اصـالـت پـایـدار اسـت..

روش ساخت استخر بتنی

📌 مـهـم تـرین عـناویـن ایـن صـفـحـه

ساخت استـخــر استخرهای بتنی چـگــونـه طــراحی، محـاســبه و اجــراء میگـردنــد؟

 [آمـوزش مـراحــل طراحـی ســاخـتـــ اســتـخــر بـتـونـی]

 «« Concrete Swimming Pools Construction


بنــام حـرفـه ای تـریـن مـعـمــار؛ طـّـراح و مــجـری بـی بـدیــل گـیتـی..ساخت استخر بتنی

انــواع روشـهـای ســاخـتـــ اسـتـخـــر 

»»» استــخــرهـا بـا تـوجـه بـه نــوع کـاربـــری، مکــان اجــراء و همچـنـین از دیـدگـــاه ســاخـتـاری [نـوع مصـالــح بکـار رفـتــه در اجــراء]، بــه اقســام مخـتلــفی تـقـسیـم بـندی می گــردنـد.

امــا در کـشــور عـزیـزمــان ایـــران، اســتـخـر هــای بـتـنــی از محـبـوبـیـت و تـقــاضــای بیـشــتـری در مـیـان مـتــقـاضـیــان بـرخــوردار اسـت.. [بـالــغ بـر 75٪ از درخــواسـتهـا]

»»ایــن در شــرایــطی است کــه در اغــلب نقــاط دنیــا، ســـاخــت اســتـخــرهـــای کـامپــوزیــتـی (Composite بمـعنـای در هـم آمـیـخـتـن چـنـد مــاده) کــه بــه اســتـخــر هـــای پـیش ســاخته نــیـز مشـهـورنـد، تــقــاضــای بـیشـتـر و تــوجـیــه اقـتـصــادی مسـتـدل تری نـسبـت بــه اســتخـرهــای بـتــونــی دارند.

»استخرهـای بتـنی، از انعطاف پذیری نســبتاً بالائی بـرخوردارنـد. به طوری میتـوان هـر شکل و یا طـرحی از کاسـه استخـر را توسـط آرمــاتوربندی منــاسب اجــراء نمــود.

اما اسـتخـر های پیش ساخته انتخاب طرح و سـایز، به انـدازه ها و شکــل های از پیش قالب گیری شده محدـود میگردد.

اگر چه در استخر های پیش ساخته، ساخت در سایز و یا طراحی دلخواه ناممکن نیست؛ اما دستیـابی به این هـدف مستلزم طراحی و ساخت قـالـبی اختصاصی مـیباشد که علاوه بر صـرف مـدت زمان بیشـتر، هزینـه بالاتری نیــز به کـارفرمـا تحمـیل خواهـد نمـود..

Persian Pool Co Contract
مــراحـل اجـراء و سـاخـت استخـر بتنـی

»» نـخـسـتین مرحـله اجــراء استـخـر بـتـونـی همانند کلیـه سـازه های عمـرانی، تهیـه و تـنـظیـم پـلانهــای مهـندسی مربوط به فـونداسـیون کاسـه استخـر می باشــد.

چنانچـه محـل استقــرار کاسـه اسـتخـر در ارتفــاع باشد؛ (مانند استخـر های اجـراء شده در طبقـات ساخـتمان، تراس، پشت بــام و..) لازم است تمهیدات مربوط به محاسبات سـازه(سـاختمان)، بر اســاس میـزان تحمّـل پـذیری بــار مــازاد سـازه استخـر، مضاف بر وزن آب استخـر، بطـور دقـیق انجـام پذیـرد.

سپس عملیات اجـرائی آغاز گــردد. (بعنوان مثال: لـزوم تقویـت سـتونـهای طبقـات پائیـنی سـاختمـان)

»مراحــل گــود بـرداری، آرمـاتوربنـدی استخـر، اجــراء فـونــداسیـون اسـتخـر، در بخش های بـعدی و با توجـه به پـِلَـنـهـای مهندسی (Plan) انجـام میپـذیـرد.

