کاشي استخـري|خريـد کاشي استخـر »کاتـالوگـقیمت کاشی استخـری

فروشگاه کاشی استخری اجراء کاشيکاری استخـر/جکـوزی


 کاشـی اسـتـخـری»» پس از پایـان اجـراء فونـداسـیون اسـتخـر(مانند آرمـاتـوربـندی، استقـرار لولـه ها) همچنین اتمـام بخـش های تکمیلی کاسـه اسـتخـر(مثل آب بنـدی و سیمـانکـاری)

زمـان نصـب کاشـي اسـتـخـری و یـا اجـراء کاشـیکـاری استخـر فـرا میـرسـد.

در حقیقت، انتـخـاب بهـترین و مناسب ترین کاشـي براي اسـتـخـر و اجـراء صحـیـح این بـخش (سرامـیکــ کاری یا کاشـی کاری اسـتخـر
بـدون اِغـراق از مراحـل تاثـیـر گـذار جهـت کـسبــ رضـایـت قلبـی کـارفرمـایـان، در پروسـه ساخـت اسـتـخـر محسـوب میـگردد. (مانند اهمـیّـت نمــا در ساخـتمـان)

این میزان اهمیّت در اجـراء کاشـی استخـر و جکـوزی تـا حـدّیـست که سـهل انگـاری در انتـخـاب کاشـی ، یا عدم وجود تخـصص لازم و حتی کوچکـترین قـصـور در اجـراء کاشي کاری اسـتخـر،

علاوه بـر عـدم حصـول نتـیجـه دلـخـواه کارفرمایان، زحمـات کل تیـم سـازنده را نیـز به چالش خواهد کشید..

از جمله موارد حائـز اهـمیت در بخش اجراء کاشی اسـتخـر

»» انتـخـاب رنـگــ و طرح مـتـناسب با سلیقه کارفرما، نـوع و جنس کاشـی مناسب، بر اساس موقـعیـت مکانـی اسـتخـر.

» ایجـاد تـوازن در رنـگــ، طرح کاشی و برقـراری هـارمـونیِ کاسـه اسـتخـر” با “محـیط پیـرامـون و حواشی آن“.

» علاوه بر اجـراء صحـیـح زیرسـازیها، عـنایت ویـژه به نـظم و رنگــ بـنـدکـشـی ها..[از دیدگاه ما، تنـها در برخی موارد بندکشی سفید جـایـز میباشد.]

[از دیـگـر اشـتباهـات رایـج در این حـوزه؛ تصـور الـزام استـفاده از بنـد کشی سفـید رنگ، بـدون در نظـر گـرفـتن رنـگــ کاشـی انتـخـابی سـت..]
» بطـور تـجـربـی ضمن الـتـفـات ویـژه به جـزئیـات در این خـصوص،
شـایسـتـه اسـت؛ رنگــ خطـوط بنـدکشی در  کاشی کاری استخـر، همگـن با رنـگـ و طرح کاشی مورد نظر، انتخـاب گـردد.

بطور کل: نصـب اصولـی کاشـي استخـري توسط نصّـاب مجـرّب و مجـریان کـاشـی اسـتـخـری انجام میپذیرد؛ نه متخصصین امـور مرتبط با ساختمان.

 ..اجــراء کاشـیکاری ساختمـان با کاشـي کاری استـخـر کــامــلاً مـتـفاوت بـوده و هریـکـ از اصـول و قواعـد اجـرائی خـود پیـروی میـنمـایند. 

» در واقـع تخصص مهندسین، پرسـنل اجـرائی و اسـتـادکـاران سـازه های آب بـنـد(ماننـد اسـتخـر)،  از پرسنل متناظر با آنها در احداث ساختـمـان، بطـور کـامـل متـفاوت میباشد..

پیشنهاد میشود در این خصوص کمی هوشـیار باشـید.

چـرا که نتـیـجـه این انتخاب اشتباه و تشـابه حرفـه،

سرآغازگر مشکلات و عواقـبی خواهـد بود که زیـان ناشی از این قصـور به ظاهر کم اهمیت، تنـها متـوجه شمــا کارفـرما یا مالک محترم خواهد شد..

[گـواه این مدعا، قیاس دستـمـزد چـند برابـری اجراء استخـر بـا مراحل مشابه آنها در احـداث ساخـتمـان است.

