اصـالـت پـایـدار اسـت..

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی استخر همگـانی سرپوشیده پرشـین استخــر

📌 مـهـم تـرین عـناویـن ایـن صـفـحـه

سـاخت اسـتخـرشــنا سـرپـوشـیده عمومی 

اسـتـخـرهـای عمـومی یا همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟ ابعـاد اسـتاندارد و درآمد استخرهای عمومی چه میزان است؟

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر [PERSIAN POOL ® Corporation] مـفــتـخــــر اســــت؛

کـلّـــــیه مـراحــــل مــربــوط بــه طــــّراحــی، محـــاســـبه، پـیـــاده ســـــازی و اجــــراء انـــواع اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و خـانگـــی را از صــفـــــــــر تــا صــــــــــــــد..

PERSIAN POOL CO-thermo meter-

 [به مـفـهـــوم حـقـیـقـی واژه صـــــد]

بــصـــورت تـخـصّـصــی، کـامـــلاً اســتانــدارد و اصــــولــی؛

ضـمــن اعــــطاء گــارانتــــی ویـــژۀ پایــــداریِ کــیـفـیتــ و ضـمـانتـــِ اصـالــتـــ ســـازه، به مــدت 10 ســـــــال، از جــانبــ شـــرکتـــ بـیــمـــــــــه جمـهـــوری اســـلامـی ایــران

به متـقاضـیان ارجـمـند ارائــه نمــایـد..

بـمـنـظــور دریـافــت اطـــلاعــات مــوثّــق و بـه روز، از جـزئـیاتــ کـلــــیدی تأســیـس اسـتـخـرعـمــومـی، مشـاوره احــداث پـارک آبــی و بـطــور کــلـی مجـمـوعــه های ورزشــی، تفریــحـی و درمــانـی آبـی همــگانی؛ با مـا در ارتبــاط باشید.

[ارائـــه راهکــارهــای عـمَـلــی، انـتــقــال تـجــربـیــات فـنـی به واجـدین شـرایـط]

» هـمـچـنیـن مـشـــاوره در خــصــوص انتـخــاب تجهیزات مناسب، خـریــد کـلـیه ملــزومـات و امـکـانات مـورد نـیاز و همچنین بـرآورد تخـمـیـنی میــزان درآمــد اسـتــخــرعــمومی؛

از لحـظـه شـکــل گــیری این تصــمـیـم، تــا مــراحــل مربـوط به صــدور مـجــوزهــای لازم از ســازمــانهـای تـربـیـت بـدنــی، شهــــرداری و ســایــر اُرگـانهـای ذیـربـط؛

مجـموعــه پـرشـیـن اسـتـخــر، صــادقــانه با شمــا همــراه خــواهـد بـود..خـدمات پشتیبــانی پس از اجــراء

خدمات مربوط به تعمــیر و نگــهداری استخر های عمومی، شامل: پشـتـیـبانی تخصصی تاسیسات، لــزوم نوســازی، ارتقــاء و بـروز رســانی امـکانات مجموعه پس از گـذشـت چنــدین سال از زمــان بهــر بـرداری میباشـد.

رعایت این مـوارد در تــداوم و پایــداری این طیف مجموعه هـا بسیـار حائز اهمیت است.
برخــی از خــدمـات پـرشین اسـتـخــر در حــوزه محــاسبه، طــراحـی و اجــراء تخصصی انـواع سـازه هـای بــتـنی آب بـنــد، شــامـل:

»اسـتــخــرهــای شنــای عـمــومــی ســرپـوشـــیده و روبــاز/ مــراکـــــز آبــــ درمــانــی و بـاشـگاه های ورزشی آبـی/ کلیـه مـجمــوعـه هـای تـفــریـحــی آبـــی: پارکـــ آبـــی [آکـوالَــند]، اجــراء ویــژه مـراکــز تخـصـصی اِســـپا و آرامـش، اسـتخـرهای عمیق ویژه غـواصـی، دریاچــه مـوج مصـنوعـی،

همچــنـیـن سـاخـت اســتـخـــرهای خــانگــی لاکـچـــری و کــارآمــد ضـمن قیـمت متـناسب و منـطـقـی/ اجـراءاسـتـخــربــاغ/ احــداث اسـتـخــر ویـــلائــی / محـاسـبه و اجــراء اسـتـخـــر در روفــــ گــــــاردن/ طــراحــی، محـاسـبه و احـداث اســتـخــر در طـبـقـات بـــرج ها، آپـارتمـان ها، تـراس و پشــت بــام سـاخـتـمـان ها، اجــراء انــــواع ســـازه هـــای هــیــدرولـیکـــی عـــظـــیـم [مـانـنـــد مخـــازن و ســــدهــای آبـــی]

»» ضـمن بکــار گیــری از بـهـــتــریـــن لـــوازم و تجــهـــیــزات اســتخـری / مـعـتـبـرتـریـن بـرنـدهـای تــولــیـد کـنـنـده ملـزومـات و تـاســیـسـات اسـتخــر،سونـا و جکـوزی در جهــان..ضــمانت و گارانــتی منحـصربفــرد پرشـین اسـتخـر

PERSIAN POOL GUYهمــکاری ارزشمــند مجـمـوعـه پـرشـین با بیـمه جمهوری اسلامی ایـران

کــیـفــیّت و اصــالــت کــلــیـه خـدمــات اجــرائی پـرشــیـن اسـتـخـر؛ تـوســط ارائــه بـیـــمــه نـامـــه رســمـــی و مـعــتـبــــر در ســـراســــر کــشـــور ضــمــانـت میـگــردد..

[نـخــسـتـیـن و تنـهــا صـاحـب امـتـیـاز، تا بـه این لحـظـه #تابستان 1399]
اصــــول و اســتـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــرعمومی

ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، همچون ســایــر ســازه هــای مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فـنـون طــراحــی، معـمــاری و محــاسبــات عــددی دقـیـق بـر اسـاس آخـریــن دستــاوردهــای نــویـن عـلـمــی دنیـــا میبــاشــد.

عـدم رعـایـت بـرخـی از ایـن اصــول، بـعــضـاً سـرآغـاز پـیــدایـش آســیب ها و خســارات جـدی، و در مـواردی جــبـران نـاپــذیــر خـواهــد شـد..

»» بمـنظــور افــزایش آگــــاهـی در ایـن خــصـــوص، مطـالـعـه مطلـب “ عـلل مـنطـقی اجــراء اســتـخـر اسـتـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد.


PERSIAN-POOL-BRAND

تعــــریـف استـخــر [اسـتـخــر چـیـســت؟)

»» اسـتخـر، سـازه ای مسـتحـکم و آب بــنـد است که حداکثـر حجــم معـینی آب در آن قـرار میگیـرد.