»بمنظور آرماتوربندی استخرهـای بتـنی عمـوماً از میلگـرد هـای فولادی تیـره[مشکــی] آجــدار A3 ، تـرجـیـحــاً برنـد فـولاد پـرشین“، و یا مـواردی دیگـر با مـخـتـصـاتی در این تـراز، سایـزهای 12 و 14 استفـاده میگردد..

در واقع، سـایزمیلگردهـا بر اساس محاسـبات، فواصـل شبکـه مش، شـرایط مـحـل اجـراء، عمـق و مسـاحـت کاسـه اســتـخـر بطــور دقـیق مشخـص میـگــردد.

»پـس از تکمیل شبکه آرماتورهـا و بستن قـالـب هـا؛ زمـان بتـن ریـزی فـرا خـواهـد رسـید.

»»قالـبهـای بتـنی اسـتاندارد عمـومـاً از جنس چـوب، فایبـرگلاس یا ورق فــولاد ساخـته می شوند. [باتوجه با کوچک تر بودن سـایز قـالب های استخری، نسبت به قالـبهای ساختمـان، اجـاره قالـب بتــنی فلـزی آن به مراتب دست یافتنی تـر خواهد بود..]

پس از عمل آوری بتـن (که زمان آن متناسب با شرایط آب و هوائی منطقـه و ضخـامت بـتن کاسـه اسـتـخــر متـفـاوت می باشد)، نمـــای سطح با استفاده از روش ها و متریالهـای مختلف شکل خـواهند گـرفت.
انـواع اسـتخــرهای بـتُــنــی 

»از لـحــاظ شــیـوه بـتــن ریــزی در اجــراء«
number_1

گـــــروه نـخــســتــــ

»استـخــرهــای اجــراء شـده توسـط بتــن قـالـب گـــیری شـده.

»»با تـوجــه به نوع قـالـب بتـنی مـورد استفـاده،

استخـرهائی که با بتن قـالـب گـیــــری شـده اجــرا می گــردنـد، خــود بـه دو گــروه تقـســـیم میگــردند :

  1.  بتن قـالـب گـیــــری شـده یـکـــپـارچــه.

  2.  بتن قـالـب گـیــری شـده چـنـد تـکــه.

number_2

گـروه دوم از انواع استـخـرهـای بـتنی،

  توسطـ پاشیـدن بتـن (بـتـن پـاشـشـی یـا “شـات کـریـت”) اجراء میگردند.

👁»»در ایـن روش، بـتــون بـا استفـاده از دسـتــگـاه بـتـن پـــاش، در میـان شـبـکـــه های آرمــاتــور کـاسـه اسـتـخـر پـاشیـده می شـود.

»بتـن پـاشیـدنـی (بـتن پـاششـی) نیــز بـه 2 روش قـابـل اجــراء میبـاشد:

»بتـن پـاششـی خـشـک 

»»بــتن پـاشـیـدنـی مـرطـوب

گـروه سـوم از استـخـرهـای بـتـونـی، استخـرهـائی هسـتند که تــوسط بـتـن خـشک و کـوبیـده شـده اجــراء می گـردند.

گـروه چـهارم استخـرهـای سـاختــه شـده بـا بـلـوکــ بـتـنی می بــاشـند.


»
بـطـور کلـی استخـرهـای بـتـنـی، از بتـن مسلـح سـاختـه می شونـد. نـظـر بـه متـخـلـخل بـودن مـاهـیـت بــتن و همـچـنیـن نـفـوذ پـذیـری بـالای آن در بـرابـر آب؛ پـوستـه این استخـرها معمـولا به همـراه یـک روکـش مقـاوم در بـرابـر آب (مـانند پـلاستـر) پـوشش داده می شونـد.

بتون ریزی استخر-Concrete pools

 ســایــر روش هـای  اجـــراء  اســتـخــر بتــنی

1– استفاده از بتـن مسلح تحت فشــار به منظور کسب اطمینان از این که دیوارها و کف استخر به صورت دائمی در حالت فشاری باقی خواهند ماند.

البته از این روش میتوان برای معـابر پیرامون کاسه استخر و قسمـت کـف مناطق مـرطوب نیز استفاده نـمـود که الـبتـه این بستگی به شیوه طـراحی دارد.
2– استفاده از بتن مسلح به صورت سـاندویـچـــی که این روش موجب افزایش شـدید بــار مـرده سـازه میگــردد.
3– استفاده از بتن مســلـح بـا روکــش هـای PVC 2، روکـش هــای مشـابـه یـا روکـش هـای ضـد آب تـزئیـنی بـه صـورت پـاشــشـی.مـراحـل سـاخـت اسـتـخـر بـتُـنی

مهمترين بخش در اجــراء استخـرهاى شنـا، كـه نسبـتی مستــقـيم بـا ايـمنى سـاخـتمـان، ويــلا و یاسـاختمـان هــاى مـجــاور دارد، نـوع بـتن، شیـوه بـتن ريـزى و آرمــاتـور بنـدى آن بـاشد..

روش بـتـون ریــزی یک تـکــــه

در این روش از بتن ریزی کاسه استخر؛ کــف و دیــواره های استــخـر در یـک روز اجـراء میگـردد.

در بتن ریزی یک تکه، مانند کلیه اسـتخـرهای بتونی شبکه مش توسط میلگرد، در 2 لایه بافته میشود.

»ایـده آل است فـاصلـه آرمــاتـورها در تمــام جهـات از 15 سـانتیمـتر کـمـتـر نـباشـد.

ویـبـره منــاسب بـا فــرکـانـس پـاییـن، در ابتــدا و فــرکـانـس بــالا در انتــهـا تـنظیــم گــردد.

»» پیشنهاد میگـردد؛ در کلیه مراحل اجراء استخـر، خصوصا فونداسیون، بستن آرمــاتـور، اجـراء مخلـوط بتن و قالب بندی، از اکیپ های مــاهــر کـه اختصــاصــاً در حیطه اجـراء فونداسیون استخـر  فعــالیت دارنــد؛ استفــاده شـود.

 ســبد استخـر(فـونـداسیون کــاسـه اسـتخـر) بـا فــونداسـیون ساختــمان، بسیـــار مـتـفــاوت است.

سبـد استخـر، کمــی دشــوارتر و نیـازمــند محـاسبـات خــاص، مهــارت و تجـربــه کــافی در خـصـوص ســازه هــای بتنی هیـدرولیکــ(آبـــی) میباشد.نــکات حــائــز اهمـیـت در ســاخت اسـتـخـر بـتـونـی

استـفــاده از مصـالح مـرغـــوب؛ سیــمـان و شن مـرغـوب بـا سایـز متنـاسب، مــاسـه طبـیـعـی، آب بمیــزان کــم (به انـدازه).

افــزودن مکمل هـا [مانند سـوپـر ژل میــکـروسیـلیـس]؛ صـرفـاً باید زیر نظـر متخصص مرتبط صورت پذیرد.

نـوار واتــراسـتــاپ

واتر استاپ نوار باریکی از جنس PVC میباشد [و یا سـایر مـواد/ مانند واتـر استاپ هیـدروفیـلی] که در مواقع بتن ریزی 2 تکـه، دور تا دور محـل تلاقـی بـتن کـف و دیـواره ها قـرار میگیرد.

 در بتن ریزی 2 تکـه اسـتخــر، یکی از آسیب پـذیـرترین نقاط، مـحل تلاقـی بتـن کـف و دیـواره ها میباشد.

کـه با وجـود استــقـرار دقیـق نوار واتـرستـاپ، در کنار اجراء صحیح مراحل آرماتوربندی و بتن ریزی، از احتـمـال نشـت آب این نقـاط بسـیار کاسته خـواهـد شـدـ..

»»استـفــاده از نــوار واتــراسـتـاپ؛ در بتـن ریزی 2 مرحلـه ای [بـتن ریزی دوتکــه] الــزامـی میباشـد!..

