اصـالـت پـایـدار اسـت..

سـاخـت استخـر شـنا عـمـومی استخر همگـانی سرپوشیده پرشـین استخــر

سـاخت اسـتخـرشــنا سـرپـوشـیده عمومی 

اسـتـخـرهـای عمـومی یا همـگانی به چـه مجــموعـه هائی اطـلاق میشود؟ مراحل اخذ مجوز و وام و طرح توجـیهی استخر همگانی ابعـاد اسـتاندارد و میزان درآمد استخرهای عمومی

ساخت استخر-How Build Swimming Pool

مـجـمــوعــه پـرشـــیـن اســتـخـــــر [PERSIAN POOL ® Corporation] مـفــتـخــــر اســــت؛

کـلّـــــیه مـراحــــل مــربــوط بــه طــــّراحــی، محـــاســـبه، پـیـــاده ســـــازی و اجــــراء انـــواع اســتـخـــر‌هـای هـمـگانـی و خـانگـــی را از صــفـــــــــر تــا صــــــــــــــد..

PERSIAN-POOL-0to100

 [به مـفـهـــوم حـقـیـقـی واژه صـــــد]

بــصـــورت تـخـصّـصــی، کـامـــلاً اســتانــدارد و اصــــولــی؛

ضـمــن اعــــطاء گــارانتــــی ویـــژۀ پایــــداریِ کــیـفـیتــ و ضـمـانتـــِ اصـالــتـــ ســـازه،

به مــدت 10 ســـــــال، از جــانبــ شـــرکتـــ بـیــمـــــــــه جمـهـــوری اســـلامـی ایــران

به متـقاضـیان ارجـمـند ارائــه نمــایـد..بـمـنـظــور دریـافــت اطـــلاعــات مــوثّــق و بـه روز، از جـزئـیاتــ کـلــــیدی تأســیـس اسـتـخـرعـمــومـی، مشـاوره احــداث پـارک آبــی و بـطــور کــلـی مجـمـوعــه های ورزشــی، تفریــحـی و درمــانـی آبـی همــگانی؛ با مـا در ارتبــاط باشید.

[ارائـــه راهکــارهــای عـمَـلــی، انـتــقــال تـجــربـیــات فـنـی به واجـدین شـرایـط]

» هـمـچـنیـن مـشـــاوره در خــصــوص انتـخــاب تجهیزات مناسب، خـریــد کـلـیه ملــزومـات و امـکـانات مـورد نـیاز و همچنین بـرآورد تخـمـیـنی میــزان درآمــد اسـتــخــرعــمومی؛

از لحـظـه شـکــل گــیری این تصــمـیـم، تــا مــراحــل مربـوط به صــدور مـجــوزهــای لازم از ســازمــانهـای تـربـیـت بـدنــی، شهــــرداری و ســایــر اُرگـانهـای ذیـربـط؛

مجـموعــه پـرشـیـن اسـتـخــر، صــادقــانه با شمــا همــراه خــواهـد بـود..PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING WATERPARK--pools

خـدمات پشتیبــانی پس از اجــراء

خدمات مربوط به تعمــیر و نگــهداری استخر های عمومی، شامل: پشـتـیـبانی تخصصی تاسیسات، لــزوم نوســازی، ارتقــاء و بـروز رســانی امـکانات مجموعه پس از گـذشـت چنــدین سال از زمــان بهــر بـرداری میباشـد.

رعایت این مـوارد در تــداوم و پایــداری این طیف مجموعه هـا بسیـار حائز اهمیت است.
برخــی از خــدمـات پـرشین اسـتـخــر در حــوزه محــاسبه، طــراحـی و اجــراء تخصصی انـواع سـازه هـای بــتـنی آب بـنــد، شــامـل:

»اسـتــخــرهــای شنــای عـمــومــی ســرپـوشـــیده و روبــاز/ مــراکـــــز آبــــ درمــانــی و بـاشـگاه های ورزشی آبـی/ کلیـه مـجمــوعـه هـای تـفــریـحــی آبـــی: پارکـــ آبـــی [آکـوالَــند]، اجــراء ویــژه مـراکــز تخـصـصی اِســـپا و آرامـش، اسـتخـرهای عمیق ویژه غـواصـی، دریاچــه مـوج مصـنوعـی،

همچــنـیـن سـاخـت اســتـخـــرهای خــانگــی لاکـچـــری و کــارآمــد ضـمن قیـمت متـناسب و منـطـقـی/ اجـراءاسـتـخــربــاغ/ احــداث اسـتـخــر ویـــلائــی / محـاسـبه و اجــراء اسـتـخـــر در روفــــ گــــــاردن/ طــراحــی، محـاسـبه و احـداث اســتـخــر در طـبـقـات بـــرج ها، آپـارتمـان ها، تـراس و پشــت بــام سـاخـتـمـان ها، اجــراء انــــواع ســـازه هـــای هــیــدرولـیکـــی عـــظـــیـم [مـانـنـــد مخـــازن و ســــدهــای آبـــی]

»» ضـمن بکــار گیــری از بـهـــتــریـــن لـــوازم و تجــهـــیــزات اســتخـری / مـعـتـبـرتـریـن بـرنـدهـای تــولــیـد کـنـنـده ملـزومـات و تـاســیـسـات اسـتخــر،سونـا و جکـوزی در جهــان..ضــمانت و گارانــتی منحـصربفــرد پرشـین اسـتخـر

PERSIAN POOL GUYهمــکاری ارزشمــند مجـمـوعـه پـرشـین با بیـمه جمهوری اسلامی ایـران

کــیـفــیّت و اصــالــت کــلــیـه خـدمــات اجــرائی پـرشــیـن اسـتـخـر؛ تـوســط ارائــه بـیـــمــه نـامـــه رســمـــی و مـعــتـبــــر در ســـراســــر کــشـــور ضــمــانـت میـگــردد..

[نـخــسـتـیـن و تنـهــا صـاحـب امـتـیـاز، تا بـه این لحـظـه #تابستان 1399]
اصــــول و اســتـانـدارد هـای سـاخـت اسـتـخــرعمومی

ساخـت اسـتخـر شنـا و در مجـمـوع سـاخـت سـازه هـای آبــی، همچون ســایــر ســازه هــای مهـندسـی، نیـازمـنـد بکــار گـیــری صحـیـح فـنـون طــراحــی، معـمــاری و محــاسبــات عــددی دقـیـق بـر اسـاس آخـریــن دستــاوردهــای نــویـن عـلـمــی دنیـــا میبــاشــد.

عـدم رعـایـت بـرخـی از ایـن اصــول، بـعــضـاً سـرآغـاز پـیــدایـش آســیب ها و خســارات جـدی، و در مـواردی جــبـران نـاپــذیــر خـواهــد شـد..

»» بمـنظــور افــزایش آگــــاهـی در ایـن خــصـــوص، مطـالـعـه مطلـب “ عـلل مـنطـقی اجــراء اســتـخـر اسـتـانـدارد، ارائــه ضمـانت معـتبـر و بیـمـه استـخـر ” پیـشـنـهــاد میـگـردد.


PERSIAN-POOL-BRAND

تعــــریـف استـخــر [اسـتـخــر چـیـســت؟]

»» اسـتخـر، سـازه ای مسـتحـکم و آب بــنـد است که حداکثـر حجــم معـینی آب در آن قـرار میگیـرد.

استخـرهـای شنـا؛ دارای مکـانیسم گـردش ، تصـفیه و ضـد عفـونی آب میباشنـد که بمـنظـور تفـریح، درمـان، ورزش شنـا و یـا ســـایر ورزشهـای آبـی مورد استـفـاده قرار میگیرند..