»» بطـور مـثال تفاوت دسـتـمـزدهای مربوط به:

پرسنل بخش آرمـاتـوربـندی اسـتخـر با آرماتوربند ساختمان / یا مجری  تاسیسـات استخر با پرسنل تاسیسات و موتورخانه ساختمان / و یا نصاب کاشـی اسـتخـری با کاشیکار ساختمان و.. ]

سرامیک استخر-سرامیک استخري-البرز-کاشی استخري

نکات قـابل توجـه در خصـوص نصـب و اجـراء  سـرامیک اسـتخـري

خـریـد کاشـی مناسب برای اسـتخـر

  سرامیکـ کـاری اســتخـر | کاشـی کـاری اسـتخــر/ جکــوزی

مجـری یا نصـاب کاشـی اسـتـخـرتان را بر چه اساس و با چه تضمینی انتـخـاب میـنمـائیـد؟

آیـا زیـرسـازی هـای مورد نیاز پیـش از نصـب کاشـی اسـتـخرتان، بطـور اصـولـی اجـراء میشوند؟ لبه ها، ماهـیـچـه هـا، تـرازبنـدی و شـیـب هـا چـطـور؟

با توجـه به مجــاورت دائـم کلــر، تمـاس بـا اسـیـد، شـویـنـده هـا و سـایـر مـواد شـیـمـیائی، تضمـینی وجود دارد که پـس از مـدتـی سـرامـیکــ یا کاشی اسـتـخـرتـان دچار تغـییـر رنگــ نگردد؟

همچنین در خصوص اســتـخـرهای روبــاز، سـرمـای زمـسـتان و بارش برفــ باعـث ایجـاد تــرَکــ در کاسـه اسـتـخـر و یا جــدا شـدن کاشی ها از محـلـشـان نمیشود؟

بـهـتـرین کاشـی اسـتـخـری ایـرانـی کـدام بـرنـد اسـت؟

چـه نوع چـسـب کاشـی جهت نصـب و اجـراء کاشیـکاری اسـتخـر و جکـوزی مورد نیاز است؟

ملات آب بنـدی مورد نیاز جهت زیـرسازی کاشـي اسـتخـري، اصولا بطـور آمـاده تهیه میـگردد یا در محـل اجراء پروژه سـاخـته میشـود؟

سرامیک شیشه ای

کاشـی یا سـرامـیـک مناسـب برای اسـتـخـر و جـکــوزی

انواع کاشی استخری

به طور کلی چند نوع موزائیک و کاشی در اسـتخـر مورد استفـاده قرار میگیرد که در اینجا به 2 مورد از متداول ترین آنها میپردازیم:

کاشی های سرامیکی. Ceramic Tile Mosaics

کاشی پرسلانی زیر مجموعه این دسته میباشد.

کاشی های کریستالی یا گِــلَـس. Glass Tile Mosaics

 کاشـی های سـرامیکی 

مـوارد اسـتفـاده از کاشـی های سـرامـیـکی معمـولا در بخش های  کاسـه اسـتخـر، جـکـوزی، سونابخــار، حمام تـرکـی، محـیط  پیـرامون استـخـر، دیـوارهای سـالن اسـتخـر و.. میباشـد.

این نوع موزائیک بعنـوان کاشی اسـتخـری یا سـرامیک استـخـری شناخـته میشـود.

سرامیکـ استخـری البـرز، کاشی استخـری گـلـدیس و کاشـی استخـری امـرتـات از ایـن دسـته موزائیـک هـا میباشـند.

با توجـه به کاربـرد کاشـی های سـرامیـکی، این محصـولات به صورت تمـامـاً لعــابـدار تـولیـد و عرضه میـگـردند.

وجـود لعـاب در این کاشـی ها، عـلاوه بر جلوگیری از نفوذ آب به کاشی، آنـها را در بـرابـر فرسایـش مـواد شیـمـیائی (ماننـد اسـیـد – کلــر)، همچـنین انـجمـاد و گرمای بالا در حـد قـابـل قبـولی مقـاوم خواهـد نمـود.

 مـوزائیـک شـیـشـه ای

کاشی کـریسـتالی | کاشی شیـشه ای

موزائیک های شیشه ای نیز در کـاسـه اسـتـخـر (دیـواره ها و کف) مـورد اسـتفـاده قـرار میگـیرد.

عنـصـر اصـلی تشکـیل دهنـده کاشی های شیـشـه ای سیـلیس میـباشـد. این امـر موجب انعـکاس منـحصـربفـرد نـور و درخشش خـاص ایـن طیف کاشی ها خواهد گردید.

به این دلیل کاشـی استخـری شیشـه ای یا کاشی استـخــری گـلس، در پروژه هائی که تمـایل به اجـراء پروژه ای متفـاوت و لوکس دارنـد؛ بسـیـار کارآمـد میباشد.

