اصـالـت پـایـدار اسـت..

قـرارداد آقای بابـک افشـاری، بشماره: ج/66/87064

✅ قرارداد معتـبر میباشد.

محل اجـراء پروژه: دماوند، سـربنـدان.