در واقـــــع تـفــــاوت اسـاسـی استخــرهای شنـا بـا سایـر شـنـاگــاه های دیگــر و امـاکن آبـی، در ابــعـــاد کــاســـه و میـزان کــیـفــیت آب مــورد اســتـفــاده آنـهـــا میـبـاشـــد.


» مـوقـعــیت مـــکانی و جهت احداث و اسـتقـــرار اسـتــخــرهــای شنـــا در موارد اندکـی دارای محـدودیـتــ هــائی میـباشـد.

بعنــوان مثــال: اجــرا استــخـر شنــا، در جــوار کـارخـــانــه هــــا و موسـســــات صـنـعــــتــی، درمــــانــی و یـا کـشــاورزی تـوصـیـه نشــده اسـت.تـاریـخـچــه شـنـا و پـیــدایش استخــر شنـا

براسـاس شواهــد؛ قــدمـت شـنـا و شــنـا گــری بـه ۲۶۰۰ ســـال پیــش از مــیـلاد مـسـیـح، در تـمـدن مـصــر و به دنبـــال آن، در تمـــدن‌هــای آشـــوری، یـونـــان و روم بـاســتـان بـاز میـگـردد.

نخــستـین اسـتـخـر عـمـومـی جــهــان

حــمـــام بـــزرگ‘ نخـسـتیــن استــخـر عمــومــی در جهـان باستــان بـوده کـه بـیش از ۵۰۰۰ ســــال گـذشـتـه در منطـقــه مـوهـنـجــو دارو، یکی از شهرهــای کشــور پاکســتان کشـف شدـه است.

»» ابعــاد این مخــزن در حــدود ۱۲ متر طــول و ۷ متر عــرض بوده و بـیشــترین عمــق آن ۴/۲ متر گــزارش گـردیـده است..

آنچـه کــه از گـذشتـه، تحــت عنـوان آمـوزش شنــا میشنـاســیم، بـر اسـاس یافتـه‌ هـایی کـه از «حــروف تصـویـری» هیـروگلـیـف کشـور مـصـر به دســـت آمـده؛ میـباشد.

یونــانـیــان باســتـان و رومــیـهــا، ورزش شنـا را جــزء برنـامـه‌ هــای مهـم آمـوزش نـظامـی خـود قـرار داده بـودند، و مـانند یادگیری خواندن و نگاشتن، از مــوارد اجبــاری در آمـوزش مــردان آن دوران محسـوب میـگـردیـد.


PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

نخـسـتیـن مسـابـقــات شــنـا در دنیـا

شنــا در منـطـقـۀ مـشـرق، به قـرن اول قبـل از مـیلاد بـاز مـیگـردد.

ژاپـن مــکانیــست کـه شـواهــد و مـدارک مـوثّـقـی از برگـزاری مـسـابقـات شـنـا در آن یافـت شــد؛ کـه در قــرن هـفــدهــم، بـه دسـتـور رسمـی حکــومـت، ورزش شنــا به صـورت اجبــاری در مــدارس تـدریس مـیـگـردیـد.

»» مسـابقـات سازمــان یافتـه شـنا در قـرن ۱۹ مـیلادی قـبل از ورود ژاپـن به دنیــای غــرب شکل گــرفت.

»از قـرار معـلوم مـردم ساحل نشیـن اقیــانوس آرام، بــه کــودکان هنگـام به راه افتـادن، یا حتی پیـش تـر از آن، آمـوزش شــنـا داده میـشد.

نشـانه‌ هـائی از مـسابقـات گـاه‌ و بیـگـاه مــیان مـــــردم یونــــــان باسـتان وجــود دارد و همـچنین، یکی از بوکسـورهــای بـنـام آن دوران در یـونــان، شنـــا را به عــنوان تمــرینی مهــم در برنامــه ورزشـی خـود گنجـانیـده بود. [کــشـف بـشـر به تـاثیــر چـشمـگیـر شـنـا بر آمـادگـی جسمــانـی..]

نخـسـتـیـن استـخـر ساخـته شـده در جـهــان و اولـیـن اسـتـخـر بــا آب گــرم‌

با تــوجــه به مــدارک مــوجــود، رومـــیــان اولـیـن استـخــر هـای شنـا را بنـا نهــادنـد. گفـتــه میـود در ســدهٔ یـکــــم پـیـش از مـیـــلاد، گــایــوس مـــاسـناس، رایــــــزن سیـــاسی ســـــزار آگــــوست رومـی، نـخـسـتـیـن اسـتـخــر آب گــرم را بـنــــا نــمـــود.

برخـی علـت عــدم تمـایـل اروپائیــان به شنــا را در سـده‌ های میــانه، تـرس از گسـترش و سـرایت عفـونت و بیمـاری‌ های مســری میدانـند.

از طـرفی شواهـدی نـشان می‌دهــد در سـواحـل بریتــانیــای کبـیــر در اواخــر قـرن ۱۷ میـلادی، از شـنا، به عـنوان وسیلـه‌ای برای درمـان استفـــاده مـیـشـد.

الـبـته تا پیش از قــرن نوزدهــم، شـنا به عـنوان تفــریـح و ورزش، در مـیان مـردم جــایـگاهی پیـدا نـکــــرده بـــود. زمـانی کـه نخستین سازمـــان شـنـا در ســـال ۱۸۳۷ تأسیـس شـد، در پایـتخت بریـتانــیا [لنـــدن]، تـعــداد ۶ استـخــر سـر پـوشـیـده وجـود داشـت کـه مجـهز به تـخـتـه شـیـرجـه نــیـز بـوده انــد..

persian-pool

اولیــن مســابـقـات شنـا در جـهان / نخسـتین فــدراسـیون شنـا در دنیـــا

در سال ۱۸۴۶ اولیـن مســابقه شـــنا در مــسـافــت ۴۴۰ یـــارد (402.336 مـتــر) در کـشـور استـرالـیا برپــا گـردیـد ؛ پس از آن، هــر ســالـه به طـور مـرتب این مسابقــات به اجــراء درآمـد.

»» باشگــاه شـنای «متـروپـولـیتـین» لنـدن در ســال ۱۸۶۹ تأسـیس شــد کـه بعــدهــا به انجـمـن شنــای غــیر حــرفـه‌ای تـغـیـیــر نام پیـدا کـرد. در واقـع هیـأت رئیـسـه شـنای غــیر حــرفــه‌ای بـریتانــیا به شــمــار میـرفت. پس از آن،‌ فـدراسیـون هــای مــلی شنـا در چنـدین کشـور اروپـایی در ســال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ شـکل گــرفـتـنـد.PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

انــواع اسـتـخـــرهــای شنــا

»» بطــور کلــی استـخـر هــا را از لـحــاظ قـرارگیــری، اسـتـقــرار و مـوقـعیـت مکـانی آنهـا، مـیـتـوان بـه دو دســتـه اجمــالـی تـقسـیــم بـنــدی نــمـــود:

1» اسـتخـــر سـرپـوشـیـده[استـخــر سـربـستـه].

»» مــانـنـــد: اسـتخــر در طـبـقـات آپـارتمــــان / اســتـخــر هـای عــمـومـی سـرپـوشیـده و..

2» اسـتخـــر روبــــاز[اسـتـخــر سـربــاز].

»» مانـنــد: استــخــرهـای اجــرا شــده در حیـاط ویــلا / اسـتـخـر روی بــام ســاخـتــمــان / اسـتخــر در مـحــدوده تــراس سـاخـتـمـان / اسـتخـرهـای همـگـانـی روبــاز، کـه بمـنظــور استــفـاده از نــور و حـرارت خـورشـید، بصــورت روبــاز احــداث میـگــردند و..