در برخــی مـوارد، در صورت استفـاده از این نوع موزائیک هـا در راهـرو و محیط پیـرامـون کاسه اسـتـخـر و جکـوزی، لازم است جهت جلــوگـیری از لغـزنـدگی، تمهـیداتی پـیش بینی گـردد.

نظـر به اینکـه از تـولیـد انبـوه و فـراگـیر شـدن اسـتفاده از کاشـی شیـشـه ای استخـری زمـان چـندانی نگـذشـته؛
پرشین استخـر از سـالیـان گذشته تا به اکـنون بطـور تـخصـصی در زمیـنه واردات و فروش سرامـیک استـخـری شیشـه ای لوکـس(کاشی گلـس لاکچـری اسـتخـری) فعـالیـت گسترده ای میـنـمـایـد.

در حال حاضـر از پـرچـم داران عـرضـه کاشـی و سرامـیکـ لـوکـس دنیا، ایـتـالـیا و اسـپـانیـا مـیباشـد.

کاشـی های شـیـشـه ای لاکچـری اروپـائی با طـرح هـای خـیره کـننـده توسـط ماشـین آلات مـدرن تـولـیـد و به سـراسـر دنـیـا صـادر میـگـردد.
 دیریست که ترکـیـه نیـز اقـدام به تـولـید انـبـوه کاشـی های اسـتخـری شـیـشـه ای نمـوده اسـت.
این محـصـول با تـوجـه به قـیـمـت مـناسـب و طـرح های مـتنـوع به روز، اخیـراً نـظـر بسـیـاری از علاقمندان را در خصـوص خـریـد کاشـی استـخـری گلـس به خود معـطـوف نمـوده اسـت.

» سرامـیـک استخری گلس یا کاشی شـیـشـه ای اسـتخـری در سـایـزهـای مخـتلـف (ماننـد 2*2 سانتیـمـتر)، بر روی شـیـت های تـوری پلاسـتیکـی 30*30 سانتیـمـتری و با طرح های دلخـواه قابل ارائه مـیباشد..

(جـهت سـهولـت در اجـرا، کاشـی های اسـتخـری روی شـیت های تـوری نصـب و بسـته بنـدی میـگـردد.)


CHECKMARK LOGO98

✓کاشي اسـتخـري شيشه اي یا گِلَس
– بیـش از 50 درصــد سـیـلیـس.
– عدم جـذب آب. (جـذب آب بســیار بسیار ناچـیـز)
– رنـگ ها و طـرح های متـعـدد.
– مقـاوم در برابـر انـجـمـاد و حـرارت.
– انعـطاف پـذیـر با قابلـیـت نصب بر روی سطوح مـختـلـف.
– عــدم تغـییـر رنگــ در مجـاورت دائم با مـواد شیــمـیائی مـاننـد کلـر و اسـید.
– وزن مخصـوص کـمـتر نسبـت به کاشـی های سرامـیکـی معـمـول.
– قیـمـت منـاسـب ضمـن جـلـوه خـیـره کـننده.

» از کاشی های شـیشـه ای در سایر بخشهای ساختمان های لوکس، مانند حمـام، سـرویس بهداشتی، فضـای بین کابـینت آشـپزخانه، نمــای ساخـتمـان و سالـنهـا نیــز عـلاوه بـر اسـتخـر، سـونا بخــار و جکــوزی اسـتـفـاده میگـردد.

سرامیک استخر

اندازه و ابـعاد کاشی استـخـری

کاشـی های اسـتخـری اغلـب بصـورت چهـار ضلـعی (مـربـع/ مسـتطـیل) و شـش ضلعی، در سایـز های 2 در 2 یا 2.5در2.5 یا 3.6*3.6 سانتـیمـتری، بصـورت چیـده شـده روی تـوری پلاستیکـ سایز 30*30 سانتـیمـتری و یا شـیـت های مـقـوائی تولـیـد و بسـتـه بنـدی میـگردند.

عمــدتـا هر کارتـن کاشـی یا سـرامـیکــ اسـتخـری 1 متـر است و تعـداد 10 ورق کاشــی پشـت تـوری با وزن تقـریبـی 11 کیلـوگـرم (±1.5kg) در یک کارتن قـرار میگـیرد.

