اصـالـت پـایـدار اسـت..

ali-vafadar

SCAN-PersiaPool3

مشخصـات پرسـنل

جناب آقای علی وفادار


حوزه تخصص

بطورکلی؛ اجراء بخش فونداسیون استخر و جکوزی

اجرا آماتوربندی تخصصی استخر و جکوزی

اجراء بتن ریزی استخر و جکوزی

بستن قالب های فلزی

و اجراء کلیه سازه های بتن آرمه هیدرولیک[آبی]


»»» پرسنل مورد تائیــد دپارتـمان فنی و نظارت پرشین«««

PERSIAN POOL

PersiaPool00555 تاریـــخ آغــاز همکاری پـرســنـل با مجموعـه

پائـیــز 1396


بـخـش حـسـابرسـی و مـالـیمــســتـنــداتــــ

قرارداد جاری – پروژه استخر رامســر/ چابکســر