استخـرهـای شنـا؛ دارای مکـانیسم گـردش ، تصـفیه و ضـد عفـونی آب میباشنـد که بمـنظـور تفـریح، درمـان، ورزش شنـا و یـا ســـایر ورزشهـای آبـی مورد استـفـاده قرار میگیرند..

در واقـــــع تـفــــاوت اسـاسـی استخــرهای شنـا بـا سایـر شـنـاگــاه های دیگــر و امـاکن آبـی، در ابــعـــاد کــاســـه و میـزان کــیـفــیت آب مــورد اســتـفــاده آنـهـــا میـبـاشـــد.


» مـوقـعــیت مـــکانی و جهت احداث و اسـتقـــرار اسـتــخــرهــای شنـــا در موارد اندکـی دارای محـدودیـتــ هــائی میـباشـد.

بعنــوان مثــال: اجــرا استــخـر شنــا، در جــوار کـارخـــانــه هــــا و موسـســــات صـنـعــــتــی، درمــــانــی و یـا کـشــاورزی تـوصـیـه نشــده اسـت.تـاریـخـچــه شـنـا و پـیــدایش استخــر شنـا

براسـاس شواهــد؛ قــدمـت شـنـا و شــنـا گــری بـه ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد مـسـیـح، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن‌هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.

نخــستـین اسـتـخـر عـمـومـی جــهــان

حــمـــام بـــزرگ‘ نخـسـتیــن استــخـر عمــومــی در جهـان باستــان بـوده کـه بـیش از ۵۰۰۰ ســــال گـذشـتـه در منطـقــه مـوهـنـجــو دارو، یکی از شهرهــای کشــور پاکســتان کشـف شدـه است.

»» ابعــاد این مخــزن در حــدود ۱۲ متر طــول و ۷ متر عــرض بوده و بـیشــترین عمــق آن ۴/۲ متر گــزارش گـردیـده است..

آنچـه کــه از گـذشتـه، تحــت عنـوان آمـوزش شنــا می‌ شنـاســیم، بـر اسـاس یافتـه‌ هـایی کـه از «حــروف تصـویـری» هیـروگلـیـف کشـور مـصـر به دســـت آمـده؛ میـباشد.

یونــانـیــان باســتـان و رومــیـهــا، ورزش شنـا را جــزء برنـامـه‌ هــای مهـم آمـوزش نـظامـی خـود قـرار داده بـودند، و مـانند یادگیری خواندن و نگاشتن، از مــوارد اجبــاری در آمـوزش مــردان آن دوران محسـوب میـگـردیـد.

نخـسـتیـن مسـابـقــات شــنـا در دنیـا

شنــا در منـطـقـۀ مـشـرق، به قـرن اول قبـل از مـیلاد بـاز مـیگـردد.

ژاپـن مــکانیــست کـه شـواهــد و مـدارک مـوثّـقـی از برگـزاری مـسـابقـات شـنـا در آن یافـت شــد؛ کـه در قــرن هـفــدهــم، بـه دسـتـور رسمـی حکــومـت، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس تـدریس مـیـگـردیـد.

»» مسـابقـات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی قـبل از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفت.

»از قـرار معـلوم مـردم ساحل نشیـن اقیــانوس آرام، بــه کــودکان هنگـام به راه افتـادن، یا حتی پیـش تـر از آن، آمـوزش شــنـا داده میـشد.

نشـانه‌ هـائی از مـسابقـات گـاه‌ و بیـگـاه مــیان مـــــردم یونــــــان باسـتان وجــود دارد و همـچنین، یکی از بوکسـورهــای بـنـام آن دوران در یـونــان، شنـــا را به عــنوان تمــرینی مهــم در برنامــه ورزشـی خـود گنجـانیـده بود. [کــشـف بـشـر به تـاثیــر چـشمـگیـر شـنـا بر آمـادگـی جسمــانـی..]

نخـسـتـیـن استـخـر ساخـته شـده در جـهــان و اولـیـن اسـتـخـر بــا آب گــرم‌

با تــوجــه به مــدارک مــوجــود، رومـــیــان اولـیـن استـخــر هـای شنـا را بنـا نهــادنـد. گفـتــه میـود در ســدهٔ یـکــــم پـیـش از مـیـــلاد، گــایــوس مـــاسـناس، رایــــــزن سیـــاسی ســـــزار آگــــوست رومـی، نـخـسـتـیـن اسـتـخــر آب گــرم را بـنــــا نــمـــود.

برخـی علـت عــدم تمـایـل اروپائیــان به شنــا را در سـده‌ های میــانه، تـرس از گسـترش و سـرایت عفـونت و بیمـاری‌ های مســری میدانـند.

از طـرفی شواهـدی نـشان می‌دهــد در سـواحـل بریتــانیــای کبـیــر در اواخــر قـرن ۱۷ میـلادی، از شـنا، به عـنوان وسیلـه‌ای برای درمـان استفـــاده مـیـشـد.

الـبـته تا پیش از قــرن نوزدهــم، شـنا به عـنوان تفــریـح و ورزش، در مـیان مـردم جــایـگاهی پیـدا نـکــــرده بـــود. زمـانی کـه نخستین سازمـــان شـنـا در ســـال ۱۸۳۷ تأسیـس شـد، در پایـتخت بریـتانــیا [لنـــدن]، تـعــداد ۶ استـخــر سـر پـوشـیـده وجـود داشـت کـه مجـهز به تـخـتـه شـیـرجـه نــیـز بـوده انــد..

persian-pool

اولیــن مســابـقـات شنـا در جـهان / نخسـتین فــدراسـیون شنـا در دنیـــا

در سال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقه شـــنا در مــسـافــت ۴۴۰ یـــارد (402.336 مـتــر) در کـشـور استـرالـیا برپــا گـردیـد ؛ پس از آن، هــر ســالـه به طـور مـرتب این مسابقــات به اجــراء درآمـد.

»» باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تـغـیـیــر نام پیـدا کـرد. در واقـع هیـأت رئیـسـه شـنای غــیر حــرفــه‌ای بـریتانــیا به شــمــار میـرفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـدین کشـور اروپـایی در ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـتـنـد.انــواع اسـتـخـــرهــای شنــا

»» بطــور کلــی استـخـر هــا را از لـحــاظ قـرارگیــری، اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی آنهـا، مـیـتـوان بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم بـنــدی نــمـــود:

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده[استـخــر سـربـستـه].

»» مــانـنـــد: اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز[اسـتـخــر سـربــاز].

»» مانـنــد: استــخــرهـای اجــرا شــده در حیـاط ویــلا / اسـتـخـر روی بــام ســاخـتــمــان / اسـتخــر در مـحــدوده تــراس سـاخـتـمـان / اسـتخـرهـای همـگـانـی روبــاز، کـه بمـنظــور استــفـاده از نــور و حـرارت خـورشـید، بصــورت روبــاز احــداث میـگــردند و..