[وزن و بسـته بنـدی انـواع کاشـی های اسـتخـری با توجـه برنـد تولـید کنـنده آن، ممـکـن اسـت متـفـاوت باشد.]پـرشـین اسـتخـر جهت سـهولـت در انـتـخـاب متـقاضیـان محـترم،
بهترین و مـناسب ترین کـاشی های اسـتخـری (ایرانی/ وارداتی) را با ارزان ترين قيمت ممکن  و بهترین کیفت ارائه مینماید.
»» خدمات شرکت درخصوص اجرا تخصصی کاشی استخری »
نصب کاشی استخر و جکوزی | کاشی کاري حرفه ای استخـر | نصـاب ماهر کاشي استخر | کاشی کاري طرح دار استخـر 

»» (دانلود کاتالوگ سرامیک البرز)««

مرغـوبـیـت و تـنـوع بالای سرامـیک های وارداتـی، از دلایـل بـارز اسـتـقـبال بیـشـتر از کاشـی اسـتخـری خـارجـی، در پروژه هـای لاکـچــری و خـاص محـسوب مـیگـردد.

در کشور عزیـزمان با توجـه به کـیفـیت مرغـوب خاکــ و بهـرمنـدی از عناصـر معـدنـی مناسب در برخـی منـاطق ایـران، پتـانسـیل بالائـی در زمینـه تولیـد کاشـی و سرامـیک های متنـوع اسـتـخــری وجـود دارد.

با توجه به سیاست های اخـیر شرکـت در راسـتای حمـایـت از تولـید کـننـدگـان محصـولات با کیفـیت وطـنی، این مجموعه حـتی الامکان اسـتفـاده از کـاشی های مـرغـوب ایــرانـی را در اولـویت کـار خــود قـرار میـدهـد.

کاشـی هـای اسـتـخـری قـابل ارائـه مجـمـوعه پـرشـین استخـر،

ضمـن برخـورداری از ویژگی های » جـذب آب حـداقـل، عـدم لغـزندگـی، خاصیت آنـتی باکـتریـال، دوام و اسـتـحـکام بالا، مـحـصولاتـی مـتفـاوت با ظاهـری چشــم نـواز مـیباشـند.


کاشـی پرسـلاني اسـتخـري

از انـواع کاشی های استخـری کاشي سرامیکی پرسلان[Porcelain Tile] میباشـد.

این محصـول نیـز طی سـالهــای اخـیر وارد بازار ایران شده است.

» در ایـن خصـوص، مطالعـه مطلب [پرسلان چیست؟] پیشـنهـاد میشود.

کاشی یا سرامیک پرسلانی استخری، اغلب جهت استفاده در کاسـه اسـتخـر، جـکـوزی و حواشـی پیـرامـونی اسـتخـر در نقاط سردسیر مورد استفاده قرار میگیرد.

پرشـین استخـر، وارد کـننده و فـروشـنـده انواع کاشـی و سرامیک لـوکـس اسـتخـری در کـشـور،
مفتخـر است متـفاوت ترین و زیبـاترین سرامیک های موجــود دنــیا را در اخـتیـار کارفـرمـایـان خـوش ذوق و مشـکل پســنـد قـرار دهـد.

فروش کاشی اسـتـخـری برند سـرا ترکیه | کاشی استخری برند ایـلدیز ترکـیه | کاشی استخری برند رویال گرانیت | کاشی استخری برنـد روکـارنو  با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت

اجرای سرامـیـکـ کاری اسـتخـر، نصـب کاشی سونــا، جکــوزی || فروش انواع کاشـی و سرامیک لاکچــری شیـشـه ای (گـلس) با بهـترین قـیـمـت

واردات و فــروش مسـتقـیم کاشی استـخـری سیـچـیـز ایـتالـیا (SICIS MOSAIC) || بیـســازا اسپـانـیـا (BISAZZA) 
و سـرامیک های اسـتخـری وارداتی  از تــرکیه و چـیـن با بهـترین قـیمت..

دانلود کاتالــوگــ های کاشــی استخــری ایرانی / وارداتی

 کاتالوگ کاشی استخری شیشه ای روکارنو

✩ کاتالوگ کاشی استخری ایلدیز ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری ســرا ترکیه

 کاتالوگ کاشی استخری رویال گرانیت

✩ کاتالوگ کاشی شیشه ای استخر روکارنو


جـهت خريد کاشي و آگاهـی از قیمت کاشی استخـری 

لطـفـا از طریق شـماره هـای درج شـده  با ما در ارتـبـاط باشیـد


شمـاره شـش رقمـی

021.284.286

calling-persianpool-09128400911

021.284.22.911
همراه، واتس اپـ
091284.00.911

1telegram-follow

instagram-folllow

iran-persianpool-branchesارسـال کـاشــی اسـتخــری به سراسـر کشـور در کمـترین زمـان ممـکن و بهتـرین قیـمت ..c Expand All C Collapse All

12 دیدگاه دربارهٔ «کاشي اسـتخـري | سرامیک استخر★بهترین کاشی استخری| خرید کاشی توری استخـري| قیمت کاشي استخري ارزان»

 1. اصحابی

  از تنوع و قیمت کاشی خریداری شده راضی هستم.
  پیشنهاد میکنم

 2. ماهک ترابی

  سال گذشته در زمان انتخاب طرح و رنگ و حتی اندازه کاشی استخری من و همسرم بشدت سردرگم شده بودیم .
  اما پس از تماس با این شرکت و راهنمایی های خوبشان ، خلاصه کاشی مورد نظرمان را با قیمت عالی تهیه کردیم .

