اصـالـت پـایـدار اسـت..

قـرارداد شمـاره ج/ 0425607/66

✅ قـرارداد شمـاره ج/ 0425607/66

کارفـرمـا: جـناب آقـای محـمـد قـلیپـور

✅ مــورد تـائـیــد می بـاشــد25 تیــرمـــاه 98سامانه اعتبـارسنجی قـراردادهــا»

دپارتمـان پشتـیبانی و پـایـش مشـتریان » با همـکاری شـرکت بـیمـه جمـهـوری اسـلامی ایران.
021-284286