 شایسـته است نــوار واتـراســتاپ؛ با دقــت و بــصورت ثابت، در محل صـحیح نـصــب گــردد. روش اجــراء استـخـر تـوســط بـتـن پـاششی

(شاتــکـریـت Shotcrete)

انجمن بتن آمریـکا، بتن پاشیدنی را ملات یا بتونی تعریف می کند که به صورت پنـوماتیکی و با سرعت بالا بر روی سطوح پوشیده میشود.

در انگلستان گـاهـی از اصطلاح (گـونـیـت) در عوض واژه شــات کریــت (بتن پاششی) استفاده میـگـردد.

از مهم ترین مشخصات کلی مخلوط های شاتکریت، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. جهت حصول اطمینان از چسبندگی مناسب، خواص فیزیکی مطلوب و تراکم کافی، تهیه طرح اختلاط بتن پاشیده شده، نیازمند  دقت ویژه ای میباشد.
  2. حداکثر سنگـدانه های بتن مصرفی 20 میلیمتر و دانه بندی آن مطابق دت، 521 میباشد.
  3. نسبت آب به سیمان بتن پاششی ، در حدود 0.35 الی 0.5 است.
  4. افزودن دوده سلیسی به این نوع بتن غالبا موجب کاهش قابل ملاحظه ای در کمانه کردن و برگشت سنگدانه های مخلوط و کاهش پـِـرت میگردد. لذا در تعیین نسبت های مخلوط بتن پاشیده شده می باید به این مورد توجه شود؛ که مقداری از مخلوط در اثر کمانه کردن سنگدانه ها به هنگام پاشیدن، از دست میرود.
  5. وزن مخصوص بتن پاشیده شده مشابه بتن معمولی متراکم شده است.

مـزایـای بتـن پـاششی:

1– در روش اجـراء اسـتخـر توسـط بـتـن پـاشـشی، نیـازی به استفاده از قالب های بتـنی نمیباشد. [قالب بندی عموماً هزینه بر است..]

»» بنابراین علاوه بر افزایش سرعت اجراء پروژه، میتوان بدون محدودیت اشکال هندسی و غیرهندسی پیچیده و بسیار متنوعی در کاسه استخر ایجـاد نمود.. 

2-بدون تحـمـیل هزیـنه های مـازاد، میتـوان ظاهــر کـاسـه اسـتـخـر را به دلـخـواه اجـراء نمـود.

3– در اجـراء بتـن ریـزی با روش بـتـن پـاشــشی یا شاتـکـریت، از زمــان اجـراء بـتن ریــزی کـاســـه اسـتـخــر بصـورت چـشــمــگـیـری کاسـتـه خـواهـد شــد.

4-با استفـاده از بـتـــن پاشـشـی میـتوان استخـر را در سایت های پـر ازدهــام که دسـترسی به لـوازم و تجهـیزات با مـحـدودیـت های بســیاری همـراه است؛ اجـراء نـمـود.

5-روش شـاتــکــریتـــ  به آب کمتـری نیاز دارد؛ این امر موجب افزایش مقـاومت فشــاری بتن خواهد شد.

»» از دیگــر مـزایـای بـتـــن پاشـشـی: عملیات بتـن ریـزی بین آرمـاتورهـا، تـنهـا با استفـاده از یک دستــگاه بـتـن پـاش مـجـهــز به لـولــه خـرطـومـی، قـادر بـه اجـراء 100 مـتر در مدتی کوتاه میباشد.نـقــاط ضــعـف و احتیـاط های مهم بتـن پـاششی

1– در بتـن پـاششی، مشکل نفـوذ آب به زیر پوسته استخـر و معـلـق شدن آن که میتواند موجب آسیب رساندن به سازه استخـر گـردد وجود دارد. بنابراین اجراء این روش مستلزم انجام بررسـی های لازم میباشد.

2-بمـنظور حصـول اطمـینان از اجراء دقـیق بتـون ریزی در سراسـر شبکه آرماتـور، اپـراتوردستـگاه بتـن پاش باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد.

رعایت این نکته به ویژه در محل تلاقی دیوارها و کف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

3-در این روش به دلیل عدم استفاده از قالب های بتنی، آسیب پذیری سازه حین اجـراء در دمای پایین و سرد، بسیار بیشتر است.