 3. مشتری همیشگی

  تنوع کاشی ها یک طرف
  کمک هایی که به انتخاب بهترین و مناسب ترین شون از طرف دیگه…
  خداشاهده بی نظیرن …. بینظیر

  اعتقاد دارم کار خوب باید گفته بشه
  توصیه میکنم هر کاری راجب استخر داشتید ضرری نداره باهاشون مشورت کنید

 4. مازیار

  خدایی جلوی پدرم سربلندم کردن ؛)

  ===یک خاطره دارم دوست دارم اینجا واسه همیشه ثبتش کنم. هر کسی دوست نداشت نخونه— ار دستندرکاران خواهش میکنم لطفا لطفا روی من را زمین نگذارند و تاییدش کنند ))):

  0 یادش بخیر چند سال پیش بود،
  سر کل کل با بابام، یه خالی بستم گفتم زیدم توی یک کاشی فروشی لاکچری کار میکنه! خیلی خیلی هم معتبره ؛))) اینکه‌ حالا چرا کاشی فروشی؟ و چرا گفتم خیلی معتبره، علت داره. مفصله. شما کوتا بیا )

  خلاصه، چند هفته بعد، یروز که قصد خریدن کاشی برای 8 – 10 استخر ویلاهای شهرک رفیقشو داشت از من ادرس همون فروشگاه رو خواست که هم از اونجا که مثلا اشناست قیمت بگیره، اگر اوکی بود سریع بخره D:
  حالا هی میگم نمیدوم باشه یا نه، ولی اصرار که ادرسو بدم چون کاشی فروش استخری معتبری اشنا ندشت میترسید سرش کلاه بذارن .
  کار هم عجله ای باید انجام میشد – همه مصالح باید میرفت توی انبار هر ویلا.

  از طرفی من نمیخواستم الان قضیه روو شه
  ازطرف دیگه، آخه من فروشگاه کاشی استخری اصلا نمیدونستم چه شکلیه، بعد از کجا بهشون اطمینان کنم؟؟
  خلصه قول داد حرفی در مورد زیدم نزنه.
  منم سریع
  گوگل کردم : فروشگاه معتبر کاشی استخری لاکچری !!!!
  به جدم عین همین D:

  اولین سایتی که بالا اورد رو زدم.
  دیدم همه چیش خوبه، ادرسو دادم به بابام . خودمم زنگ زدم با یه اقایی صحبت کردم یجور گفتم که سوتی ندن.
  خیلی باحال بود.
  بلخره پدرم از هموونجا خرید کرد، خیلی هم حال کرده بود.
  دمشون گرم .

  اینکه متوجه شد یا نشد رو‌ آخر نفهمیدم.
  ولی تا چند وقت بعدش حتی جلو خانومم بهم تیکه مینداخت: اون دوست کاشی لاکچری فروشتو میبینی یا نه؟!

  1. جویاي کاشي استخري لوکس اما ارزان!

   جالب بود😍🤥
   🤔گوگل کردنت که اموزنده بود: فروشگاه معتبر کاشی استخری لوکس😅
   حالا خوب شد نزدی خرید کاشی استخری از دیجیکالا!😝والا😝دیدم که میگم🥸🤨

   🫡دمتگرم

 5. هوتن سازه

  همهنمونه های جدید رو تو سایت نمیذارن‌
  برای ما واتساپ کردند.
  خیلی تکمیلن

 6. قیمتی که کاشی استخرم را خریدم به نسبت ارزان ترین فروشگاه کاشی شهرمان ، بیش از ۲۰درصد ارزان تر بود!!
  حالا شما خودت حساب کن

  راضیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
ارتباط با کـارشناس..
1
با ما در ارتباط باشید..
پـرشین استخر»PersianPool
در حـال ارتبـاط بـا کارشـناس مـرتبـط:
"کاشي اسـتخـري | سرامیک استخر★بهترین کاشی استخری| خرید کاشی توری استخـري| قیمت کاشي استخري ارزان"
--------------------------

ســلام و درود بر شــمــا.

لـطـفــاً درخـواسـتـتـان را مـطـرح فــرمــائـیـد: