برچسب ها بایگانیبهترین شرکت ساخت استخر

پرشین استخر| درباره شرکت پرشین استخر؛ سازنده کلیه سازه های آبی [پرشین پول] پـرشین استـخر

پـرشـین اسـتخـر  | ®About Persian Pool  بنــام خـلـاق تـرین مـعمـار؛ پـــرودگــــار یـکــــتـا؛ طــّراح و مجـــری بی بـدیـــل گــیـتی..   بـرند بیـن المللی پرشیـن استخـر، حـاصــل سـالهــا تــلاش هـدفـمـنـد و تجـربیـات 14 سـالـه مـدیریتـیِ موسـس و سکّــان دار مجـموعـه هلـدینـگ پـرشـیـن، جـنـاب آقـای سـروش مـلکی [دکـتـرای مدیـریت حـرفـه ای کسـب و کــار ”D.B.A” و عضو رسمی انجمن b.a.f Academy سوئیس] می بـاشـد.  ازجمله خصوصیات شـاخص این مجمـوعــه، میتـوان به: بکـارگـیری نیــروهــای متـخـصـص/ متـعـهّـد/ فـعّــال/  هـمـگـام با تـکنـولــوژی روز/ روحیـه کـــار بصــورت تـیــمی (Team Work) / دارای اهـــداف مـشتـرکـــ، انگـیــزه و مـیــل به رشـــد و تعــالـی اشـاره نمــود. تيــم اجـــرائــی پرشين استخر ازســـال ١٣٨٤ با هــدف طراحى، محـاسبه و سـاخت استخـــر؛ خصــوصـاً مجمـوعـه هـای آبـی عمـومـی و استخــر های خـانگــی تشكيل گردید. این مجموعـه ...

ادامــــه مطلــب..

ساخت استخر | پرشین استخــر پـرشین استـخر

  ساخـت اسـتخـر| آمـوزش مـراحـل و روش هـای ساخـت استخـر شنــا بــرنــد بـیــن المـللـی پـرشـــین اسـتـخــــــر (PERSIAN POOL) مفــتـخــر اســـت؛ کلّـیــــه مــراحــــل طـــراحی، محـــاسبــه، پـیـــاده سـازی و اجــراء انـواع اسـتخــر‌ [استـخــر شنـــا همگـانی و ورزشـی، اسـتخــر خـانـگی، استـخـر ویـلایی] و انــواع سـازه هـای هیـدرولـیکــی عـظــیم [ماننـد مخـازن و سـد های آبــــی] را بــصـورت تـخـصـصـی و کـامــلاً اصـولـی ارائــه نمــایـد. اســتــفــــاده از بـهــتــــریـــن لــــوازم اســتخـری و مـعـتـبـرتـرین بـرنـد هـای تــولــیـد کـنـنـده تـجـهــیـزاتـــ و تـاســیـسـات؛ بــهـمــراه بیـمــه نـامــــــه رســمی و مـعــتـبــــر ! [نخـسـتین بـار در ایـــران]  اصـول و استـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــر:  ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، مشـابـه کلیــه سـازه های مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فنـون طـراحــی، معمــاری و محــاسبــات عـددی دقیـق بـر اسـاس دستــاوردهــای نــویـن علمـی دنیــا می بــاشـد.    عـدم رعـایت بـرخی از ایـن اصـول، بـعـضـاً سـرآغاز پیـدایـش آسـیب ...

ادامــــه مطلــب..

PERSIANPOOL is a unique website which will require a more modern browser to work!پرشین استخر یک وب سایت مدرن است،وب سایتهای مدرن برای نمایش بهتر، نیاز به مرورگر بروز رسانی شده دارند.. مرورگر خود را آپدیت کنید لطفا VDD3-X339-BSHH-TJN4-P3XT

لطفا امروز را ارتقا دهید!

error: Content is protected !!