»همـچنین نوع کــاربری اســتـخــرهــا مـوجب شـکل گیــری دستـه بنـدی هــای دیگـری نیـــز مـیـگــردد:

بعنوان مـثال، استخــر شنــای قهــرمـانی/ورزشـی /مسابقـاتی، استخـر تـفریـحی، اسـتخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..


 

انـواع متـداول استـخـر هـا از لحـاظ مـوقعــیـت قرار گـیری کـاسـه استـخـر:

1» استخرهای بـالاتــر از سطـح زمـين. [در برخی موارد قسمتی از دیـواره استخـر درون زمین؛ و بخش دیگـر روی سطح زمین قرار می گـیرد.]

2» اسـتـخــرهــای هــم سطـح زمـين. [کـاسـه استـخـر مــدفون و کـامـلاً درون زمـین قـرار می گـیرد. مـانـند اغـلـب اسـتـخـرهـا.]

3» استـخرهـای مُـعـلّــق. [ماننـد استخر های اجـراء شده در طـبقـات ساختمان/ استخـر روی تراس/ اسـتخر بر پشـت بـام و کلــیـه استخـرهــای اجـراء شـده در ارتـفــاع.]ابعـاد و ســایز استـانـدارد در استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

با طرح این سـوال به بـررسی انـواع انـدازه های اسـتاندارد مــسابقــات در استخــرهای ورزشی همـگانی خواهـیم پرداخــت.

» استـخـر های عمـومـی استـانـدارد؛ بـه استـخــر هـایی گفـته میشـود کـه به منـظــور اسـتفــاده ای خــاص، مـاننــد مـســابقــــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار میگیـرند. بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه میشوند.

» در مجمـوع طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب می بـاشد.

امــا در مجـمـوع، بـا تــوجه به نـوع کــاربـــری ویـژه هــر اسـتخــر، می تــوان از فــدراسـیون شــنــای هر منطقــه، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر اســتـانـدارد مسـابقــاتی مــورد نــظر را دریــافت نـمــائــید. هــر منطقه یا کشــوری می تـوانـد از قــوانـین مـخـتـصّ بـه خــود پـیــروی نـمــایــد. امـــا مــرجـــع اصلــی در جهـــان، عمــومــاً فـیــنـــا (FINA) می بـاشد.

» بـمـنظــور آگــاهی، بـه چــند نمــونـه از ابـعـــاد مـتــداول استــخـرهای شنـا اشـاره خواهـیم نمـود:

بـرخی ابعــاد مـعــمـول قـابل اجــراء[طــول و عـرض] اسـتخـرهـای شــنا مـسـابـقـاتـی:

[اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی]

در ارتبـاط با استخــر هـای عمـومی اسـتـاندارد، جهـت برگـزاری مسـابقـات شــنا، مـعمــولاً در ابعــاد زیــر احــداث مـیگــردد :

الفـ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز وجـود دارد.]

بـ » 33 در 16 متـــر.

ج » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر..

» یـادآور میـگــردد، ابعــاد استخــرهــای شــنای اســتاندارد مناسب جهت برزگـذاری مـسـابقــات، صــرفـاً مربـوط به این انــدازه هـا نمـیـباشد. امــا قــالبــاً در ابــعــاد ذکــر شــده اجــراء میـگــردند..

عمـق اسـتخـرهای شنـا عمـومی / قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی

طـول عـمق استـخـرهـا، بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر می بـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتــی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر ساخته می شوند.

استخـر شنـا عمـومــی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده جـهت افـراد مسـلط به ورزش شـنـا می باشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه می شود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته می شود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر مناسب می باشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه؛ بـا ارتفــاع مـخـتلـف، تـا عـمـق 10 متــر نیــز سـاخته می شـود..

استخــر های واتــرپـلــو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق 180 سانتـیـمـتر می باشد. [اسـتـانـداردهــای استـخر واتـر پـولـــو/ وب سـایت رسـمی فـیـنــا]

استخـر های آب درمــانی، طــول و عـرض استخــر آب درمــانی می تـوانـد متـفـاوت باشد. امــا عمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شود.
ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Pools

عــرض استــانـدارد استخــرهـای عمـومی ویـژه مسـابـقـاتـ / فـواصـل خـطـوط شنـا

»انــدازه عـرض استـخرهای عمومــی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعيين میگــردند.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی می شود.

»» خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته میشـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر بـا 6 خـــط شنــا؛ عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر بــایـــــد در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار میرونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود.

استخــرهــای ویژه مسابقـات رسمــی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

» استـخـرهای عمـومی اســتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعـیّنی میباشند؛ کـه با رعـایت این اصــول، استخـر در زمـــره اسـتخـرهـای استــانـدارد قـهــرمـانی و مـسـابقــاتی قرار خـواهـد گـرفـت.


section_img2 » قـابل توجـه آنـدســتــه از همـوطــنانی کـه در صــدد تاسـیس مجــمـوعه های ورزشی، تفـریحی و درمــانی آبــی {اسـتخـر عمـومــی /همگــانـی} هـسـتنـد؛ لـطـفـاً به این نـکـــــتـه مـهــــــم تـوجــه فــرمــائـیــد:

»» بمــنـظـور پیـاده سـازی مـجـمــوعـه هــای استـخـر عـمــومی، هـیـچــگونـه الــزام و اجــباری در ســایــز کـاســه اسـتـخـر {که ابــعـاد اســتــانــدارد تــنــهـا در اسـتـخـرهــای ویــژه مســـابقـــات رســمــــی مــورد اســتــفــاده قــرار میگـیـرد} وجــــــود نـــــــــدارد..

[این ابــعـاد، صـــرفــاً جـهـت بـرگـزاری مسـابـقــات شـنـا مـورد اسـتفـاده قـرار خـواهــد گـرفـت..]

»» از مـنــظـر قــوانـیـن و دسـتـورالــعــمــل هــا، در خـصــوص احــداث مـجـمـوعــه های آبــی و اسـتخــرهـای عـمـومی سـرپوشــیده یا روبـاز؛ در شکـــل هنــدسی [ویا غـیــر هنـدسـی] و ابـعــــاد کـاســــه اسـتـخـر، هیـچـگـونـه محـــدودیّـتـی وجـود نـدارد..

[[واژه صـحـیـح تر اسـتـخـر عـمـومـی: مجـمـوعـه ورزشــی، تفــریـحی و یا درمـانی آبـــی میبـاشـد.

