اصـالـت پـایـدار اسـت..

✅ قـرارداد شمـاره ج/ 71023508-66 معتـبـر میبـاشد

SCAN-PersiaPool3
سامانه اعتبارسنجی

مشخصـات کـارفـرمــا

جناب آقـای محـمــد شـاهـمــرادی

محل اجـراء پـروژه: عـبـاس آبـــاد

زمــانبــنـدی اجــراء :

PERSIAN POOL

PersiaPool00555 پنجشنبه 14 شهـریورمـاه 98


بخــش مــالــی

مبـلغ کـل پیـش پرداخـت : 100.000.000 ریـال.

پـرداخــت هـــا :

✅ تائیـد واریـز بخشی از پیش پرداخت، در تـاریـخ 98/06/07 بـمـبلـغ 30.000.000 ریـال ، جهت رزرو زمـان اجـراء و اسـتـارت طــراحـی هـای مربوط به این پـروژه ✅


✅ تائیـد واریـز مانـده از پیش پرداخت، در تـاریـخ 98/06/14 بـمـبلـغ 70.000.000 ریـال، جهت تکمیل مبلغ پیش پرداخت قرارداد این پروژه، دریافت و ثبت گردید. ✅

تـکـمـیـل واریـز پیـش پـرداخـت / مـعــادل 10 میلـیـون تومـان تمــام..رسید دریافت وجـه

رسید-دریافت-وجه-آقای-شاهمرادیمـسـتـنـدات

قـرارداد
اقای-شاهمرادی-قرارداد

پیـش فـاکتـور

آقای-شاهمرادی1-فاز1-استخر