»همـچنین نوع کــاربری اســتـخــرهــا مـوجب شـکل گیــری دستـه بنـدی هــای دیگـری نیـــز مـیـگــردد:

بعنوان مـثال، استخــر شنــای قهــرمـانی/ورزشـی /مسابقـاتی، استخـر تـفریـحی، اسـتخــر واتــرپـلـو، استخـر آب درمــانی، استخــر آمـوزشـی و..PERSIANPOOL-pools design

ابعـاد و ســایز استـانـدارد در استخـر هـای شنــا عمــومی [استـخـرهای همـگــانـی]

ابــعــاد مــتـداول در اســتـخـر هــای عــمــومـی [اسـتـخـرهــای تجــاری / اسـتـخـرهــای همگــانی] چــند متــر اســت؟

با طرح این سـوال به بـررسی انـواع انـدازه های اسـتاندارد مــسابقــات در استخــرهای ورزشی همـگانی خواهـیم پرداخــت.

» استـخـر های عمـومـی استـانـدارد؛ بـه استـخــر هـایی گفـته میشـود کـه به منـظــور اسـتفــاده ای خــاص، مـاننــد مـســابقــــات یکــصـد متــر شــنـا مـورد اسـتفاده قــرار میگیـرند. بـه همـین منظور ابــعــاد آنها ضــرایبـی از 100 متــر در نــظـر گــرفـتـه میشوند.

» در مجمـوع طـول 50 مــتـر جـهت بــرگــزاری مسابــقـات مـناسب می بـاشد.

امــا در مجـمـوع، بـا تــوجه به نـوع کــاربـــری ویـژه هــر اسـتخــر، می تــوان از فــدراسـیون شــنــای هر منطقــه، ابــعـــاد صحیــح اســتخــر اســتـانـدارد مسـابقــاتی مــورد نــظر را دریــافت نـمــائــید. هــر منطقه یا کشــوری می تـوانـد از قــوانـین مـخـتـصّ بـه خــود پـیــروی نـمــایــد. امـــا مــرجـــع اصلــی در جهـــان، عمــومــاً فـیــنـــا (FINA) می بـاشد.

» بـمـنظــور آگــاهی، بـه چــند نمــونـه از ابـعـــاد مـتــداول استــخـرهای شنـا اشـاره خواهـیم نمـود:

بـرخی ابعــاد مـعــمـول قـابل اجــراء[طــول و عـرض] اسـتخـرهـای شــنا مـسـابـقـاتـی:

[اسـتـخـر هـای عمـومـی/ همگــانی/ ورزشــی/ قهرمانی]

در ارتبـاط با استخــر هـای عمـومی اسـتـاندارد، جهـت برگـزاری مسـابقـات شــنا، مـعمــولاً در ابعــاد زیــر احــداث مـیگــردد :

الفـ » 25 در 13.5 متـــر. [در بـرخـی امــاکن ورزشـی، ابعـــاد 25 در 12 متــر نیــز وجـود دارد.]

بـ » 33 در 16 متـــر.

ج » 50 در 25 متـر و یـــا 50 در 21 متــــر..

» یـادآور میـگــردد، ابعــاد استخــرهــای شــنای اســتاندارد مناسب جهت برزگـذاری مـسـابقــات، صــرفـاً مربـوط به این انــدازه هـا نمـیـباشد. امــا قــالبــاً در ابــعــاد ذکــر شــده اجــراء میـگــردند..

عمـق اسـتخـرهای شنـا عمـومی / قهـرمـانی/ آبدرمـانـی/ شیرجـه/ ورزشـی

طـول عـمق استـخـرهـا، بســته بـه نـوع کــاربـری آنــها، مـتفـاوت است. امــا بطــور معـمـول بصـورت زیــر می بـاشد:

استـخـر شنـا تعـلیمـاتــی، استـخـر ویــژه مبـتدیـان، کـه معـمـولاً از عمـق 70 سـانتیـمتر تــا ماکـسیمم 120 سـانتیمـتـر ساخته می شوند.

استخـر شنـا عمـومــی [استـخـر همگانی]، قابـل استفـاده جـهت افـراد مسـلط به ورزش شـنـا می باشد. بـطـور معمــول از عـمق 125 سـانتیمـتر تــا عــمق 350 سانتیمـتر در نظر گرفتــه می شود.

استخـر شنـا قهــرمـانـی، بـمـنـظـور برگزاری مســابقـــات شــنــا سـاخته می شود. ارتــفاع اســتـانـدارد این استـخرهــا از عــمق 180 ســانتیمتر الــی 450 ســانتیمـتر مناسب می باشد.

استخــرهای منــاسب شــیرجه؛ بـا ارتفــاع مـخـتلـف، تـا عـمـق 10 متــر نیــز سـاخته می شـود..

استخــر های واتــرپـلــو، جـهـت اسـتفــاده آقــایـان 30 * 20 متــر و بــانــوان 25 * 20 متــر بـا حداقل عمـق 180 سانتـیـمـتر می باشد. [اسـتـانـداردهــای استـخر واتـر پـولـــو/ وب سـایت رسـمی فـیـنــا]

استخـر های آب درمــانی، طــول و عـرض استخــر آب درمــانی می تـوانـد متـفـاوت باشد. امــا عمـق ایــن استـخـر هــا بـاید بـطــور ثـابـت از 120 سـانتیمـتر تـا حـداکــثر 130 سانتیـمـتـر در نـظـر گــرفته شود.
ساخت استخر عمومی- Build Public Swimming Poolsعــرض استــانـدارد استخــرهـای عمـومی ویـژه مسـابـقـاتـ / فـواصـل خـطـوط شنـا

»انــدازه عـرض استـخرهای عمومــی مسـابقــاتی؛ بــا تـوجـــه بـه تـعــداد خـطوط شنـا تعيين میگــردند.

عـرض خـطـوط شــنـا جهـــت مسـابـقــــات داخلــی 2 مـتـــر و بـــرای مسـابقـات بيـن الـمللــي تــا 2/5 مـتــر پـيــش بـيـنـی می شود.

»» خطــوط شـنا در كـنـاره هــا، بـا فـاصـلـه نـيم متــر از لبـه استخــر در نــظــر گــرفــته میشـود.

بـه گــونـه ای كـــه بــه منـــظـور پـیـــــاده ســازی یـک استـخـــر بـا 6 خـــط شنــا؛ عـرضــی معـــادل 13 مـتـــر بــایـــــد در نــظــــر گــرفــت..

» اســتـخــرهـــایـی بــا كـمـتــر از 6 خـــــط، جــهـــت مـقــاصـد تــمريـنــی بكـــار میرونـد.

در ايـن استــخرهـا، فـواصـل خطـوط شنـای كـــنـاره هــا از لـبه استــخــر بـه 25 سانـتيـمـتـر كاهـش مي يـابد؛ در اين صورت اسـتخـر 4 خــطــی دارای 8.5 مـتـــــــر عرض و استخــر 5 خطــی دارای 10.5 مــتــر عــرض خواهد بود.

استخــرهــای ویژه مسابقـات رسمــی و بيـن‌الـمـللی دارای 50 مـــــتــــر طـول و 8 خـط شنــا، هــر يـك بــه عـرض 5.2 متــــر میـباشند كه با احتساب دو فـاصلــه 50 سانتـیمتـری از لـبـــه هـای كـنـار استخـر، ابعـــاد كلـی بــه 21×50 متــر خواهـــد رسيــد.