واژه اسـتخــر عمــومی بصـورت عـامـیانه و مُصــطَـلَـح، به ایـن مجـمـوعــه ها اطـــلاق میگــردد.]]

» باسـتـثـناء مــواردی که هـــدف اصـلـــی کـــارفـــرمـا، تــأســیــس مجمــوعـــه ورزشــی بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، الـزامـات ویـژه بهــمــراه امــکانات خـاصی مــورد تــوجــه قــرار خواهــد گـرفت..]

همـوطـنان عزیـزی که تـصـمــیم به اجــراء اسـتخـر هـمــگانی دارنـد؛ لـطفــاً در این خصــوص هوشــیار باشند..

PersiaPool00555

نگـاهی عــمــیق و قـابـل تأمّـل، به میـزان کـارآئـی استخـرهـای همـگانـی در کـشــور[اسـتخـرهای عـمــومـی]

»» مقـدمـه: در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در دسترسـی به منــابع اطــلاع رسـانـی؛ شــوربـخـتـانـه، بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی، عدم کنکاش فـردی، اطـلاع رسانی ناکــافی و در برخی مـوارد نادرسـت در این خصـوص، شـاهد اجراء استخرهـایی با سایز و ابــــعــاد نـاکــارآمــد، در برخـی مجموعه های همگانی کشــور هـستیـم..

تبعـات سهل انگاری در طراحی بخشهای کلیدی این مراکـز و عدم توجه کافی به جانمائی ها طی مدت زمان نسبتاً کوتاهی، زمینه ساز نارضایتی و کاهش مراجعات مشتریان میگردد.

»» سـرانجــام، این آسیب هـا بطور مستقـیم متوجـه صاحبـان این مجمـوعـه ها خواهد شد..

بدین ترتـیب مالکین و کارفرمایان محترم پس از بهـره برداری از این طیف استخرها و بررسی نتایج شـهودی، به این نتیجه خواهند رسید که عمـلاً نیـاز بـه اختصـاص چنـین ابعـاد و انــدازه استـخـری در مـجموعـه وجـود نداشـته اسـت!..

»»اجـراء چنین مجموعـه های آبی با ابعــاد قـانونی کـاسه استــخـر بدون ارائه منطـق و هـدفــی مشخص،

صرفـاً باعـث اِشــغـال شدن فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع گـردیدن بخــش وسیـعــی از مســاحت کل مجمـوعـه خــواهد شـد.. [باحتسـاب حـواشــی مورد نیاز و غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطراف کاسه استـــخــر.]

 

»» پـیـشـنــهـاد شرکت پـرشـیـن اسـتـخــر در خــصــوص طراحی مجموعه و ابــعــاد کــاســه اســتـخــرهای عمـومــی:

»» درعــوض تخـصـیـص فضـا تنـها به یک استخـر، ضمن نیـازسنجـی و بررسـی منطـقه اجـراء، با صـرف هـــزیـنـه ای بـرابـــر و حـتی کــمـتر،

با بهـیــنه ســازی فضــاهـای اِشغــال شـده تـوسط یکــ استخـر ناکارامد بــزرگ و حواشـی غــیر قـابل استفـاده حواشی پیرامونی آن، دسـت کـم میـتــوان 3 اسـتـخـر با ابــعاد کـــوچکــتر، با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد، بـه جـاذبـه هـای مجمـوعـه و در نتــیـجـه افــزایش شـمــار مراجعـیـــن و ارتـقـــاء درآمــد آن افــزود..

pools

تیــم معـمــاری و ایــده پــردازی پرشـین استخــر، بـرای هــــر مـتـــــر از فـضـــای مجمــوعـه استـخـر عمــومـی، پیشنـهــاداتی مـفــــیــد، راهــکـارهـائی کــارآمــــد بـا امـکاناتــی ارزشـمنـد و بــروز ارائــه خواهــند نمــود..

»»نتیـجـه توجـه به ایـن پیــشنـهـادات، عــلاوه بر افـزایــش سطــح آسـایـش و سـلامتـی شهـرونــدان محــتـرم، مـنـجــر به ارتقـــاء تـعداد پــذیــرش مــراجـعیـن و در نهـــایـت بهــبـــود مـیزان درآمـــد مجمـوعه خــواهــد شــد..نتیـجـه نظـرسـنـجی حـقـیـقی ازمـالکــین استخـرهای عـمومی فعــال در کـشـور:

[میـزان بهـره وری و درآمـد استـخـر شنا عمـومی چقـدر است؟]

جهت اطمینان از صحت و سقـم نتایج حاصل از میزان تاثیر احداث یک استخر با طول بیش از 20 متر، طی پرسشهایی که بصورت شفاهی از 50 تن از مالکـین و مدیران استخـرهای عمومی در اقصـی نقـاط کــشور انجـام پـذیـرفـت..

[طـی تماسهای دریافت شده از این افراد به دلایـل متعدد، [ماننـد استعـلام قـیـمـت لـوازم/ رفـع مشـکلات اسـتـخـر، بــازســازی مجــمــوعه و..] در بـازه زمـانـی مـعـیّــن، با شـرکـت پـرشـیـن..]

متاسـفـانه نتـایـج حـاصـل، از آنچـه بـه نـظـر میـرسـیـد شنـیدنی تر بـود..

کــپـی بــرداری صـرف و نـاکـارآمـد، ضـعــف هـا و نـواقـص آشـکار در طـراحـی جـانمــائی امـکانات برخـی از ایـن مجــمـوعـه هـا؛ به وضـوح از مشـکـلات بـارز این مجـمـوعه ها بـه شمــار میـرفـت..

در همـین نـظـرسـنجـی؛ دلایـل اختصـاص بالغ بر 60 درصـد از مساحت مـورد اسـتـفاده، تـنــهـا به یکـــ اسـتـخــر مـورد بررسـی کارشـناسی قـرار گـرفت.

[با تـوجــه به ابعـاد زیر بـنــاء و فضـای مفـید بسـیـاری از استخـرهای همگـانی در سراسـر کشــور کـه مـســاحـتــی در محــدوده 700 الــی 1000 متـر است، مــعادل اِشــغــال قریب بر 60 درصــد از کـــل مسـاحــت زیربناء قابل استفـاده در این مجموعه ها خواهـد بـود..]

