اصـالـت پـایـدار اسـت..

🚫 قـرارداد بعـلت عـدم پرداخـت مـانده حسـاب، از درجـه اعـتـبار سـاقــط گـردیـد.. 🚫 ❝ارجـاع به واحـد وصـول مطالـبات❝

SCAN-PersiaPool3
سامانه اعتبارسنجی

مشخصـات کـارفـرمــا

🚫 قـرارداد بعـلت عـدم پرداخـت مـانده حسـاب، از درجـه اعـتـبار سـاقــط گـردیـد.. 🚫

محل اجـراء پـروژه: عـبـاس آبـــاد

زمــانبــنـدی اجــراء :

PERSIAN POOL

PersiaPool00555 پنجشنبه 14 شهـریورمـاه 98


پایان اجراء فـاز اول || در تاریـخ 98/06/25

بخــش مــالــی

🚫 قـرارداد بعـلت عـدم پرداخـت مـانده حسـاب، از درجـه اعـتـبار سـاقــط گـردیـد.. 🚫

❝ارجـاع به واحـد وصـول مطالـبات❝

*** مـانــده، جهـت تسـویـه حـسـاب تـا اتـمـام ایـن مرحـلــه: 50.000.000 ریـال تمــام مـیـبـاشـد

صورت وضعیت / پیش فاکتـور پایـان اجـراء فـاز اول

https://persianpool.ir/mr-shahmoradi.pdf

پـرداخــت هـــا :

مبـلغ کـل پیـش پرداخـت : 100.000.000 ریـال.

✅ تائیـد واریـز مانـده از پیش پرداخت، در تـاریـخ 98/06/14 بـمـبلـغ 70.000.000 ریـال، جهت تکمیل مبلغ پیش پرداخت قرارداد این پروژه، دریافت و ثبت گردید. ✅


✅ تائیـد واریـز بخشی از پیش پرداخت، در تـاریـخ 98/06/07 بـمـبلـغ 30.000.000 ریـال ، جهت رزرو زمـان اجـراء و اسـتـارت طــراحـی هـای مربوط به این پـروژه ✅

تـکـمـیـل واریـز پیـش پـرداخـت / مـعــادل 10 میلـیـون تومـان تمــام..رسید دریافت وجـه

رسید-دریافت-وجه-آقای-شاهمرادیمـسـتـنـدات

قـرارداد
اقای-شاهمرادی-قرارداد

پیش فاکتور پایان فاز اول اجرا »»» 98/06/25

https://persianpool.ir/mr-shahmoradi.pdf

پیـش فـاکتـور

https://persianpool.ir/mr-shahmoradi.pdf

پیش فاکتور صحیح