» استـخـرهای عمـومی اســتاندارد ویـــــژه مسـابقــات، شــامل ابـعـاد و مـشخصات مـعـیّنی میباشند؛ کـه با رعـایت این اصــول، استخـر در زمـــره اسـتخـرهـای استــانـدارد قـهــرمـانی و مـسـابقــاتی قرار خـواهـد گـرفـت.


section_img2 » قـابل توجـه آنـدســتــه از همـوطــنانی کـه در صــدد تاسـیس مجــمـوعه های ورزشی، تفـریحی و درمــانی آبــی {اسـتخـر عمـومــی /همگــانـی} هـسـتنـد؛ لـطـفـاً به این نـکـــــتـه مـهــــــم تـوجــه فــرمــائـیــد:

» بمــنـظـور پیـاده سـازی مـجـمــوعـه هــای استـخـر عـمــومی، هـیـچــگونـه الــزام و اجــباری در ســایــز کـاســه اسـتـخـر {که ابــعـاد اســتــانــدارد تــنــهـا در اسـتـخـرهــای ویــژه مســـابقـــات رســمــــی مــورد اســتــفــاده قــرار میگـیـرد} وجــــــود نـــــــــدارد..

[این ابــعـاد، صـــرفــاً جـهـت بـرگـزاری مسـابـقــات شـنـا مـورد اسـتفـاده قـرار خـواهــد گـرفـت..]

»» از مـنــظـر قــوانـیـن و دسـتـورالــعــمــل هــا، در خـصــوص احــداث مـجـمـوعــه های آبــی و اسـتخــرهـای عـمـومی سـرپوشــیده یا روبـاز؛ در شکـــل هنــدسی [ویا غـیــر هنـدسـی] و ابـعــــاد کـاســــه اسـتـخـر، هیـچـگـونـه محـــدودیّـتـی وجـود نـدارد..

[[واژه صـحـیـح تر اسـتـخـر عـمـومـی: مجـمـوعـه ورزشــی، تفــریـحی و یا درمـانی آبـــی میبـاشـد.

واژه اسـتخــر عمــومی بصـورت عـامـیانه و مُصــطَـلَـح، به ایـن مجـمـوعــه ها اطـــلاق میگــردد.]]

» باسـتـثـناء مــواردی که هـــدف اصـلـــی کـــارفـــرمـا، تــأســیــس مجمــوعـــه ورزشــی بـمنـظـور برگــزاری مســـابقـــات قهــرمـــانی شــنا بـــاشــد.. [که با این وجود، الـزامـات ویـژه بهــمــراه امــکانات خـاصی مــورد تــوجــه قــرار خواهــد گـرفت..]

همـوطـنان عزیـزی که تـصـمــیم به اجــراء اسـتخـر هـمــگانی دارنـد؛ لـطفــاً در این خصــوص هوشــیار باشند..

PERSIANPOOL-CONSTRUCTION-MAKING-commercial-SWIMMINGpools

PersiaPool00555

نگـاهی عــمــیق و قـابـل تأمّـل، به میـزان کـارآئـی استخـرهـای همـگانـی در کـشــور[اسـتخـرهای عـمــومـی]

»» مقـدمـه: در قـــرن بیـست و یکــم؛ بــا تــوجــه بـه ســهولت در دسترسـی به منــابع اطــلاع رسـانـی؛ شــوربـخـتـانـه، بدلــیل فقـدان آگــاهی کــافی، عدم کنکاش فـردی، اطـلاع رسانی ناکــافی و در برخی مـوارد نادرسـت در این خصـوص، شـاهد اجراء استخرهـایی با سایز و ابــــعــاد نـاکــارآمــد، در برخـی مجموعه های همگانی کشــور هـستیـم..

تبعـات سهل انگاری در طراحی بخشهای کلیدی این مراکـز و عدم توجه کافی به جانمائی ها طی مدت زمان نسبتاً کوتاهی، زمینه ساز نارضایتی و کاهش مراجعات مشتریان میگردد.

»» سـرانجــام، این آسیب هـا بطور مستقـیم متوجـه صاحبـان این مجمـوعـه ها خواهد شد..

بدین ترتـیب مالکین و کارفرمایان محترم پس از بهـره برداری از این طیف استخرها و بررسی نتایج شـهودی، به این نتیجه خواهند رسید که عمـلاً نیـاز بـه اختصـاص چنـین ابعـاد و انــدازه استـخـری در مـجموعـه وجـود نداشـته اسـت!..

»»اجـراء چنین مجموعـه های آبی با ابعــاد قـانونی کـاسه استــخـر بدون ارائه منطـق و هـدفــی مشخص،

صرفـاً باعـث اِشــغـال شدن فضـــا و بِـلا استفــاده واقــع گـردیدن بخــش وسیـعــی از مســاحت کل مجمـوعـه خــواهد شـد..

[باحتسـاب حـواشــی مورد نیاز و غـــیـــر قــابـــل استـفــاده در اطراف کاسه استـــخــر.]

»» پـیـشـنــهـاد شرکت پـرشـیـن اسـتـخــر در خــصــوص طراحی مجموعه و ابــعــاد کــاســه اســتـخــرهای عمـومــی:

»» درعــوض تخـصـیـص فضـا تنـها به یک استخـر، ضمن نیـازسنجـی و بررسـی منطـقه اجـراء، با صـرف هـــزیـنـه ای بـرابـــر و حـتی کــمـتر،

با بهـیــنه ســازی فضــاهـای اِشغــال شـده تـوسط یکــ استخـر ناکارامد بــزرگ و حواشـی غــیر قـابل استفـاده حواشی پیرامونی آن، دسـت کـم میـتــوان 3 اسـتـخـر با ابــعاد کـــوچکــتر، با 3 کـارائـی مـختـلـف و مفـیـد، بـه جـاذبـه هـای مجمـوعـه و در نتــیـجـه افــزایش شـمــار مراجعـیـــن و ارتـقـــاء درآمــد آن افــزود..

pools

تیــم معـمــاری و ایــده پــردازی پرشـین استخــر، بـرای هــــر مـتـــــر از فـضـــای مجمــوعـه استـخـر عمــومـی، پیشنـهــاداتی مـفــــیــد، راهــکـارهـائی کــارآمــــد بـا امـکاناتــی ارزشـمنـد و بــروز ارائــه خواهــند نمــود..

»»نتیـجـه توجـه به ایـن پیــشنـهـادات، عــلاوه بر افـزایــش سطــح آسـایـش و سـلامتـی شهـرونــدان محــتـرم، مـنـجــر به ارتقـــاء تـعداد پــذیــرش مــراجـعیـن و در نهـــایـت بهــبـــود مـیزان درآمـــد مجمـوعه خــواهــد شــد..نتیـجـه نظـرسـنـجی حـقـیـقی ازمـالکــین استخـرهای عـمومی فعــال در کـشـور:

[میـزان بهـره وری و درآمـد استـخـر شنا عمـومی چقـدر است؟]

جهت اطمینان از صحت و سقـم نتایج حاصل از میزان تاثیر احداث یک استخر با طول بیش از 20 متر، طی پرسشهایی که بصورت شفاهی از 50 تن از مالکـین و مدیران استخـرهای عمومی در اقصـی نقـاط کــشور انجـام پـذیـرفـت..

[طـی تماسهای دریافت شده از این افراد به دلایـل متعدد، [ماننـد استعـلام قـیـمـت لـوازم/ رفـع مشـکلات اسـتـخـر، بــازســازی مجــمــوعه و..] در بـازه زمـانـی مـعـیّــن، با شـرکـت پـرشـیـن..]

متاسـفـانه نتـایـج حـاصـل، از آنچـه بـه نـظـر میـرسـیـد شنـیدنی تر بـود..

کــپـی بــرداری صـرف و نـاکـارآمـد، ضـعــف هـا و نـواقـص آشـکار در طـراحـی جـانمــائی امـکانات برخـی از ایـن مجــمـوعـه هـا؛ به وضـوح از مشـکـلات بـارز این مجـمـوعه ها بـه شمــار میـرفـت..

در همـین نـظـرسـنجـی؛ دلایـل اختصـاص بالغ بر 60 درصـد از مساحت مـورد اسـتـفاده، تـنــهـا به یکـــ اسـتـخــر مـورد بررسـی کارشـناسی قـرار گـرفت.