مـحــور اصـلـی پرسـش هـا از مـالکیـن و مـدیـران این مجمـوعه استخـرهـای شــنا سرپوشیده همگـانی بر مـوارد زیــر اسـتـوار بــود:

»» با توجــه به مـســاحت کــلی مجمــوعه و ابعـــاد در نظــر گــرفتــه شــده بــرای تنــها یکــ اسـتـخــر؛ بـا ابــعــاد ویــژه مسـابقــات رســمـی،

آیـــا نسـبت به میزان فضـای اشغـال شـده توسط این کــاسـه استخـر، مـضــاف بر بلااسـتـفـاده واقع شدن حــداقــل 2.5 مــتـری از اطـراف آن:

[بعـنوان نمونه استخـرهـای عمومـی با مساحـت تـقـریـبـی زیـربـنــا: ۸۰۰ مترمربع]

» آیا برای مجموعـه توجـیه اقتصـادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟

» آیا بازخورد مناسبی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت کل سوله به این بخش داشته اند؟

» چند درصد مشتریان از پیمایش مسـافت طـولـی استخـر استفـاده مینمایند؟

» با توجــه به تجــربیــات عیــنی ، آیـا فـقــدان امکــانات متنــوع دیگری در عـوض این جــانـمــائی، احسـاس نمیشــود؟

متاسفانه اغلـب این عزیزان؛

ازعـدم پیش بینی امکاناتی مفیدتر و کارآمد، در طـراحـی های اولیــه،

مرقون به صرفه نبودن ایجاد تغییرات در مجموعه پس از بهره برداری،

و دشـواری های اصــلاح جـانمـائی ها پس از اجـراء پروژه،

اعلام نارضــایتـی داشـتـند..

از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم؛ سرمـــایـــه گذاری با این مبالغ [صـفـــر تــا صــــد؛ دست کــم 1.5 میـلــیارد تـومـان]، در مجموعــه ای با طـراحــی و جــانـمــائی حســـاب نشــده و صـرفــاً کــپــی! از اســتـخــرهـای دیــگــر؛ قـطــعـــاً منطـقــی بنـظــر نخــواهــد رسـیـد..

اخـتـصــاص فضـــا به مســاحت حــداقل 500 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر شنــای مســابقــاتی با در نظر گرفتن حـواشـی غـیر قـابل اســتـفاده آن، در سولـه ای به مسـاحت تقریبــی 800 مترمــربع؛

قطــعـاً نیـازمــند به ارائه دلایل مسـتدل و بررسی توجــیه اقـتصـادی منطـقی می باشد..


ابــعـــاد اســتـانـدارد اســتــخــرهــای خــانـگــی

» ابعــــاد استـخـرهــای خــانگی و اسـتـخـرهـای شخصـی، بـا تـوجــه بـه فضـــــای مـوجــــود، میــــزان ســـرمــایـه گــــذاری و ســلائـق کـارفـرمــایــان، در ابعــاد و اشــکال مخـتلـف و کـــامـــلاً دلـخــواه [هنـدســی و غیــر هـنـدســی] قابل اجــراء می باشـد.

»» شــایــان ذکــر است؛ مـتـقـاضـیــان در بـرخــی مـوارد، بـمنـظـور اخـذ مجـوز از شـهـرداری، مـلـزم به رعـایت مـاکــسـیـمم عـمــق ایــمـن استـخــر [حـداکــثـر 180 سـانتـیـمـتر] خــواهــند شـد..


قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر عمومی

طـراحـی اسـتـخـر شنـا همگانی و الـزامــات مرتـبـط به مـحــل اجــراء این استــخــرهـا، امــروزه تــابـع اصــول استـانـداردهــای مهنـدسی ســازه و مـهـندسی محیــط زیـست میـباشـد.

بر اســاس ایــن قــوانـین؛ استـقـــرار استخــر در زمـین هــای لـــغـزنـده؛ زمیـن هـای رَوَنــده؛ در حـاشیــه دامـداریـهـــا و یــا مـجـــاور تـصـفـیـه خــانـه هـــــــای فــاضــلاب؛ مـغــایــر بـا ایــن اصــول می باشــد..


استـخـر، سـازه ای کــاملاً متفـاوت و مستـقل از سـاختمان

»» طــراحی، محــاسبــات عــددی فــونـداســیـون و اجـــراء کـاســه استـخــر، مســتلــزم رعـــایـت بــرخــی الــزامــات و نکـــات فــنــی ویژه ای میبـاشــد.

برخــی از ایــن مـــوارد: میــزان اخـتـلاط: بتـن، افــزونـــه ها و مکــمل هــای ویــژه اســـتــخر بـــتـنـی، قـطــر میــلگــرد هـــا [آرمـاتــور بنـدی استخـر] و بررسی بهـترین فـواصل چـیـنش آنهـا جهـت اجــراء بــتن مـــسـلـح، نـحــــــوه اجـــــراء نقــــــاط تــــلاقی بـتـن(مــــانـنـد محــل تـلاقـی کـــف و دیــواره هــای کـاسه اســتـخـــــر)، آب بنــــدی مکـــــان نــصــب کـاســه چراغ هـا، لـولـه هـای دمـنـده و مکــنده آب [ماننـد کـفـشــور و اسکیــمـر]، نـوع مـــواد و افـزونــه هـای ویـــژه و..

» نحــوه طـراحـی بهـیـنه و صحــیح فــلـودیــاگــرام لــوله کشــی، سـایز لــولـه و اتـصـالات مدفـون شــده در بتـن، جانمـائی دقـیق لوله هـای دمـنده و مکـنده آب نیــز از اهمـیت بـالائی برخـوردارند.

زیـرا در صـورت بـروز احـتمــال نـشـت [بـه دلیـــل عــدم رعــــایت کــامـل اصـــــول]، عـلاوه بـر کــاهـش مـــــداوم آب استـخـــــر، احــتــمـــــال پیـشـروی آب به پی ساختمـان و آسـیـب بـه فــونـداســیون سـاخـتـمــانـهــای مجـــاور استـخــر نیـــز مـتـصــوِّر می بـاشد.

در این خصوص،مـطالعـه 2 مطلـب “روش ســاخـت اسـتـخــر بـتـونـی ؛ استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر ” پیـشنـهــاد میگـــردد.دانلود فـــایل ضـوابط ســاخت استخـر

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کــلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــر بیشتر آشنـا خواهید شد..}


استانــدارهــای اسـتـخــر شـنــا

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پــلـاژهــا و کلــیـه اماکـن آبــی کـه ضـوابـط فـدراسـیون نــجــات غــریـق را از نظــر امــنیـت و سـلامـت استفـاده کــنندگــــــان در نظـر گــرفـته بــاشـند و مـجــوز فعــالــیـت و پــروانــه فعـــالــیت از ادارات تـربـیـت بـدنــی را دریــافــت نمــوده بــاشـند؛

تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه می شـونـد. صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت میپـذیــرد.ویدئو روش معـمول ساخت استخر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!