4-در روش بتون ریزی شات کریت؛ نسبت به روش قالب گیری، سیمان بیشتری نیاز خواهد بود.

»» مهمتـرین معیـاری که در این روش بر نتیجـه نهــایی تــاثیر گــذار اسـت؛ تجــربه و مهــارت اپــراتـور دستـگـاه میباشد..


make-swimming-pools-ساخت-استخر


آمـوزش چگونگی سـاخت اسـتـخر بـتونـی، مراحـل اجـراء استـخـر بصـورت خـلاصـه:

»»پس از طـراحی و اتمـام محـاسبات سـازه استخـر، مرحلـه نخست اجراء پروژه، مشخص نمودن مکان مناسب و گودبرداری کاسه استخر میباشد.

در این مرحله ابتدا دورتادور مکان مورد نظر علامت گذاری میشود؛ سپس عملیات خاکبرداری انجام میپذیرد. (گودبرداری استخر توسط  ماشین آلات خاکبرداری مانند باب کَـتــ و یا توسط نیـروی انســانی)

گودبرداری استخر

»پس از همـوار نمـودن کــف و دیـواره های مکــان گــودبرداری شده؛ مرحله آجـرچـینی استخـر میباشد.

بعد از پـایان آجـرچینی دیوار استخر؛ کـف استخـر توسط بتن مِـگـر[یا بتن نظافت] پـوشش داده شده و سطح آن هموار میگـردد.

»پس از خشک شدن بتن مِـگر؛ شبکــه نخست آرمـاتور کاسـه استخـر[مِــش] بسته خواهد شد.(در این خصوص مطالعـه مطلب آرماتوربندی استخر پیشنهاد میگردد..)

در مرحله بعدی از ساخت استخـر؛ لـولــه گـذاری ها انجام میشود و لولــه های ورودی و خروجی کاسه استخر تا لولـه های انتـظار اتاقک تاسیسات استخر تعـبیه (باصطـلاح خوابانیده) میشود.

بهـترین و مناسب ترین لوله برای این منظور لوله های یو پی وی سی میباشد.

(جهت آگاهی بیشتر؛ مطالعه مطلب لوله و اتصالات UPVC پیشنهاد میشود..)

»» مرحله بعــدی در ساخت استخر، اجراء شبکـه دوم آرمـاتور(مِـش) میباشد. (آرمــاتوربندی استخر بـا بستن شبکه مِـش؛ در کلیه نقاط  کف و دیواره استخر انجام میشود و اصولاً متشکل از 2 لایه شبکه میباشد که ضخـامت میــلگــرد و فـواصـل آنهــا، طی محـاسبات مشخص میگـردد.)

میلگرد مناسب جهت ساخت استخـر؛ سایز 12 / 14 ، از نوع آجـدار/ تیـره / A3 میباشد.

»پس از اتمـام آرماتوربندی و مهار مناسب میلـگـرد ها, قالب بتن بسته خواهد شد. (بسته به نوع اجرا پروژه؛ قالب یک یا دو طرفه)

سپس عملیات بتن ریـزی بخشـهای کف و دیواره استخـر، بصورت مجـزا یا همــزمـان، ضمن استقرار نـوار واتر استاپ انجـام میگردد. (مکمل ها و روان کننده های بتن، نظیر سوپر ژل میکرو سیلیس در این مرحله افزوده میگردد. عیار بتن کف و دیواره استخر بطور معمول 350 و 400 میباشد.)

عیــار بـتن چیست؟

منظور از عـیـار بتن یا ملات، میزان سیمــان استفاده شده در بتن یا ملات، در واحد حجم میباشد.. (واحد حجـم بتن در ایران مترمکعب است.)

بعنوان مثال: منظـور از عیــار بتن 350 :

در هــر متر مکعب بتن فـونداسیون، 350 کیــلوگــرم سیمــــان(معــادل 7 پــاکـت 50 کیـلوگـرمی) استفـاده شـده است..

make-swimming-pools-ساخت-استخر

»» مـرحله بعـد؛ سیمــانکاری و آب بندی نهــایی استخر میباشد که با چسب هــای بتن و یا مـواد پـایـه سیمـان انجام میپذیرد.