[با تـوجــه به ابعـاد زیر بـنــاء و فضـای مفـید بسـیـاری از استخـرهای همگـانی در سراسـر کشــور کـه مـســاحـتــی در محــدوده 700 الــی 1000 متـر است، مــعادل اِشــغــال قریب بر 60 درصــد از کـــل مسـاحــت زیربناء قابل استفـاده در این مجموعه ها خواهـد بـود..]

مـحــور اصـلـی پرسـش هـا از مـالکیـن و مـدیـران این مجمـوعه استخـرهـای شــنا سرپوشیده همگـانی بر مـوارد زیــر اسـتـوار بــود:

»» با توجــه به مـســاحت کــلی مجمــوعه و ابعـــاد در نظــر گــرفتــه شــده بــرای تنــها یکــ اسـتـخــر؛ بـا ابــعــاد ویــژه مسـابقــات رســمـی،

آیـــا نسـبت به میزان فضـای اشغـال شـده توسط این کــاسـه استخـر، مـضــاف بر بلااسـتـفـاده واقع شدن حــداقــل 2.5 مــتـری از اطـراف آن:

[بعـنوان نمونه استخـرهـای عمومـی با مساحـت تـقـریـبـی زیـربـنــا: ۸۰۰ مترمربع]

» آیا برای مجموعـه توجـیه اقتصـادی و کارائی لازم را بهمراه داشته است؟

» آیا بازخورد مناسبی از تخصیص بیش از 50 درصد از مساحت کل سوله به این بخش داشته اند؟

» چند درصد مشتریان از پیمایش مسـافت طـولـی استخـر استفـاده مینمایند؟

» با توجــه به تجــربیــات عیــنی ، آیـا فـقــدان امکــانات متنــوع دیگری در عـوض این جــانـمــائی، احسـاس نمیشــود؟

متاسفانه اغلـب این عزیزان؛

ازعـدم پیش بینی امکاناتی مفیدتر و کارآمد، در طـراحـی های اولیــه،

مرقون به صرفه نبودن ایجاد تغییرات در مجموعه پس از بهره برداری،

و دشـواری های اصــلاح جـانمـائی ها پس از اجـراء پروژه،

اعلام نارضــایتـی داشـتـند..

از دیدگــاه اغـلب کـارفرمـایـان محـترم؛ سرمـــایـــه گذاری با این مبالغ [صـفـــر تــا صــــد؛ دست کــم 1.5 میـلــیارد تـومـان]، در مجموعــه ای با طـراحــی و جــانـمــائی حســـاب نشــده و صـرفــاً کــپــی! از اســتـخــرهـای دیــگــر؛ قـطــعـــاً منطـقــی بنـظــر نخــواهــد رسـیـد..

اخـتـصــاص فضـــا به مســاحت حــداقل 500 متـرمـربـع بـه یـکــ اســتخــر شنــای مســابقــاتی با در نظر گرفتن حـواشـی غـیر قـابل اســتـفاده آن، در سولـه ای به مسـاحت تقریبــی 800 مترمــربع؛

قطــعـاً نیـازمــند به ارائه دلایل مسـتدل و بررسی توجــیه اقـتصـادی منطـقی می باشد..


قــوانـین و الــزامـات مربــوط بـه مــکــان احــداث اســتـخــر عمومی

طـراحـی اسـتـخـر شنـا همگانی و الـزامــات مرتـبـط به مـحــل اجــراء این استــخــرهـا، امــروزه تــابـع اصــول استـانـداردهــای مهنـدسی ســازه و مـهـندسی محیــط زیـست میـباشـد.

بر اســاس ایــن قــوانـین؛ استـقـــرار استخــر در زمـین هــای لـــغـزنـده؛ زمیـن هـای رَوَنــده؛ در حـاشیــه دامـداریـهـــا و یــا مـجـــاور تـصـفـیـه خــانـه هـــــــای فــاضــلاب؛ مـغــایــر بـا ایــن اصــول می باشــد..


استـخـر، سـازه ای کــاملاً متفـاوت و مستـقل از سـاختمان

»» طــراحی، محــاسبــات عــددی فــونـداســیـون و اجـــراء کـاســه استـخــر، مســتلــزم رعـــایـت بــرخــی الــزامــات و نکـــات فــنــی ویژه ای میبـاشــد.

برخــی از ایــن مـــوارد: میــزان اخـتـلاط: بتـن، افــزونـــه ها و مکــمل هــای ویــژه اســـتــخر بـــتـنـی، قـطــر میــلگــرد هـــا [آرمـاتــور بنـدی استخـر] و بررسی بهـترین فـواصل چـیـنش آنهـا جهـت اجــراء بــتن مـــسـلـح، نـحــــــوه اجـــــراء نقــــــاط تــــلاقی بـتـن [مــــانـنـد محــل تـلاقـی کـــف و دیــواره هــای کـاسه اســتـخـــــر]، آب بنــــدی مکـــــان نــصــب کـاســه چراغ هـا، لـولـه هـای دمـنـده و مکــنده آب [ماننـد کـفـشــور و اسکیــمـر]، نـوع مـــواد و افـزونــه هـای ویـــژه و..

» نحــوه طـراحـی بهـیـنه و صحــیح فــلـودیــاگــرام لــوله کشــی، سـایز لــولـه و اتـصـالات مدفـون شــده در بتـن، جانمـائی دقـیق لوله هـای دمـنده و مکـنده آب نیــز از اهمـیت بـالائی برخـوردارند.

زیـرا در صـورت بـروز احـتمــال نـشـت [بـه دلیـــل عــدم رعــــایت کــامـل اصـــــول]، عـلاوه بـر کــاهـش مـــــداوم آب استـخـــــر، احــتــمـــــال پیـشـروی آب به پی ساختمـان و آسـیـب بـه فــونـداســیون سـاخـتـمــانـهــای مجـــاور استـخــر نیـــز مـتـصــوِّر میباشد.

در این خصوص،مـطالعـه 2 مطلـب “روش ســاخـت اسـتـخــر بـتـونـی ؛ استــــانـداردهـا و ضــوابـط محــاسبــه و سـاخــت استـخـر همگانی/ عمومی ” پیـشنـهــاد میگـــردد.PERSIAN-POOL-Arrow2

دانلود فـــایل ضـوابط و اصول ســاخت استخـرشنا عمومی

{ با بررسی این مطالـب با ساختـار کــلی، قوانـین و جـزئیـات ســاخت استخــرهای همگانی بیشتر آشنـا خواهید شد..}


استانـدارهای احـداث اسـتخر شـنا سرپوشیده عمومی

اماکن شــنا و ورزشــهای آبــی از قبیـل استـخـر هـای سرپوشیـده، استـخــر هــای روبـــاز، ایستگــاهـای ســـاحلی، ســـد هــا، دریـاچــه هــای طـبیـعی و مصنـوعـی، پــلـاژهــا و کلــیـه اماکـن آبــی کـه ضـوابـط فـدراسـیون نــجــات غــریـق را از نظــر امــنیـت و سـلامـت استفـاده کــنندگــــــان در نظـر گــرفـته بــاشـند و مـجــوز فعــالــیـت و پــروانــه فعـــالــیت از ادارات تـربـیـت بـدنــی را دریــافــت نمــوده بــاشـند؛

تـحـت عـنـوان امـاکــن مــجـاز شــنا و ورزشـهــای آبـــی شنـاختــه می شـونـد. صــدور پــروانــه کــار، بــازگـشــائی و ابــطال آن بـــرای امـــاکـن شــنـا بـر اسـاس گــزارش بــازرســان هیـأت نـجــات غــریـق صــورت میپـذیــرد.ویدئو روش معـمول ساخت استخر های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب!