ساخت استخر

اجـزاء و بخـش های تشکـیل دهـنده استخـر، ملـزومات و ساختـار کلـی استخـرهـای شنـا

كـاســه استخــر

»» بــا تــوجــه بـه اهـمیــت این بخــش، پیــشـنـهاد میشــود كـــف و دیـــواره هـای استخـر، از مقــاومت لازم در بـــرابـر تغــيـيـرات و نوسـانــات(تَـنِــش) فشــارهــای داخــلی و خـــارجی استـخــر برخـورداربـاشـند. همچــنیـن مصــالـح بكـــار رفــتـه، کـامـلاً مـتـناسـب بـا شـرايـط مـنـطقـه انتـخـاب گـــردند.

هـر دو بخـش ديــواره هــا و كـفـــ اسـتـخـرهــای بـتــنـی، تـوســط 2 لایــــه شبــکـه آرمــــاتــور، مـسـلّــح مـیـگــردد. [ در این خصــوص مـطالعــه مطالـب آرماتـوربــندی اسـتـخـر و روش ساخت استخـر بتنی پیشـنـهاد میـشود.]

عــايـقـكـــاری رطــوبـتــی توسـط مــکمـل هــا و افـــزونــه هـای ویـــژه از بخـــش خــارجی کاســـه استخـر، و هـمـچـنـیـن اسـتفـاده از روكــش حـفــاظـتـی در بخــش داخـلــی آن، از مـــوارد ضــروری تکــمـیـل این مـــرحــله بــه شمـــار میـرود.

{ در این خصــوص مطالعــه مطلـب ” روش ساخــت استــخر بتـونــی پیـشنــهـاد می شود. }

نـازكـــ كــاری استخـر

» بــدلیـل مجــاورت با كلـــر مـحلـــول در آب استــخـر و سـایـر مـواد ضـدعفــونـی دارای خـاصـیت خورندگـی، سطــوح داخلــی استـخــر بـا مصــالـح نســبتـاً نــرم و صــاف انـدود میـگـردد.

»» بمـنظـور سهـولــت در نـظافــت و ایمـنی لازم در بــرخـورد احتمـالی بـدن شنـاگــران، استفـــاده از سرامـیک های استخـری بـا ابــعاد کــوچک، امکــان اجـــراء لبــه های گِـــرد جهــت بهـینه سـازی زوایـا، نقـاط تلاقـی و حــواشی استخـر را بسهولـت فــراهم می آورد.

با توجـه به اجـراء زوایای 90 درجـه لـبه هـای فوقــانی کاسـه استخـر بـصورت کـِـــرو [Curve] یا گــرد، احتـمــال آسیب دیدگــی در مواقـع برخــورد احـتمـالی اعـضـای بـدن شنـاگـران با این بخـش هـا، بسیــار انـدک خـواهـد بود.

لبــه اسـتخــر

» لبــه استخــر مشـابه قــرنــيـز يــا درپوشی است كه در قسمت فوقـانی ديــواره هــای قــرار میگــيرد.

لـــبه استخـــر از مصــالـح بسيــار مـستـحكــم و بـــادوام بــه صــورت بــهـم پيـوستــه، بـدون شـكـــاف و لـبـه هـای تيـــز ساخـته میـشــود. جــنس لبــه استخــر نـبــاید لـغـــزنـده بــاشد و در استـخــرهـــای روبــــاز در بــرابــر ســرمـــا و يـخـبـنـدان مقـــاومـت کــافــی داشـته باشـند. [مطالعـه مطلب مـوزائــیک و کاشـی پـرســـلان پیـشنهـاد میگــردد.]

پـلـه یـا نـردبـان اسـتـخــر

ارتفــاع هــر پلــه بـطــور متــوســط 25 ســانتـی مــتــر و عــرض آنــها حــداقــل 30 ســانتی مــتر در نـظــر گــرفتـــه می شــود. ارتفـــاع اســتـانـدارد هــر پلـــه بیـن 18 ســانتـی مــتر تــا 30 ســانتی مــتـر میـبـاشد.

در شـرايطــی كــه آخــرین پلـــه، جهـت نشسـتن شنـــاگـــران مــنــظـــور گـــردد، ارتــفــاع پلـــه تــا حــدود 35 ســانتی مــتــر قـــابــل افـــزايـش اســت.

بــار اسـتـخــر [Swimming Pools Bar]

» ساخت بــار استخـر به یک مـیز و چـند نیـمـکت جهت نشـستـن درون آب استـخـر خـتـم میـگـردد.

در واقـع مطـابـق تصـاویر زیر، شــناگـران جهـت رفـع خـسـتــگی، نوشـیـدن و اسـتفـاده از خوراکـی هـا، بـدون نیاز بـه خـروج از آب اسـتخـر، ضمـن قــرار داشـتن در آب و اسـقـرار بر روی این نیـمــکـت هـــا [صـنـدلـی بــار اسـتخــر نــامــیده مـیـشـود] ضـمـن رفــع عـطـش و گـرسـنـگـی، لـــذت و آرامـش ویـژه ای بـه همـراه خـواهـد داشـت.

بعـنوان مثـال؛ با وجـود میـز و صـندلـی بـار در اسـتـخـر هـای روبـاز، زمـان استـفـاده شنـاگـران در فصـول سـرد سـال، بـرای نوشـیدن و تـنـاول؛ مــلـزم بـه خـروج از آب گـرم اسـتـخـر نخـواهـنـد شـد..

مـکـانـیـســم ســر ريـز آب اسـتـخـر [Overflow Pools]

»» در گـذشـتـه، ســرريــز آب تـنـهــا جـهـت جمــع آوری خـــاک و خــاشــاک سطــح آب اسـتـفــاده میـشـد.

با توجـه به ایـن مکـانیـسـم ناقـص، جـــريـان ورود دائــم آب از يكــسـو و تخــليــه آب بــه خـــارج از کــاســه استـخـر با ورود شـناگـران، از ســوی ديگـــر و هـدر رفــتن آب تـصفـــيـه شــده، انديـشــه تصـفــيـه آب سـرريــز و اتـصـال این بخـش بـه حـلـقـه سـیرکـولــه آب اسـتـخـر [گــردش آب] مــورد عـنایـت ویـژه ای قــرار گـرفــت..

اكــنـون بــا استفــاده از سيسـتــم هـای ضدعفونی و پـاکــ ســازی آب، تــوسـط تـكنــولـوژی هــای نــوین، تــصفـيـه آب استخـــرهــا بـسیــار پـیـشرفتـه تــر و مصـرف آب به میـزان قـابل تـوجـهی بهیـنـه سـازی گــردیـده است. { در این خصـوص، مـطالـعــه مطـلب گـــردش صحـیــح آب استخــر پیشــنهـاد میـگردد. }

لـوازم گــرمــایش / مـوتـورخـانـه و تـاسـیسـات تصـفـیـه آب اسـتـخـر و جــکــوزی

»بـطــور کــلّـی، تـجـهـیـزات مـرتــبـط بـه تاسیـسـات اسـتـخــر شنا شــامــل 2 بخـش اســت:

number_1 بخش مربوط به فـرآیـنـد سـیرکـولاسـیون/ تصـفــیه و ضــد عفــونی آب.

