام و انـرژی مـثـبـت، الـقـاء مکـانی بی تـردید لـوکـس، افـزایش شـادابی و طـراوت انسـان میباشد..

 PERSIANPOOL-OLD-GARDEN-HOME-POOL

با نگـاه کلی به تعـدد استخــرها در منـازل قدیمی تر کشورمان،[مـانند خـانه هـای خـاطره انگـیز پدر بزرگ و مادر بـــزرگ های عزیز] اشتیـاق و اهـمیت وجود این عنـــصر اصـلی و آرامــش بخش طـبیعت، در قـالـب آب نمـــا و یـا حـوض در گـــوشـــه ای از حيــاط منـــازل ایــرانیـان کهـن،

بـه این نتیـجـه خـواهیم رسیــد که هموطنـان ۲ یا ۳ نسـل گذشـتـه، عـلاوه بر برآورده نمودن نیـــازهـــــای آن دوران در ذخـیـره آب، بـطــــور ذاتــــی اشتیاق وافری بــه اجـراء حــوض و یا حوضچه ای [معـادل امروزی استـخــر در منازل] در منـازل داشته انـد ..

بنابراین فرضیه، تمـــایل ناخودآگاه و نیـــاز به وجـود استـخـر در اغلب افـراد جـامعه وجود دارد.

اما بدلیل عدم دستــرسی به مکـان کـافی و مناسب جهت احداث استخـر، و یـا بیـم از هـزینــه های هـنگفت اجـراء استـخـر، بـه ناچـار این اشتـیــاق و تمــایــل نـیـــز بـطـور کــامل ســرکــوب خـواهــد شـد..

(جهت استفـاده از حداکــثر فضــا و اجراء استــخـری کـوچـک با کارائی فراوان،  تکنولــوژی استـخـر بی انـتــهــا پـیشـنـهاد میگردد. در این خصوص مـــطالعـه مطلـب  ســـاخــتــــ استــــخـــــر بی پایـان (Endless Pools) پیشنهـــاد میشـود.)

در قـرن 21، عــصـر ارتـبـاطات و اطـــلاع رسـانی، ســاخت استخـرهایی با ظـاهـر تـاریخ گــذشته، هـم شکل و  به اصطلاح حســاب نشـده [Copy & Paste مطلق، خـالــی از هـرگــونـه نـــوآوری!]

در کـشـــور غـنــی و متـمدّنی چـون ایــــران،

کـشـوری کـه حـداقـل بـرابـر بـا اسـنـاد و آثــار تـاریخـی مـوجـودِ بجـای مــانده، در بخش نــوآوری، خـلّاقـیت، و ابتـکـــار، عـلی الخصـوص در عرصــــه هــنـر مــعــمــاری، بعـنوان پیش قــدم و صـاحب سَـبـکــ، در جـهـان شـناختـه شده است؛ دور از انتظار است.

بـا توجـه به اطـــلاع رسـانی های وسیــع، نـاگـزیــر، اجــراء ســازه بـا مـتـُد هــای غـیـر عـلـمی با درصـد ریسـکـ پـذیـری بـیـش از 70 درصـد!

بـطور حـتـم، متـقـاضیـان انگـشتــ شمـاری خـواهـد یافت.. در پـایــان، خاطـر نشان میســازد؛

بابـت طـرّاحـی و انجام محـاســبات پروژه های خانگــی،

 همچـنین رعـایـت اصـول فـنی کـه جزئی از وظائف اولـیه و مراحـل اجـتـناب نـاپذیر تـیم مهندسی به شمـار میرود؛

هـــزیـنـه مـــازادی به مشتـریـان گـرامی تحــمیل نـخـواهد شد..

{ در حقیـقـت این موارد قـسمـتـی از پیـش نیـازهـا، مسـؤولـیّتـــ هـا و وظـایـفــ اصلـی شـرکـتــهــای مــدّعـی بــه اجــراء از صفــر تــا صـــد استخـر و مجریان مجــمـوعه هــای تفــریحــی/ ورزشــی آبـی به شمــار میرود.. }

 بـا این وجـود،block2 آیا حـتّـی یـکــ دلـیل منـطقی جهـت اجــراء اسـتـخـر و مجمـوعــه های آبـــی همگانی غیر اصـــولــی میـتـوان یـافـتــ؟!..


Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

calling-persianpool-09128400911

091284.00.911

شـــش رقمــی

021.284.286

1telegram-follow

instagram-folllow

لـوکـس، فـکر کــن ..
. . THINK  ‌ L U X U R Y
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]

iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..ویژگیهای مهم شرکت سازنده استخـر| ارائـه ضمانت معتـبر و لزوم بروزرسانی دیدگاه های تاریخ گذشته در طراحی و اجـراء بیشتر بخوانید »