ساخت استخر

swimming pools under water music

اهـمـیّـت طــراحـی، پیـش از اجــراء هــر اسـتـخــر

»» کلـــیه پــروژه هـای اجرا شده توسط مجمـوعه پرشین استخــر، زیـر نظـر کارشــناسـان بخـش های مرتبـــط، بررسـی و پـس از ارائـــه طــرح سـه بـعــدی مـورد تائـید کــارفـرمــا, پــروژه توسـط واحــدهای اجرائی مجموعـه، پیــاده سـازی و تکمیل میگــردد.

setup-confirmation

مراحـل تکـمیـل پـروژه، توسط بازرسین شرکت پرشین و ناظـرین بیمه کشـور، از صفـر تا صـد مورد پــایـش و بـررسی قـرار میگـیـرد.

بـا توجــه بـه این مهـم؛ کـیـفـیـت پـروژه هــای اجـــراء شده، قــابـلیت ضـمــانـتـــ و ارائه بیمــه خـواهـند داشت..

[در این خصـوص، مطـالعــه مطلب بیــمـه استخـر و ضمــانـتـــ رضـایـتـــ مشـتــریـان و اهمیت زیــر ســازی اســتـخـر و اصــول طــراحی اسـتخــر پیـشنـهــاد میگــردد.]خدمات طـراحی و اجــراء استـخـر هـای استـاندارد در سـراسـر کشــور:

اجـــراء اســتـانـدارد و درجــه یکــــ، بــا قـیـمتـــ رقـــابتــی و دســت اول تــهــــران
 [بدون واسطه و برون سپاری پروژه به پیمانکار غـیر]

قابل ارائه در کلّــیــه منــاطق کـشـــور، بهمــراه ارائــه بـیـمـه نــامـه رسـمــی!..


کــلیـه تـجــهـیـزات، لــوازم و تـاسیسات مــورد اســتفــاده در مجمـوعـه پرشـین استخـر، دارای ضمــانت معــتبـر و اورجـیـنـال میباشد.

در این خصـوص بـا تــوجــه به بــودجــه در نـظــر گــرفتــه شــده کــارفــرمـا و بــنا بـه درخـواسـت ایـشــان،

از بهتـرین برنـد هـای تولید کننـده لـوازم و تجهیـزات [امریکـایی/ اروپـایی] جهت پیــاده سازی تاسیسات پروژه هـا استفـاده خواهـد شد.persian-pool-Company-Brand-برند پرشین استخر

برخـی از خدمـات بـخش طـراحـی و ایــده پــردازی پـرشـین استخــر

طــراحی 3 بــعــدی استخـر / آب نـمــــا / محـوطــــه ســازی [Landscape Design] / طــراحی سونـا و جکـوزی/ طـراحی و محـاسبــــات مـربـوط بــه پــارک هـای آبـی و..

» پیـش از تحــــویـل پـــروژه هـا، شماتیـک اولیـه و طــرح سـه بعـدی نـهـائی بـه کـارفـرمایـان محترم قابل ارائه خواهد بود.

در صـورت درخواست کــارفرمــــا، ایجاد هرگونـه تغـییــر در طـــــرح سـه بـعــدی ارائــه شده ،بـدون محـدودیت در دفعـات،تا جلـب نـظــر نهـائی ایشـان، مقـدور میباشد. در نهــایت، طـــرح پذیرفـته شـده، عـیـنـاً پیـاده سـازی و اجـراء خــواهــد شد.

PERSIAN-POOL-Arrow2

» پـس از اتـمـام طـراحـی 3 بعــدی اسـتخــر و تأییـد نـهـائی توسـط کارفرمایان محـترم؛ پـروژه، عیـنـــاً متـنــاظــر با طـرح گــرافـیکـی ارائـه شـده اجـراء،

و در نهــایت تـحویـل داده خـواهـد شد..

»» مـزیت این روش، دستیـابی قــطعــی به خواسته مـتقــاضـیـــان محـتـرم می باشـد و پـروژه اجــرا شـده در نهــایت، کــامـلاً متنــاظــر بـا پِــلَـن و طــرح 3 بعــدی تــایید شـده خــواهد بـود.

تسلــط تیــم هــای طـراحـی/ نـظارت برکــیـفـیـتـــ و اجـــراء مجـمـوعـه، از مشخـــصـه هـای بــارز شرکـت پـرشـین استخــر، از ابـتـدا تــا بـه اکــنون محســوب میگــردد..

» گـارانـتــــی رضــایـتـمـندی مـشــــتـریـان پـرشــین اســتخـــر؛

بر اساس توانـایی ها و قابلـیت های بالقـوه مجموعــه در بخــش هـای:

طـراحی و ایـده پردازی اولــیـه /  طراحــی 2 بعــدی – 3 بعــدی و همچنین محاسبات مهـندسی سـازه استخـر میباشد.

با توجه به این موارد، پیـاده سازی و اجـراء نهائی پـروژه هــا، کاملاً منـطـبق بـا درخـواست کارفرمــایـان مـحترم خواهد بود.. eng man»» پـرشـین اسـتخــر،  بعــنــوان پــرچــمــــدار در ارائـــــه خـــــدمــــــــات نـــویـن طــراحـــی و اجـــــراء اسـتخـرهـای کـارآمــد و متـفـــاوت از یکــدیگـر،

ضـمـن بـهــرمنــدی از اطــلاعــاتـــ مـسـتـدل و ارتــقـاء پیـوسـتـه آنهــا در حوزه فعالیت تخصصی خود، بـا افـتــخــار آمــاده ارائــه مـنــاسـبــ ترین و بهتــریـن راهــکــار در این خصوص بـه مـتـقــاضـیـان محترم میباشد..


پـرشــین اســتخــر؛ ارائــه دهــنـده خــدمــات اجــــراء از صـفـــر تــا صـــد در ســراســـر کـشـــور، بــا هــزیــنــه واحـــــد [قـیـمــت دســـت اول تهــــران و بـــدون واســطــــــه]

 PERSIAN-POOL-circle

PERSIAN-POOL-circle

محـاسـبـه /طــراحــی/ اجـــراء و بـروز رســانی بــالـــــغ بــر 300 نـمــونــه اسـتخــر و ســـونـا و جـکـــوزی

»» لـطـفـاً جهـت آشنـایی بیـشتـر بــا انــواع طـراحـی هـای استـخـر، از بخش نـمــونه اسـتخـر هـای ســاخـته شـده وب ســایت بــازدید فـرمـائـید.ویدئـو روش معـمـول اجــراء اسـتخـر های ارزان قیـمت !Persianpool Co Address Phone No

بمـنظـور آگاهــــی از هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی، لـطــفـاً بـه بخــش اسـتعــلام قـیمـت سـاخت استـخــر مــراجعـه و یا با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد..

calling-persianpool-09128400911

091284.00.911

شــــش رقـمــــی

021.284.286

021.284.22.911


دانلــود توضیحـات تکـمیـلی و جـامع ملــزومـات و قـوانین ســاخت استخـر
1telegram-follow

از طـریق کـانال تلـگرام؛ به خـانـواده بـزرگ پـرشین اسـتخـر بپـیوندید..صفـحـه رســمی پرشیـن استـخــر در ایــنسـتـاگــــرام..instagram-folllow 

 لــــوکــــــــــس، فـــــکــــــــــــــــــر کـــــــــــــن . .