مــکـانـیـســم ســیـرکــولاسیــون[برگـرفـتـه از واژه فـرانـســوی سیرکـولـِیـشِـن انگـلیسـی یـا به اختــصــار ســیـرکــولـه در اینــجـا به معنــای گــردش آب] و تــصفیــه آب استــخــر (مـانـنــد: الکـتــروپـمپ تصفــیه آب، فیــلتـرشــنـی/ یا فیــلتـر کارتـریـجی/ و یا فیــلتـر دیــاتـومــه/ ضـدعـفــونی از طریــق استخـراج یـون “CL” نـمـک [NaCl] / کـلـــر زن خطـی اتـومـاتیـک، اوزون ژنــراتـــور، اشــعــه فــرا بـنـفـش یـا U.V و..) مـیبـاشد.

number_2 بخــش گـرمایـش آب.

Termo Meterتجـهـــیــزات و لـــوازم گــــرمـایـشـی [ازجمـلــــه: مبــدل هـــای حــرارتــی از نـوع پــوســتــه و لــولــــــه (Shell & Tube Heat Exchanger)، انــواع دیـگـــ ، مـشـعــل/ پـمــپـــ گــرمـایــشــی / و یــــا پــــکــــیـــج ویـــــژه اسـتــخـــر و جــکــوزی و..]

{در خصــوص پـکــیـج هــای گــرمایــشی، مـطالعــه مطلـب “پـکــیج گــرمــایـشی ویــژه اســتـخــر” پیـشنـهــاد میـگــردد.}

لــوازم جــانبـی استـخــر

» برخی لــوازم و تجهیزات ســاخت اســتخــر شــامل: چـــراغهــای استـخــری و لــوازم نــورپـردازی، هَــنــدریـل [دستگیــره استیل/ Handrail]، آب نمــا (واتــرفــال)، نـــردبــان استخری، تــختــه استــارت، دایـــو، گــریـل (گــاتــر) دور استخــر، دستـگـــاه مــوج سـاز استــخــر بی پـایـان (Endless Swimming Pools), بلنـدگـو درون آب (اسپـیـکــراستـخــری)، اسـکـیـمـــر و ..

پـخـش موزیـکـــ زیــر آب استـخــر

» پرشین اسـتخــر مـفتـخــر است جــدیدتــرین سیـستم هــای پخــش مــوزیکـــ درون آب استـخــر را بــا بهـتــریــن بــرنــد هـــای مــوجـود دنــیـا طــراحــی و اجــــراء نمـاید. {نمـونـه اخـیـر اجـراء شـده از پـخـش مـوزیکــ زیـر آب اسـتـخـر، در پــارک آبــی پـرشـیـن کـرج قـابـل ملاحظــه میـباشـد..}

لــذت شـنا بــا نــوای مــوسیقی زیــر آب استـخـر، میتــوانــد در نــوع خــود بسیـار جـــذاب بــاشـد؛ همـچنیـن پـخش مــوزیکــ مـورد عـلاقــه، زمــانی که آرام در حـــال شنـا هســتیـد، آرامـش کــم نظــیری برایتان به ارمغــان خــواهد آورد..

به همین منظـور، با توجـه به عـدم وجـود موسیقـی متـناسب با محـوطـه و شـرایط خـاص استخـرهای سرپوشـیده و روباز، کـانالـی در “سـانـدکِـلاود Sound Cloud ” بــرای عــاشــقـان مــوزیکـــ گــردآوری شده است. با عضویت و دنبال کردن این کانال، برای نخـسـتـین بـار، به طــیـف وسیــعی از موسـیـقـی مـنـتـخـب و متــناسـب مـحیـط پیـرامونـی اسـتخـر دسـت خـواهـید یافــت:

SoundCloud.com/PersianPool

مـوزیـک هــای مـنتـخـب و پیـشنـهـادی مــا، ویــژه استـخــرهـای سـرپـوشیـده و روبـاز، فـقــط در کـانال ســانـد کِـلاود پـرشـین اسـتخــر
swimming pools under water music

اهـمـیّـت طــراحـی، پیـش از اجــراء هــر اسـتـخــر

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا, پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل میگــردد.

setup-confirmation

مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـر تا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان و اهمیت زیــر ســازی اســتـخـر و اصــول طــراحی اسـتخــر پیـشنـهــاد میگــردد.]خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد در سـراسـر کشـور:

اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران [بــــدون واسطــــه، بدون برون سـپاری پروژه به پیمـانـکاران غـیر]

قابل ارائه در کلّــیــه منــاطق کـشـــور، بهمــراه ارائــه بـیـمـه نــامـه رسـمــی!..


کــلیـه تـجــهـیـزات، لــوازم و تـاسیسات مــورد اســتفــاده در مجمـوعـه پرشـین استخـر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجـیـنـال میباشد.

در این خصـوص بـا تــوجــه به بــودجــه در نـظــر گــرفتــه شــده کــارفــرمـا و بــنا بـه درخـواسـت ایـشــان،

از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات [امریکـایی/ اروپـایی] جهت پیــاده سازی تاسیسات پروژه هـا استفـاده خواهـد شد.persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

برخـی از خدمـات بـخش طـراحـی و ایــده پــردازی پـرشین استخــر:

طــراحی 3 بــعــدی استخـر / آب نـمــــا / محـوطــــه سـازی [Landscape Design] / طــراحی سونـا و جکـوزی/ طـراحی و محـاسبــــات مـربـوط بــه سـرسـره هــای پــارک هـای آبـی و..

» پیـش از تحــــویـل پـــروژه هـا، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهـائی بـه کـارفـرمایـان محترم قابل ارائه خواهد بود. در صـورت صـلاحـدید کــارفرمــــا، ایجاد تغـییــرات در طـــــرح سـه بـعدی [بـدون محـدودیت در تـعـدّد تغـیـیـرات] مقـدور می باشد. در نهــایت، عـیـنـاً طـــرح پذیرفـته شـده و نهــائی اجـراء خــواهــد شد.

» پـس از اتـمـام طـرح 3 بعـدی استخــر و تأییـد نـهـائی توسـط کارفرمایان محترم؛ پـروژه عیـنـــاً مشــابـه طـرح گــرافیکـی ارائـه شده اجـراء و در نهــایت تـحویـل داده خـواهـد شد..

