اصـالـت پـایـدار اسـت..

قرارداد شماره ج/66/0120305

قرارداد معتبر می باشد.

کارفـرما: جناب آقای بهمن سلیمان زاده

محل اجرا پروژه: مازندران/ رامسـر