هر چـیز که در جـسـتن آنی؛ آنـی!..[مولانا]

. . T H I N K     L U X U R Y

بـا مجموعـه پــرشــیــن اســتـخــر؛ این رویـــا بــه واقـعـیـت نزدیکــ تر خـواهــد شــد..
[[ تـلـفـیـق هـــنـر طــرّاحــی مــدرن و ایــده پــردازی + عـلــوم مهـنـدسـی مــعمـاری / ضـمـن صـــرف کـمــتـریــن هـزیــنـه مـمــکـن.. ]]


iran-persianpool-branchesپـرشـیـن اسـتـخـر، اجــراء صـفــر تـا صــد انـواع اسـتـخــر در ســراســر کـشــور بـا هـزیـنـــه واحــــد و ارائـــه بـیـمـــه نـامــه رسـمــی..
برآورد هـزینه اجـراء “از صفـر تا صـد” استخـر شنا، بر اسـاس مـترمربع امکان پذیر نیسـت. [شــامل کـلیه هزینه ها، مانند سرامیک و تصـفیـه]

در واقـع هـزینۀ کـل اجـراء هـر متـرمربـع از یک استخـر، نسبت به ابعـاد بزرگـتر یا کوچکــتر از آن قـابل تـعـمیـم نمـیباشـد..

بطور مثال: چنانچه هزینه تقریبی اجراء از گودبرداری تا مرحله بهره برداری کامـل از یک استخر شنا بهمراه نصب تاسیسات تصفیه و سرامیک؛ با ابعاد 6 * 3 متـر با عمق میانگین 1.6 متر، معـادل 100 میلیون تومان در نظـر گـرفته شود[بفـرض]؛ امــا هرگـز هزینه اجراء استخری با ابعاد 2 برابر؛ به 200 میلیون نخـواهد رسید..

زیرا بخشی از هزینه ها در هر دو مورد به طورتقریبی یکسان میباشند.

مانند هزینه اجراء تاسیسات / هزینه اتصالات و شیرآلات اتاقک تاسیسات / هزینه تجهیزات تصفیه [با اختلاف اندک] و..

اما میتوان صـرفــاً برخی از هزینه اجراء بخشـهای مربوط به مراحل مختلف ساخت استخر را بر اساس مترمربع محاسبه نمود.

مانند اجراء آرماتوربندی / اجراء سیمانکاری و نصب سرامیک و..

 • mike tyson vs roy jones livestream گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Many thanks!
 • mike tyson vs roy jones online livestream گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi there, of course this piece of writing is actually fastidious and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
 • текущий گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Автотехсервис Voron Auto по ремонту Subaru в Москве. Ворон-Авто производит плановую замену ремня ГРМ и роликов газо-распределительной системы всех моделей Subaru: Impreza, Legacy, Forester, Outback в течении 1 дня.
 • mike tyson vs roy jones full livestream گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Quality articles or reviews is the secret to be a focus for the viewers to pay a visit the website, that’s what this site is providing.
 • mike tyson vs roy jones full livestream گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  I will immediately snatch your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me recognise so that I may subscribe. Thanks.
 • livestream roy jones vs mike tyson گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to take updated from most recent news.
 • mike tyson vs roy jones full livestream گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Hi there, this weekend is fastidious designed for me, since this occasion i am reading this impressive educational paragraph here at my house.
 • mike tyson vs roy jones livestream گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  I just like the helpful information you supply for your articles. I’ll bookmark your blog and test again right here frequently. I am reasonably certain I’ll learn lots of new stuff proper here! Best of luck for the following!
 • mike tyson vs roy jones online livestream گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting! Keep up the good works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.
 • mike tyson vs roy jones jr livestream full گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Ridiculous quest there. What occurred after? Good luck!
 • richard mille replica گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  so I was concerned about potential theft in transit and various potential shipping delays.
 • خرید دستگاه شیرینگ تونلی گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  اقا خیلی وبسایتتون عالیه

 • where To buy generic viagra گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  What’s up Dear, are you truly visiting this site on a regular
  basis, if so then you will without doubt obtain nice know-how.

  Also visit my web-site … where To buy generic viagra

 • obsługa sprzedaży mieszkań گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  I’m really inspired along with your writing abilities and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it is rare to look a great blog like this one nowadays.

 • https://images.google.se/url?q=https://cartooncrazy.uno/ گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  https://images.google.co.cr/url?q=https://cartooncrazy.uno/

 • https://maps.google.ad/url?q=https://cartooncrazy.uno/ گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  https://images.google.ht/url?q=https://cartooncrazy.uno/

 • sihanowece گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  нож victorinox ecoline или Монтажный ключ VICTORINOX с набором из 6 насадок для мультитулов 3.0303

  https://www.victorinox.market/product/VX200512225

 • vinsaowece گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  противопожарные люки в перекрытии или люки от производителя

  https://www.lukland.ru/catalog/hatches/hatchesforpaint/removable/alustar/gk1/variant/543

 • Sex Dating https://bit.ly/32bhsrr گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  Hi.

  Sex Dating
  Sex Dating
  Sex Dating
  Sex Dating
  Sex Dating

  click me click me click me click me click me click me click me
  https://bit.ly/32bhsrr click me click me click me click me click me
  click me click me click me click me click me click me click me click me click me

 • dinsowece گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  омолаживающий крем для лица женский или уход за зрелой кожей

  https://timeblock.ru/vitaminnyy-kompleks-timeblock-pomogaet-zaschitit-zdorove-i-podnyat-immunitet/

 • MarinaOij گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  Hi.

  Sex Dating
  Sex Dating
  Sex Dating
  Sex Dating
  Sex Dating

  click me click me click me click me click me click me click me
  https://bit.ly/32bhsrr click me click me click me click me click me
  click me click me click me click me click me click me click me click me click me

 • JeremyZep گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  https://studiomedia.ru/fotosyemka-meropriyatiy/ – фотосъемка мероприятий

  детская видеосъемка

  видеосъемка в детском саду цены

 • Private Car Servicesr گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  I am genuinely thankful to the owner of this web site who has
  shared this impressive piece of writing at here.

  Review my website Private Car Servicesr

 • Comment on this FAQ

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  در حال حاضـر، بر اساس آخرین مطالعات و بررسی ها در حوزه تکـنولوژی تولید لوله های پلیمری در سـراسر دنـیا؛ لوله های یو پی وی سی U-PVC مناسب ترین و مقاوم ترین متریال قابل استفاده در سیستم لوله کشی تصفیه و گرمایش استخر و جکوزی ،از میان کلیه لوله های فشار قوی مشابه موجود در بازار، محسوب میگـردد.

  Comment on this FAQ

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پاسخپـرشـین اسـتخـر“، بطـور خلاصـه: نحـوه اجراء استخر های بتنی به این ترتیب میباشد: ابتدا جهت هموار سازی بستر کاسه استخر، دیواره های استخر، بلوک چینی و کف بتن مگر اجرا میشود.

  سپس در مرحله اجراء فونداسیون؛ 2 لایه شبکه مش، توسط آرماتور [ A3 آجـدار، تیـره] در کلیه بخشهای کف و دیواره ها بسته میشود. [اصطلاحا آرماتوربندی]

  در مرحله بعد ؛ بستن قالب های بتن بصورت 2 طرفه یا یک طرفه، انجام میپذیرد. بین 2 لایه شبکه مش، لوله گذاری های دهش / مکش سیرکوله آب استخر، توسط لوله U-PVC اجراء میگردد.

  سپس بتن ریزی انجام و پس از خشک شدن بتن، قالبها باز شده و کاسه استخر آماده سیمانکاری، آب بندی نهائی و نصب سرامیک میباشد.