»» مـزیت این روش، دستیـابی قــطعــی به خواسته مـتقــاضـیـــان محـتـرم می باشـد و پـروژه اجــرا شـده در نهــایت، کــامـلاً متنــاظــر بـا پِــلَـن و طــرح 3 بعــدی تــایید شـده خــواهد بـود. تسلط تیم هــای طراحی، نظارت برکیفیت، و اجـــراء از مشخـصـه هـای بــارز شرکت پـرشین استخـر، از ابـتـدا تــا بـه اکــنون محســوب میگردد..

» گارانتی رضایتمـندی مشـتریان پرشـین استخـر؛

بر اساس توانـایی ها و قابلـیت های بالقـوه مجموعــه در بخــش هـای:

طـراحی و ایده پردازی اولــیــه /  طراحی 2 بعدی – 3 بعــدی و همچنین محاسبات مهـندسی سـازه استخـر؛

پیـاده سازی و اجـراء نهائی پـروژه هــا، کاملاً منـطـبق بـا خـواستـه کارفرمــایـان مـحترم خواهد بود.. eng man»» پـرشـین اسـتخــر،  بعــنــوان پــرچــمــــدار در ارائـــــه خـــــدمــــــــات نـــویـن طــراحـــی و اجـــــراء مجمـوعـه های آبـی کاملاً کـارآمــد و متـفـــاوت از یکــدیگـر،

ضـمـن بـهــرمنــدی از اطــلاعــاتـــ مـسـتـدل و ارتــقـاء پیـوسـتـه آنهــا در حوزه فعالیت تخصصی خود، بـا افـتــخــار آمــاده ارائــه مـنــاسـبــ ترین و بهتــریـن راهــکــار در این خصوص بـه مـتـقــاضـیـان محترم میباشد..


پرشین استخــر ارائــه دهنـده خـدمــات اجـرا از صفـر تا صـد در ســراســر ایــران، بــا هــزیــنــه واحـــــد[قـیـمـت دســت اول تهــران و بـدون واسـطـه]محـاسبات/ اجــراء و بـروز رسـانی بــالـــغ بــر 300 نـمــونــه استخــر و سـونـا


 

»» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای ســاخـته شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.ویدئـو روش معـمـول اجــراء اسـتخـر های ارزان قیـمت !Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

calling-persianpool-09128400911

091284.00.911

شـــش رقمــی

021.284.286

021.284.22.911


دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر
1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید..
صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..instagram-folllow 

 لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

. . T H I N K L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت تــبــدیـل خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..
برآورد هـزینه اجـراء “از صفـر تا صـد” استخـر شنا، بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت. [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر با عمق میانگین 1.6 متر، معـادل 100 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[بفـرض]؛ امــا هرگـز هزینه اجراء استخری با ابعاد 2 برابر؛ به 200 میلیون نخـواهد رسید..

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طورتقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل مختلف ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • krimsowece گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  Статуэтка Конь 188094 или Торшер Multy X Terra

  https://extraint.ru/catalog/categ/bra/

 • Transfert privé de l'aéroport De Nice گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this increase.

  Here is my site – Transfert privé de l’aéroport De Nice

 • Robertpseup گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  В наше время, кальян является не просто модным девайсом, но и средством приятного времяпровождения с компании друзей.

  Однако для не опытного человека может возникнуть ряд трудностей при выборе как кальяна, так и табака, однако речь идет не только о разнообразии вкусов, но и крепости.

  Подобрать табак самостоятельно, Вам поможет данная статья. Она подскажет какую крепость выбрать и как подобрать качественный товар.

  В первую очередь, Вам нужно знать то, что все табачные смеси для забивания кальяна, изготовлены примерно из идентичных табачных листов.

  купить табак в курске

  В состав каждой смеси входят такие компоненты как :

  1. глицерин

  2. патока

  3. мед или сахарный сироп

  4. ароматизаторы

  5. и самое главный компонент – табачный лист.

  Именно различие последнего и самого важного компонента поможет Вам разобраться и ориентироваться в вариациях табака.

  Всего в мире насчитывается около 60 вариантов табака, однако при производстве кальянной смеси используют только 4 вида:

  1. Вирджиния голд – самый популярный вид табака. В то же время он является лучшим для людей, которые только начинают свое знакомство с кальяном. Данный табак не слишком крепкий и он имеет характерный сладковатый привкус, благодаря этим особенностям, при курении кальян будет легким, а смесь будет иметь более яркий и приятный вкус.

  2. Ориентал – Данный табак подойдет людям, которые хотят меньшее содержание никотина. Данный табак используют для приготовления самых мягких кальянов.

  3. Берли – данный табак не так популярен, как предыдущие и он так же реже встречается на прилавках магазина. Он не подойдет для новичка, однако для более опытных в самый раз. Этот табак имеет значительное преимущество над всеми разновидностями табака – он достаточно крепок и прекрасно впитывает и передает во время курения насыщенный аромат и вкус.

  4. Мэриленд – средний крепости табак американского производства. Имеет приятные вкусовые качества.

 • AlfonsoKal گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  Всем привет!

  Если кому то нужно, то я нашел отличный сервис, расшифровка vin кода.
  Сервис абсолютно бесплатный и даёт возможност получить подробную информацию по любому автомобилю.
  Благодарю за внимание.

 • Comment on this FAQ

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  در حال حاضـر، بر اساس آخرین مطالعات و بررسی ها در حوزه تکـنولوژی تولید لوله های پلیمری در سـراسر دنـیا؛ لوله های یو پی وی سی U-PVC مناسب ترین و مقاوم ترین متریال قابل استفاده در سیستم لوله کشی تصفیه و گرمایش استخر و جکوزی ،از میان کلیه لوله های فشار قوی مشابه موجود در بازار، محسوب میگـردد.

  Comment on this FAQ

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخپـرشـین اسـتخـر“، بطـور خلاصـه: نحـوه اجراء استخر های بتنی به این ترتیب میباشد: ابتدا جهت هموار سازی بستر کاسه استخر، دیواره های استخر، بلوک چینی و کف بتن مگر اجرا میشود.

  سپس در مرحله اجراء فونداسیون؛ 2 لایه شبکه مش، توسط آرماتور [ A3 آجـدار، تیـره] در کلیه بخشهای کف و دیواره ها بسته میشود. [اصطلاحا آرماتوربندی]

  در مرحله بعد ؛ بستن قالب های بتن بصورت 2 طرفه یا یک طرفه، انجام میپذیرد. بین 2 لایه شبکه مش، لوله گذاری های دهش / مکش سیرکوله آب استخر، توسط لوله U-PVC اجراء میگردد.

  سپس بتن ریزی انجام و پس از خشک شدن بتن، قالبها باز شده و کاسه استخر آماده سیمانکاری، آب بندی نهائی و نصب سرامیک میباشد.

  Comment on this FAQ

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Load More