(مـــطالــعــه مـــطـلب آب بنـدی استخـر پیشنهـاد می شود..)

glass-mosaic-pool

»» پس از پـایـان مــرحله سیمــانکــاری استخـر؛ ســرامـیک استخــر نصـب خـواهد شد که اجـراء این مرحلـه نیـز از اهـمـیـتــ ویــژه ای برخـوردار میباشد..

»» در حـال حـاضـر، انـواع مختـلـفی از سرامـیک هـا و مـوزائـیک های شیـشــه ای، بمنظور جلـوه بخشیدن به ظاهـر کاسه استخـر و محیــط پیــرامون آن مورد استـفـاده قرار میگـیرد.

جهتـــ بـازدید از این نـمـونه هــا، به صفحات سـرامـیک وارداتـی استــخـر و  کاتالوگ سرامیکــ وارداتی استخـر مراجعــه فـرمائیـد.. (در این خصـوص مطالـعـه مطلـب سـرامـیک استخـر نیـز پیشنهـاد میشود..)PERSIAN POOL GUY

»» در خــاتـمــه؛ مجــدداً یـادآوری میگــردد؛

محــاســبه و اجـــراء ســازه هـای بتنی آبـ بـنـد[همچـون اسـتخــر]،

مـسلــتـزم رعــایـت اصــول خاص و بـکـارگــیـری فـنـونی کـاملاً مـجــزا و متفـاوت از سـایر سازه های عمــرانی میباشد.

به همین علت، اکــیـداً پیشنهـاد میشود؛ برای پیشگیری از بروز مشـکلاتی نظـیر تَــرَک دیـواره ها و نشــت آب،[ که در پـروژه های اجـراء شده با روشـهای غـیر اصـولـی و ارزان، به کــرّات اتفاق می افـتد]

دست کم، از سـازندگـان مـجـرّب و شرکـت هـای تخصـصی سـاخـتــ اسـتـخــر،  یـاری بجـوئـید..

»بمـنظـور آشنـائـی بیـشتـر بــا انــواع طــراحـی هـای استـخــر و جــکـوزی، از بـخــش نـمــونه طـراحـی استخر و جکوزی بــازدیـد فـرمـائـیـد.


انــواع روش هـای اجــراء اســتـخـرهـای بـتــونـیجـهت آگــاهــی از هــزینــه سـاخت اسـتخـر بـه بخـش استعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد:

Persianpool Co Address Phone No

1callingشـــش رقمـــی / کـُـد 021 تهـران

284.286

284.22.911

همـــراه / شبکــــه هــای اجتـمــــاعـــی

091284.00911


بطور خلاصه؛ نحوه اجراء استخر های بتنی به این ترتیب میباشد: ابتدا جهت هموار سازی بستر کاسه استخر، دیواره های استخر، بلوک چینی و کف بتن مگر اجرا میشود. سپس در مرحله اجراء فونداسیون؛ 2 لایه شبکه مش، توسط آرماتور [ A3 آجدار، تیره] در کلیه بخشهای کف و دیواره ها بسته میشود. [اصطلاحا آرماتوربندی] در مرحله بعد ؛ بستن قالب های بتن بصورت 2 طرفه یا یک طرفه، انجام میپذیرد. بین 2 لایه شبکه مش، لوله گذاری های دهش / مکش سیرکوله آب استخر، توسط لوله U-PVC اجراء میگردد. سپس بتن ریزی انجام و پس از خشک شدن بتن، قالبها باز شده و کاسه استخر آماده سیمانکاری، آب بندی نهائی و نصب سرامیک میباشد.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Load More
دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات،شـرایط و قـوانین ســاخت استخـر همگانـی1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بـپیـوندید..


instagram-folllow

صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام.. 

لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــ خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی بــــا عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپرشین استخـر، اجراء صفـر تا صد انـواع اسـتـخـر در سراسـر کشـور با هزینـه واحد و ارائـه بیـمـه نامـه رسـمی..