 • JasonLally گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Good day! persianpool.ir Did you know that it is possible to send business proposal completely legally? We propose a new way of sending letter through feedback forms. Such forms are located on many sites. When such appeal are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals. also, messages sent through contact Forms do not get into spam because such messages are considered important. We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you. The cost of sending one million messages is 49 USD. This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us. Contact us. Telegram – @FeedbackMessages Skype live:contactform_18 WhatsApp – +375259112693
 • zybkqkgrw گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  ?????? ? ??????? ??????? ??????????? ?????? ???? ?????? ???????????? ???? ????? [url=http://www.g432f240575zymu5fj16f1nqf5d6yho6s.org/]uzybkqkgrw[/url] zybkqkgrw http://www.g432f240575zymu5fj16f1nqf5d6yho6s.org/ azybkqkgrw
 • BeverlyRoyal گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  Качественный и надежнаый аналоги зитига abirapro-абиратерон ацетат абиратерон купить
 • pansionowece گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.
  отдать бабушку в дом престарелых или пансионаты хорошие для пожилых https://xn--80aaxtbfdsn.xn--80adxhks/aktsiya/
 • Santiago Rischbieth گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  ATTN: persianpool.ir / ✓پرشـین اسـتخر»مرکزتخصصی ساخت استخر»لوازم/تجهیزات استخر/جکوزی»تلفن021.284286 SITE SOLUTIONS
  This notification EXPIRES ON: Sep 10, 2020

  We have actually not obtained a payment from you.
  We’ve tried to call you yet were incapable to reach you.

  Please See: https://bit.ly/3ig618E ASAP.

  For information as well as to make a discretionary settlement for solutions.

  09102020144725.

 • Lesliebrern گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  Having mastered the vastness of the Taobao mega-resource, I discovered the advantages of the Aliexpress online trading platform.
  This site is a division of Taobao, but for small wholesalers and wholesalers.
  Why Aliexpress is so good, and what are its shortcomings.

  https://lite.bz/xxnGJG
  The first and greatest advantage of this Internet resource is the absence of intermediaries from both the Russian and Chinese sides.
  That is, you can make purchases on Aliexpress yourself paying with a card.
  The second advantage is contacting the seller directly, you can ask questions about the product and the timing of the collection of the parcel.
  And of course, you will be given a track – the number of the postal item, so that you can track the movement of the parcel.
  The third significant advantage of Aliexpress is the language of the site – it is English, which makes it very easy to translate and search for goods.
  Of course, those who are not sure of their English can use the on-line google translator or another, the names must be written in the search line in English, even if your page is translated into Russian.
  The fourth advantage is the possibility of free delivery to Russia. This is a very nice little thing, the products can be sorted selecting this “Free shipping” condition under the search bar.
  The fifth advantage of this small-scale wholesale resource is that you can find a product that is sold for 1 piece, and there is no need to buy extra units of the product.
  To do this, you need to pay attention to the indication of how many units of goods are available for one order, for example: the price costs 5.2 $ / piece and the minimum number of units of goods for one order is not indicated,
  in another case it is indicated as follows – 3 piece / lot 1.91 $ / piece , that is, the cost of one order is 5.72 dollars, and the price of a unit is 1.91 dollars, you must purchase 3 units.
  Another convenience is the indication of the price of the item in US dollars.
  It is very convenient and understandable, there is no need to rack your brains with transfers from yuan into dollars – rubles.
  Also, money is debited from the card at the rate set your bank.

 • YanLip گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  Nexataf (Тенофовир Алафенамид 25мг) – Нексатаф (Tenofovir Alafenamide) – Аналог Вемлиди/Vemlidy представляет собой лекарственное средство, предназначенное для лечения таких заболеваний, как СПИД инфекция и хронический гепатит В.
  Форма выпуска и состав
  Выпуск препарата осуществляется в виде таблеток, имеющих на своей поверхности специальную оболочку. Форма таблеток треугольная. Каждая сторона имеет особую гравировку производителя. Выпуск производится пачками в картонных коробках. На Nexataf (Тенофовир Алафенамид 25мг) – Нексатаф (Tenofovir Alafenamide) – Аналог Вемлиди/Vemlidy цена, указанная на нашем сайте, актуальна. Основное вещество препарата – тенофовир дизопроксил фумарат. Среди дополнительных можно отметить: • моногидрат лактозы; • аэросил; • целлюлозу. Оболочка включает в себя такие вещества, как гипромеллоза, а также диоксид титана и краситель железа. Если вы хотите препарат Nexataf (Тенофовир Алафенамид 25мг) – Нексатаф (Tenofovir Alafenamide) – Аналог Вемлиди/Vemlidy купить – оставляйте заявку на сайте.
  Применение
  Препарат прописывают пациентам, страдающим от заболевания ВИЧ инфекции, а также от хронического гепатита В. Если вам показан препарат Nexataf (Тенофовир Алафенамид 25мг) – Нексатаф (Tenofovir Alafenamide) – Аналог Вемлиди/Vemlidy стоимость узнать его и получить ответы на другие вопросы вы можете по телефону.
  Передозировка
  Случаи передозировки препаратом еще не были зафиксированы, однако, если пациентом была принята повышенная доза, и произошло ухудшение состояния, стоит немедленно обратиться к врачу.
  Противопоказания
  Не рекомендуется осуществлять прием препарата больным: • С почечной недостаточностью; • С имеющимися аллергическими реакциями; • В возрасте до 18 лет; • Женщинам, находящимся на стадии беременности или кормления. • Если параллельно принимается другой курс лекарств.
  Побочные действия
  Во время курса лечение данным препаратом могут проявиться следующие побочные действия: • Головные боли, ухудшение психического состояния – нервная система. • Боли в животе, тошнота, диарея – желудочно-кишечный тракт. • Аллергические реакции. • Одышка. Также отмечается повышенная утомляемость, сонливость и возможность проявления высыпаний на коже. Если все вышеперечисленное проявляется на первых стадиях, то прием препарата можно продолжить. Если же состояние продолжает ухудшаться, то стоит остановить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу. Обычно про Nexataf (Тенофовир Алафенамид 25мг) – Нексатаф (Tenofovir Alafenamide) – Аналог Вемлиди/Vemlidy отзывы пациенту оставляют положительные.
  Хранение и продажа
  Препарат рекомендуется хранить в сухом и недоступном для детей месте. Срок годности лекарственного средства составляет два года. Продажа осуществляется по рецепту врача, поэтому прежде, чем идти в аптеку за лекарством, нужно сначала посетить больницу, сдать все необходимые анализы, пройти обследование и получить курс лечения с соответствующим рецептом от врача. На протяжении всего курса лечения необходимо регулярно проходить дополнительные обследования. В результате врачом может быть понижена дозировка препарата или замена его на аналог в случае, если никаких изменений в организме не происходит

  тенофовир алафенамид
  тенофовир алафенамид купить
  тенофовир алафенамид купить москва
  тенофовир алафенамид отзывы
  виртаф тенофовира алафенамид
  тенофовир алафенамид 25 мг
  тенофовир алафенамид +при гепатите d
  тенофовир алафенамид цена
  тенофовир алафенамид инструкция
  купить тенофовир алафенамид hepbest
  тенофовир алафенамид аннотация
  тенофовир алафенамид форум
  тенофовир алафенамид купить санкт петербург
  тенофовир алафенамид 25 мг
  hepbest
  hepbest купить
  купить тенофовир алафенамид hepbest
  hepbest 25 mg
  tenofovir alafenamide hepbest
  tafnat
  таферо
  tafero купить
  tafsure
  купить tafsure

 • John Mathews گفت:
  دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است، دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد.

  Hello,

  My name is John, I am the founder of VidYourBiz. I wanted to reach out to wish you more success in your business and to make sure you know just how vital video is for the growth of your business, as well as to share some information about what we can do to help you satisfy your video needs.

  Video is ever-growing because it’s the best way to quickly and concisely relay information to your audience. In fact, web pages with video converts up to 80% more often so every business needs to be utilizing video in their day to day businesses.

  That’s where I believe our team at VidYourBiz can be a great help in unlocking your business’ maximum potential with video.

  Reply me back for some samples, pricing, or just to say hi!

  Best Regards,
  John Matthews
  john@explainyourbiz.com
  https://vidyourbiz.online/
  VidYourBiz

 • Comment on this FAQ

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Load More